Nieuwe locaties ondergrondse containers

voorbeelden van de nieuwe ondergrondse containers: links voor GFT, rechts voor restafval

In de gemeente komen nieuwe ondergrondse containers. Met meer ondergrondse containers maken wij het makkelijker om afval te scheiden. 

Locaties definitief

Op 10 november nam het college een definitief besluit over de locaties van de (ondergrondse) containers in Heiloo. 

Zienswijzen en beroep

Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben persoonlijk bericht van de gemeente gekregen. Voor een aantal locaties is nog geen definitieve beslissing genomen. We overleggen daarover nog met de betrokkenen over een oplossing.

Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen in de verdere procedure beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

  • naam, adres en woonplaats van belanghebbende;
  • datum en handtekening van belanghebbende;|
  • de redenen waarom belanghebbende het niet eens is met het besluit.

Wanneer beslissing op het beroepschrift niet afgewacht kan worden kan belanghebbende een voorlopige voorziening schriftelijk aanvragen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via het digitaal loket van de Raad van State

Vervolg

In december moeten de nieuwe ondergrondse containers klaar zijn. We starten daarom met de werkzaamheden.

Kaarten

Op 2 februari 2021 nam het college een definitief besluit over de locatie Rosendaal/Ypesteinerlaan inzake ondergrondse containers.

Zienswijzen

Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben persoonlijk bericht van de gemeente gekregen.