HOME  |  Geluidmaatregelen spoor

Geluidmaatregelen spoor

De gemeente moet een saneringsprogramma opstellen om de geluidsbelasting van het spoor zoveel mogelijk te beperken (Wet geluidshinder). Het saneringsprogramma is voor woningen langs het spoor die gebouwd zijn voor 1987. Bij woningen gebouwd na 1987 is al rekening gehouden met de geluidsnormen.

Saneringsmaatregelen

Om de geluidsbelasting te beperken zijn verschillende maatregelen beschikbaar. Zij worden toegepast in onderstaande volgorde:

 1. maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld dempers op de rails;
 2. maatregelen om de overdracht van geluid te beperken, zoals een geluidscherm;
 3. maatregelen aan de woning.

Als een maatregel aan de bron niet voldoende oplevert dan kiest men voor de volgende maatregel. Een combinatie van maatregelen is ook mogelijk, bijvoorbeeld raildempers en een geluidsscherm.

Maatregelen Heiloo

De gemeenteraad heeft gekozen voor een combinatie van bron- en overdrachtsmaatregelen, die:

 • geluidbelasting op de gevels zoveel mogelijk vermindert en
 • dorpse karakter zo min mogelijk aantast.

Er komen 2,5 kilometer raildempers en ruim 3 kilometer schermen. De schermen zijn niet aaneensluitend, maar verdeeld over acht locaties. De schermen:

 • hebben een maximale hoogte van 1,5 meter gerekend vanaf de rails;
 • krijgen beplanting aan de bewonerszijde en
 • komen op ongeveer 4,65 meter van het hart van het spoor.

ProRail werkt in opdracht van de gemeente het saneringsprogramma verder uit en onderzoekt of de maatregelen kunnen worden gerealiseerd.

Effect

De maatregelen verbeteren het leefklimaat, doordat het geluidsniveau in en om de woning behoorlijk wordt verlaagd. De effecten van de maatregelen op de woning kunt u zien op de geluidskaarten.

Besluitvorming

 • Januari - februari 2017: Aanwonenden kunnen hun voorkeur aangeven voor een schermvariant en begroeiing. Het college houdt bij de schermkeuze rekening met de voorkeur en wensen van de aanwonenden. Tegen dit collegebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.
 • Februari 2017: Het college stelt een concept-saneringsprogramma op. Hierin staat welke maatregelen (raildempers, geluidschermen en gevelmaatregelen) worden genomen, al dan niet in combinatie. Dit wordt eind eerste kwartaal 2017 ter inzage gelegd, waarop aanwonenden hun zienswijze kunnen indienen. Na verwerking van de zienswijzen, past het college het saneringsprogramma aan en dient deze in bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M).
 • 2017: Op basis van het saneringsprogramma stelt het ministerie van I&M de waarden en maatregelen vast: de locatie van het scherm inclusief lengte, hoogte en het effect hiervan op de geluidsbelasting. Het besluit staat voor belanghebbenden open voor bezwaar en beroep bij het ministerie.
 • In 2018 tot en met halverwege 2019 wordt de aannemer gekozen, de omgevingsvergunning aangevraagd en de uitvoering voorbereid.
 • Derde kwartaal 2019 - eerste kwartaal 2020: start uitvoering.

Aanwonenden ontvangen informatie over de volgende inloopavond, moment van ter inzage leggen, mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze en mogelijkheden van bezwaar en beroep bij het ministerie.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets melden of vragen

t 072 535 66 66