Locaties ondergrondse containers

In de gemeente komen nieuwe ondergrondse containers. Met meer ondergrondse containers maken wij het makkelijker om afval te scheiden. 

Locaties definitief

Op 10 november nam het college een definitief besluit over de locaties van de (ondergrondse) containers in Heiloo. 

Zienswijzen en beroep

Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben persoonlijk bericht van de gemeente gekregen. Voor een aantal locaties is nog geen definitieve beslissing genomen. We overleggen daarover nog met de betrokkenen over een oplossing.

Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen in de verdere procedure beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

  • naam, adres en woonplaats van belanghebbende;
  • datum en handtekening van belanghebbende;|
  • de redenen waarom belanghebbende het niet eens is met het besluit.

Wanneer beslissing op het beroepschrift niet afgewacht kan worden kan belanghebbende een voorlopige voorziening schriftelijk aanvragen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via het digitaal loket van de Raad van State

Vervolg

In december moeten de nieuwe ondergrondse containers klaar zijn. We starten daarom met de werkzaamheden.

Kaarten

Op 2 februari 2021 nam het college een definitief besluit over de locatie Rosendaal/Ypesteinerlaan inzake ondergrondse containers.

Zienswijzen

Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben persoonlijk bericht van de gemeente gekregen.

Binnenkort worden in Heiloo voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal ondergrondse containers geplaatst. Deze containers komen op de volgende locaties:

  • Het Hoekstuk 
  • De Wildtlaan
  • Raadhuisplein
  • De Loet              

De gemeenteraad heeft in 2019 het grondstoffenplan goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat we in 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar over moeten houden (is nu ruim 200 kilo). Met meer en nieuwe ondergrondse containers (er komen onder andere containers voor kleine huishoudelijke apparaten en luiers) stellen wij onze inwoners in staat om beter te kunnen scheiden.

Voor het bepalen van de locaties volgen we een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht). Volgens deze procedure kunnen inwoners tot 6 weken na de publicatie van het voorlopig besluit, een zienswijzen geven. Na afloop van de zienswijzeprocedure worden de definitieve locaties vastgesteld en in een aanwijsbesluit vastgelegd.