HOME  |  Spoorwegonderdoorgang

Spoorwegonderdoorgang

Nut en noodzaak spoorwegonderdoorgang

Een spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg is nodig om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Heiloo voor verkeer en hulpdiensten optimaal te houden. Door de groei van het spoor- en wegverkeer wordt het steeds drukker rondom de spoorwegovergangen. Zo blijven de spoorbomen na invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - uiterlijk 2028 - in de toekomst langer dicht: gemiddeld zo’n 30 minuten per uur. Ook het autoverkeer groeit, onder andere door een toename van woningen, mobiliteit en werkgelegenheid. Dit leidt bij de oost-westverbindingen tot:

  • doorstromingsproblemen rondom de spoorwegovergangen
  • verkeersonveiligheid en
  • problemen rondom de aanrijtijden van de hulpdiensten

Met een spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg komt er een betrouwbaar alternatief dat de overige oost-westverbindingen in het dorp (Kerkelaan, Schuine Hondsboschelaan, Zeeweg en Zevenhuizerlaan) ontlast. Het verkeer kiest voor de meest aantrekkelijke route, waardoor het verkeer niet verder toeneemt op de historische oost-westverbindingen. Het verkeersaanbod op de Vennewatersweg neemt toe. Na de aansluiting op de A9 kan de Vennewatersweg nog beter als gebiedsontsluitingsweg benut worden.

Het besluit voor een spoorwegonderdoorgang staat in uitwerkingsplannen:

Nieuwe situatie

De spooronderdoorgang krijgt twee rijstroken, een vrij liggend fietspad en een trottoir. De tunnel is ook geschikt voor landbouwverkeer. Parallel aan het spoor komt een fietsverbinding over de Vennewatersweg in het verlengde van de Groeneweg, die ook gebruikt kan worden door hulpdiensten. De toekomstige verkeerssituatie rondom de kruising Vennewatersweg-Hoogeweg werken wij uit in de ontsluitingsstudie Zuiderloo/Zandzoom. Bij de planontwikkelingen van deze woonwijken is rekening gehouden met de spooronderdoorgang. Aan de westzijde van het spoor komt de tunnelbak tijdig omhoog waardoor het zicht op de kruising Vennewatersweg-Westerweg voldoende blijft. Alle bewegingen op deze kruising blijven mogelijk. De foto is een impressie.

Kosten

De totale kosten voor de spooronderdoorgang zijn 13,5 miljoen euro. Hiervan wordt 7,5 miljoen euro met een rijks en provinciale subsidie bekostigd. De kapitaalslasten van de resterende 6 miljoen euro wordt door de gemeente gedekt uit een investeringskrediet en deels gefinancierd uit de grondexploitaties.

Planning

De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn inmiddels gestart. Het is de bedoeling om voor het einde van 2017 een aannemer te selecteren. De uitvoering start in 2018/2019. Het is de bedoeling dat de spoorwegonderdoorgang, in 2020 klaar is, voordat de aansluiting op de A9 is gerealiseerd.

Vraag en antwoord

Heeft u nog vragen? Kijkt u dan of het antwoord op uw vraag hieronder staat. Zo niet dan kunt u een mail sturen aan spoorwegonderdoorgang@heiloo.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66