HOME  |  Spooronderdoorgang

Spooronderdoorgang

Nut en noodzaak spooronderdoorgang

Een spooronderdoorgang bij de Vennewatersweg is nodig om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Heiloo voor verkeer en hulpdiensten optimaal te houden. Door de groei van het spoor- en wegverkeer wordt het steeds drukker rondom de spoorwegovergangen. Zo blijven de spoorbomen na invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - uiterlijk 2028 - in de toekomst langer dicht: gemiddeld zo’n 30 minuten per uur. Ook het autoverkeer groeit, onder andere door een toename van woningen, mobiliteit en werkgelegenheid. Dit leidt bij de oost-westverbindingen tot:

  • doorstromingsproblemen rondom de spoorwegovergangen
  • verkeersonveiligheid en
  • problemen rondom de aanrijtijden van de hulpdiensten

Met een spooronderdoorgang bij de Vennewatersweg komt er een betrouwbaar alternatief dat de overige oost-westverbindingen in het dorp (Kerkelaan, Schuine Hondsboschelaan, Zeeweg en Zevenhuizerlaan) ontlast. Het verkeer kiest voor de meest aantrekkelijke route, waardoor het verkeer niet verder toeneemt op de historische oost-westverbindingen. Het verkeersaanbod op de Vennewatersweg neemt toe. Na de aansluiting op de A9 kan de Vennewatersweg nog beter als gebiedsontsluitingsweg benut worden.

Het besluit voor een spooronderdoorgang staat in oudere uitwerkingsplannen:

Nieuwe situatie

De spooronderdoorgang krijgt twee rijbanen, een vrij liggend fietspad en een trottoir. De tunnel is ook geschikt voor landbouwverkeer. Parallel aan het spoor komt een fietsverbinding over de Vennewatersweg in het verlengde van de Groeneweg. De toekomstige verkeerssituatie rondom de kruising Vennewatersweg-Hoogeweg werken wij uit in de ontsluitingsstudie Zuiderloo/Zandzoom. Bij de planontwikkelingen van deze woonwijken is rekening gehouden met de spooronderdoorgang. Aan de westzijde van het spoor komt de tunnelbak tijdig omhoog waardoor het zicht op de kruising Vennewatersweg-Westerweg voldoende blijft. Alle bewegingen op deze kruising blijven mogelijk.

Kosten

De totale kosten voor de spooronderdoorgang zijn 10,8 miljoen euro:

  • verkregen subsidiegelden: 7,5 miljoen euro
  • eigen bijdrage: 3,3 miljoen euro, waarvan 1 miljoen gereserveerd vanuit grondexploitaties en 2,3 miljoen investeringskrediet (looptijd 60 jaar, 38.000 euro per jaar)

Planning

De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn inmiddels gestart. Het is de bedoeling om voor het einde van 2017 een aannemer te selecteren. De uitvoering start in 2018/2019. Het is de bedoeling dat de spooronderdoorgang, in 2020 klaar is, voordat de aansluiting op de A9 is gerealiseerd.

Nieuw Verkeersplan

Heiloo wil bereikbaar zijn en blijven. Gemeente Heiloo werkt daarom aan de actualisatie van het Verkeersplan. Dit Verkeersplan is gericht op een goede wegenstructuur, waar het verkeer rijdt op de wegen die daarvoor geschikt zijn. Meer informatie over het Verkeersplan

Vragen en antwoorden

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66