Eerst overwegen veilig, pas dan meer treinen

Vanaf 3 maart ligt een plan van ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter inzage: het Ontwerp Tracébesluit voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Daarin staan maatregelen om meer treinen te kunnen laten rijden tussen Alkmaar en Amsterdam. Zo mag de veiligheid van de overwegen niet afnemen als er meer treinen rijden. De onbewaakte overgangen moeten bij de start van PHS zijn opgeheven of beveiligd.

De maatregelen voor de overwegen Kerkelaan - Belieslaan, Zeeweg en Stationsweg (toegang tot het perron) zijn gebaseerd op verouderde inzichten. Daarnaast is het voor de overwegen in het Heilooër bos nog niet duidelijk wat ProRail aan de veiligheid van deze overwegen doet. Het college heeft daarom op 29 maart besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerp Tracébesluit. 

Opheffen van onbewaakte overwegen

ProRail wil alle openbaar toegankelijke, onbewaakte overwegen in Nederland opheffen. Dat kan door een alternatieve route te bieden of door de overwegen te beveiligen met spoorbomen. 

Voor de overwegen in het Heilooërbos werkt ProRail binnen het project PHS geen oplossing uit. Waarschijnlijk omdat in een ander ProRail-project al is vastgelegd om deze overwegen op te heffen. De gemeente vindt echter dat een besluit over opheffen of beveiligen van de onbewaakte overgangen een randvoorwaarde moet zijn om PHS uit te rollen. 

Inzichten voor de overwegen in het dorp

In het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkelaan - Belieslaan is ook de spoorwegovergang meegenomen. De in PHS voorgestelde uitwerking komt niet overeen met dit ontwerp. Heiloo vraagt daarom om het nieuwe ontwerp in de verdere procedure en besluitvorming mee te nemen.

In 2019 zijn ideeën uitgewerkt voor de overwegen Zeeweg en Stationsweg (perronopgang). Deze ideeën uit 2019 zijn als voorgestelde maatregel opgenomen in PHS. De gemeente heeft na 2019 verder onderzoek gedaan naar de situatie rond deze overwegen. Daaruit blijkt dat de voorgestelde maatregelen niet leiden tot het juiste gebruik van de overwegen. Ze hebben zelfs een negatief effect op de veiligheid. De gemeente wil daarom samen met ProRail opnieuw naar de herinrichting van deze overwegen kijken. Het resultaat vraagt de gemeente op te nemen in de verdere procedure en besluitvorming. 

Toekomstbeeld: geen intercity station meer

PHS heeft als doel dat er meer treinen kunnen rijden tussen Alkmaar en Amsterdam. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarnaast aan een toekomstbeeld van het openbaar vervoer in 2040. Hierin staan scenario’s waarin de intercity’s niet meer stoppen in Heiloo en Castricum. Voor de reizigers is het belangrijk dat ook de intercity’s blijven stoppen in Heiloo en Castricum. Dit belang is met de zienswijze opgenomen.

Zienswijze gemeente Heiloo op ontwerp Tracébesluit

Tot en met 13 april kan iedereen een zienswijze indienen op het Ontwerp Tracébesluit. Tussen april en november 2021 werkt het ministerie een reactienota op de zienswijzen uit. ProRail hoopt dat eind 2021 een definitief besluit wordt genomen over PHS. Dit besluit komt dan 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen, maar dit geldt niet voor lagere overheden. De start van de invoering PHS staat vooralsnog gepland voor half 2023. 

Geen beroep mogelijk voor gemeente

De gemeente kan geen beroep instellen tegen het definitieve besluit. Omdat PHS onder de Crisis- en Herstelwet valt, kan de gemeente alleen een zienswijze indienen tegen de in PHS voorgestelde aanpassingen. Andere belanghebbenden kunnen wel in beroep gaan tegen het definitieve besluit als eerst een zienswijze is ingediend.

Naar overzicht