Westerweg en Het Zevenhuizen herinrichting

Wij richten een deel van de Westerweg en een deel van Het Zevenhuizen opnieuw in. Dit doen we om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hierover denken wij na met bewoners en belanghebbenden van beide straten.

De huidige weginrichting klopt niet bij het type weg: woonstraat met doorgaand verkeer. Vaak rijden bestuurders hierdoor harder dan de maximum toegestane snelheid van 30 km.

Werkgebied en uitgangspunten herinrichting

Het werkgebied is het deel van de Westerweg vanaf de Vennewatersweg tot Het Zevenhuizen. En het deel van Het Zevenhuizen vanaf de Westerweg tot Ewisweg. Het zijn woonstraten met doorgaand verkeer. Op de Westerweg sluiten de zijwegen aan: Vennewatersweg, Slootenslaan, de Kwekerij en Egelenburg. Op Het Zevenhuizen sluiten de zijwegen aan: De Kistemaker, De Moestuin, Het Bleekveld en Het Zevenhuizen (ventweg).

Voldoen aan uitgangspunten verkeersbeleid

De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030. Het deel van de Westerweg en Het Zevenhuizen krijgen daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. Deze past bij een maximum snelheid van 30 km/u. Enkele andere aandachtspunten uit het verkeersbeleid:

 • Bij elk type weg hoort een inrichting die een evenwicht zoekt tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid (goede doorstroming). 
 • In overleg met de bewoners werken wij voor de Westerweg en Het Zevenhuizen een inrichting uit die recht doet aan een erftoegangsweg A met een maximum snelheid van 30 km/u.
 • We richten het deel van de Westerweg en Het Zevenhuizen duurzaam veilig in. Soms is maatwerk nodig. Dan kijken we hoe we de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk kunnen garanderen.
 • Verkeersremmende maatregelen gaan boven handhaving. De inrichting naar de functie dwingt op een natuurlijke wijze het gewenste gedrag af. Als dat nodig is, kan handhaving aanpassen van gedrag ondersteunen.

Daarnaast bepaalde de gemeenteraad in 2020 samen met 7 gemeenten in de regio Alkmaar en de Provincie Noord-Holland om een regionale doorfietsroute te realiseren. Een randvoorwaarde daarbij is een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. De Westerweg in Heiloo is onderdeel van deze doorfietsroute.

Meedenken over het plan

Bewoners van een deel van de Westerweg en een deel van Het Zevenhuizen en belanghebbenden kunnen op meerdere momenten meedenken en reageren.

Enquête onder bewoners in juni

In juni 2021 ontvingen alle bewoners in het werkgebied een enquête. Bewoners konden ideeën kwijt en aangeven wat moest blijven en wat verbeterd kon worden. Met de inbreng van de enquête zijn schetsontwerpen gemaakt voor de werksessie. Bekijk de resultaten van de enquête.

Werksessie met bewoners

Een aantal bewoners die de straten vertegenwoordigden bespraken op 14 september (online) het schetsontwerp met het projectteam van de gemeente. De voor- en nadelen van het schetsontwerp zijn benoemd. Het projectteam werkt de opmerkingen en suggesties verder uit in een voorlopig ontwerp. Dit wordt aan alle bewoners gepresenteerd.

Bijeenkomst voor alle bewoners 

In het laatste kwartaal 2021 is er een presentatie van het voorlopig ontwerp aan alle bewoners en belanghebbenden. Naast het voorlopig ontwerp lichten we ook de resultaten van de enquête en de werksessie toe. Bewoners en belanghebbenden kunnen hun reactie geven of verbetervoorstellen doen. Het is ook nog mogelijk reacties te sturen tot 2 weken na de bijeenkomst.

Het projectteam van de gemeente bespreekt de binnengekomen reacties en bekijkt welke aanpassingen er doorgevoerd moeten worden bij het opstellen van het concept definitief ontwerp.

Eventueel extra bijeenkomst in najaar

Als er veel aanpassingen zijn op het voorlopig ontwerp, dan komt er een 2e bewonersavond. Op deze avond leggen wij uit hoe de reacties van de 1e bewonersavond zijn verwerkt. Als bewoners dan nog kleine opmerkingen hebben, dan kunnen zij dit aangeven.

Reageren op concept definitief ontwerp

Het concept definitief ontwerp publiceren we op deze pagina. Bewoners en belanghebbenden kunnen reageren via e-mail, brief of telefonisch.

Na de laatste aanpassingen is het definitief ontwerp klaar. Het college behandelt dan het definitief ontwerp en stelt deze wel of niet vast. Na goedkeuring publiceren we het definitieve ontwerp op deze pagina. 

Ontwerpstappen en planning

Het definitieve ontwerp maken we in 4 stappen:

 1. Schetsontwerpen maken op basis van de enquête. In deze tekeningen met de eerste ruimtelijke ideeën of plannen verwerken we de opmerkingen en ideeën uit de enquête (juni 2021), de gesprekken met belanghebbenden en experts. Deze schetsen gebruiken we in de werksessie.
 2. Voorlopig ontwerp maken na de werksessie. Het voorlopig ontwerp is een verdere uitwerking van het schetsontwerp waarin de opmerkingen van uit de werksessie zijn verwerkt. 
 3. Uitwerken van ontwerp met alle details. In het concept definitief ontwerp staan alle details: de plek van bomen, lichtmasten, beplantingsvakken, huisvuil opstelplekken en de materialen. Voordat het definitief ontwerp naar het college gaat, kunnen alle bewoners en belanghebbenden nog reageren. We kunnen het concept nog op kleine punten aanpassen. Het gaat dan om de puntjes op de ‘i’. 
 4. Definitief ontwerp vaststellen. In het definitief ontwerp zijn ook de laatste puntjes op de ‘i’ verwerkt. Het gaat dan om kleine aanpassingen en opmerkingen op het concept definitief ontwerp.

Planning op hoofdlijnen (onder voorbehoud)

 • Juni: start herinrichting, enquête.
 • Augustus/september: werksessie met delegatie van bewoners.
 • Oktober/november: bijeenkomst voorlopig ontwerp alle bewoners.
 • November/december: verwerken reacties op voorlopig ontwerp en maken concept definitief ontwerp.
 • December/januari: presentatie concept definitief ontwerp (bijeenkomst of digitaal/website). Reageren op concept definitief ontwerp kan tot twee weken na bijeenkomst (alleen puntjes op de ‘i’).
 • Januari: verwerken reacties en maken definitief ontwerp.
 • Januari: college behandelt definitief ontwerp.
 • Februari/maart: aanbestedingsprocedure en selecteren aannemer.

2022 Uitvoering            

 • Nader te bepalen - informatieavond, toelichting definitief ontwerp en uitvoering. 
 • Nader te bepalen - start uitvoering (is afhankelijk van uitvoering reconstructie Vennewatersweg)

Contactgegevens projectleiding

U kunt uw vragen of opmerkingen per mail versturen of telefonisch contact opnemen. 

Eugen Bakker

Projectleider

Foto: projectmedewerker Atie Dekker

Atie Dekker

projectmedewerker

Naar het overzicht