College presenteert sluitende begroting 2022

Wethouder Peter van Diepen van Financiën heeft op 5 oktober de begroting 2022 namens het college van burgemeester en wethouders aan de raad aangeboden.

De begroting van Heiloo bedraagt in 2022 ruim € 58 miljoen aan inkomsten en uitgaven en heeft een klein voordelig saldo van € 0,2 mln. Met de verkiezingen in maart 2022 voor de boeg is deze begroting de laatste van deze raadsperiode. In de begroting staan de plannen van de gemeente voor 2022, wat die plannen kosten en welke inkomsten worden verwacht.

De gemeenteraad neemt op 1 november hierover een besluit.

Nadelige ontwikkelingen na de kadernota

Na de behandeling van de Kadernota in de raad van juli hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan met een nadelig effect voor het huishoudboekje van de gemeente Heiloo:

  1. De vernietiging door de Raad van State van het bestemmingsplan Zandzoom 2019 betekent dat de eerder begrote legesinkomsten schuiven in de tijd en dat extra kosten gemaakt moeten worden om het nieuwe plan op te stellen en onderzoeken te doen.
  2. Daarnaast wordt de gemeente Heiloo geconfronteerd met stijgende kosten voor jeugdhulp en Wmo. Iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, maar het vraagt wel meer geld dan eerst was voorzien.

Beide ontwikkelingen hebben een behoorlijk effect op het begrotingsjaar 2022.

Sluitende begroting t/m 2024

Toch is het het college gelukt om net als eerdere jaren de raad een structureel sluitende begroting aan te bieden. De presentatie van de Miljoenennota op Prinsjesdag bracht de gemeenten positief nieuws. De algemene uitkering vanuit het Rijk is toegenomen, doordat het Rijk zelf meer gaat uitgeven de komende jaren. Verder krijgt de gemeente extra geld vanuit het Rijk om de tekorten van de jeugdhulp te compenseren. Dit heeft ervoor gezorgd dat het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen met een sluitende begroting voor de jaren 2022 t/m 2024 kan starten. Wel ontstaat een tekort in 2025. Het is aan de nieuwe raad en college om in 2022 hierop verder te anticiperen.

Financiële onzekerheid

Toch blijft de financiële situatie, onder andere door de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds, onzeker. Het Rijk wil namelijk een nieuw model invoeren om het geld over de gemeenten te verdelen. In de eerste berichtgeving over dit nieuwe model kwam de gemeente Heiloo nog als ’voordeelgemeente’ uit de bus. In de nieuwste berekening van het Rijk pakt het verdeelmodel opeens ongunstig uit. Met de huidige voorlopige berekening kan Heiloo een korting van € 0,7 miljoen op de algemene uitkering tegemoet zien. Een nieuw kabinet moet hierover nog een definitief besluit nemen.

Woonlasten stijgen met 2,5%

De woonlasten (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde woning met € 21 per jaar naar € 889. De OZB stijgt met de inflatieverwachting van 1,5%. Voor afval en riool is een beperkte tariefstijging nodig, omdat de kosten hiervan zijn gestegen. 

Begrotingsbehandeling

De raad behandelt de begroting op maandag 1 november om 19.30 uur in een openbare raadsvergadering. De vergadering begint met de algemene beschouwingen door de raadsfracties.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeenteraad.

Naar overzicht