Ontwerp saneringsprogramma verkeerslawaai Kennemerstraatweg noord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo, maken bekend dat zij op 27 november 2018 het ontwerp saneringsprogramma Kennemerstraatweg noord hebben vastgesteld zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Saneringsprogramma

Op grond van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder moeten sterk geluidbelaste woningen langs drukke wegen worden gesaneerd. Dit houdt in dat als de geluidbelasting op de gevel van de woning en/of het binnenniveau te hoog is, door middel van geluidswerende voorzieningen verlaagt dient te worden.

Op grond van de subsidieregeling sanering verkeerslawaai kan voor de voorbereiding en uitvoering subsidie worden aangevraagd bij het minister van I&M. Het geluidsaneringsproject Kennemerstraatweg e.o. (noordelijk deel) voorziet in de sanering van in totaal 63 woningen.

Het ontwerp saneringsprogramma ligt t/m 30 januari 2019 ter inzage. Na deze termijn wordt het definitieve saneringsprogramma, eventueel voorzien van de schriftelijke reacties op de ingediende zienswijze, in een nieuwe nota aan het college voorgelegd. Voor alle aan het project Kennemerstraatweg e.o. (noordelijk deel) deelnemende woningen wordt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een hogere waarde veroorzaakt door wegverkeerslawaai aangevraagd.

Naar overzicht