Auto

In het verkeersbeleid staat dat het (toekomstig) autoverkeer evenwichtiger moet worden verdeeld over de wegen in Heiloo. Hiervoor zijn uitgangspunten en kaders opgenomen. Het doorgaand verkeer rijdt daarbij zoveel mogelijk op de 50 kilometerwegen in Heiloo: de gebiedsontsluitingswegen (gow). Dit zijn:

 • Belieslaan,
 • De Dors, 
 • Ewisweg,
 • Kanaalweg, 
 • Kennemerstraatweg, 
 • Het Malevoort, 
 • De Omloop,
 • Ringweg, 
 • Rosendaal, 
 • Vennewatersweg, 
 • Ypesteinerlaan, 
 • Zeeweg,
 • een deel van Het Zevenhuizen.

De woonstraten moeten zoveel mogelijk ontlast worden en een inrichting krijgen die daarbij hoort. Verder is één van de wensen om de verkeersdruk op de Kerkelaan en de Stationsweg te verminderen.

Verkeersmaatregelen

Welke verkeersmaatregelen daar precies voor nodig zijn, is in het beleid (paragraaf 8.1) niet ingevuld. De afgelopen jaren dacht het verkeerspanel (voorheen maatschappelijke denktank verkeer) daar samen met de gemeente verder over na. In overleg is ervoor gekozen om te starten met de herinrichting van wegen volgens het verkeersbeleid. De Kerkelaan - Belieslaan is daar een voorbeeld van. Daarnaast is afgesproken de ontwikkeling van verkeersstromen nauwlettend te monitoren en passende maatregelen uit te werken als dat nodig is.

Door het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo werd duidelijk dat de gekozen insteek onvoldoende zekerheid biedt over de verkeersmaatregelen. Ook zijn de vastgestelde grenswaarden in het verkeersbeleid onvoldoende onderbouwd. Dit gaat over de hoeveelheid verkeer die per dag op een weg acceptabel is. Daarop is adviesbureau Goudappel gevraagd om een nieuw verkeersonderzoek uit te voeren. Het onderzoek is één van de bouwstenen om de paragraaf 8.1: evenwichtige verdeling van het gemotoriseerde verkeer uit het huidige verkeersbeleid verder uit te werken en af te ronden. In het onderzoek wordt gekeken naar de volgende zaken. 

 • Acceptabele hoeveelheid verkeer (toetswaarde) die op de verschillende wegen in Heiloo per dag kan worden afgewikkeld. Inclusief een onderbouwing van deze waarde.
 • Impact van ontwikkelingen op de verkeersstromen, die tot 2030 zijn gepland. Onderdeel van deze geplande ontwikkelingen zijn: aansluiting A9, woningbouw in Zandzoom en reconstructie van de Vennewatersweg. In het onderzoek is niet alleen de afzonderlijke impact van deze plannen onderzocht, maar ook de combinatie van plannen. 
 • Maatregelen die nodig zijn om in de toekomst te komen tot een evenwichtige verdeling van het verkeer, uitgaande van bovenstaande ontwikkelingen. Daarbij is ook het door het Verkeerspanel voorgestelde maatregelenpakket beoordeeld.

De onderzoeksresultaten zijn in juli gepresenteerd aan raadsleden. Op 30 augustus was er een informatieavond voor inwoners en ondernemers. Naar aanleiding van reacties en ideeën van inwoners en het verkeerspanel is aanvullend gekeken naar opties met eenrichtingsverkeer in de kern van Heiloo. De nieuwe oplossingsrichting die daaruit voort is gekomen, is toegevoegd aan het onderzoeksrapport. In november volgt besluitvorming over onderdelen uit het onderzoek en over:

 • de acceptabele hoeveelheid verkeer per dag op verschillende wegen in Heiloo,
 • het maatregelenpakket om te komen tot een evenwichtige verdeling van verkeer. 

In het verkeersbeleid staan verder de volgende maatregelen voor de auto:

 • Verbeteren verkeersveiligheid oost-westverbindingen en omgeving van Het Hoekstuk door het opnieuw inrichten van deze gebieden.
 • Strandverkeer omleiden:
  • Verkeer vanaf A9 via de route A9-N9.
  • Verkeer uit Heiloo via de Heilooër Zeeweg (en niet via de kern van Egmond-Binnen).
  • Verkeersdruk in de gaten houden met vaste telpunten op verschillende locaties. De gegevens van de tellingen worden gebruikt om het verkeersbeleid waar nodig aan te passen.