Toelichting definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is een gedetailleerde tekening van de nieuwe situatie. Het college keurde op 1 maart 2022 het definitief ontwerp goed. De tekening van het definitief ontwerp en de toelichting op de tekening vindt u hieronder.

Tekening definitief ontwerp (pdf, 526 KB)

Projectgebied en uitgangspunten

Het projectgebied betreft het weg deel Westerweg, tussen de Vennewatersweg en Het Zevenhuizen, en het weg deel Het Zevenhuizen, tussen de Westerweg en de Ewisweg.

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, richten we een deel van de Westerweg en een deel van Het Zevenhuizen opnieuw in. De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030. 

Het deel van de Westerweg en Het Zevenhuizen zijn volgens het verkeersbeleid erftoegangswegen, categorie A. Dat wil zeggen; het zijn woonstraten met doorgaand verkeer. De huidige inrichting van de weg, uitgevoerd in asfaltverharding, klopt niet met de functie van de wegen. Op dit traject sluiten ook veel zijwegen aan. 

De Westerweg maakt deel uit van de zogenaamde doorfietsroute van Heerhugowaard naar IJmuiden.

Toelichting definitief ontwerp deel Het Zevenhuizen en kruispunt Ewisweg

Hieronder leest u de grootste veranderingen.

Verkeer en parkeren

 • De weg wordt smaller. Voor een erftoegangsweg met twee richtingen gemotoriseerd verkeer en fietsers, is een breedte vereist van minimaal 4,85 meter. De huidige wegbreedte van Het Zevenhuizen is 5,80 meter. Dit wordt 5 meter.
 • Bij de kruising met de Ewisweg leggen we een verhoging aan. De toegang tot Het Zevenhuizen krijgt een poortconstructie met een licht verhoogde inrit. De bocht wordt ruimer met meer overzicht en daardoor ook veiliger voor fietsers.
 • Er komen 3 extra parkeerplaatsen. In totaal krijgt Het Zevenhuizen dus 6 parkeerplaatsen. Langs de parallelweg blijven 22 parkeerplaatsen. 

Snelheid remmende maatregelen

 • Er komen gelijkwaardige kruisingen met verhoogde plateaus. Op Het Zevenhuizen leggen we tussen De Kistemaker en De Moestuin een drempel aan.
 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers.
 • Het voetpad langs Het Zevenhuizen bij De Kistemaker wordt doorgetrokken tot een stukje na de bocht zodat oversteken veiliger wordt. De breedte van het voetpad blijft 2 meter.

Bomen en groen

Omdat de wegen smaller worden is meer ruimte voor groen. We gebruiken deze extra ruimte voor groenstroken en op sommige plekken planten we nieuwe bomen. Dit gaat in overleg met de groenbeheerder en de bewoners. Dit komt later aan de orde.

Toelichting definitief ontwerp deel Westerweg

De grootste veranderingen leest u hieronder.

Verkeer en parkeren

 • De weg wordt smaller. Voor een erftoegangsweg met twee richtingen gemotoriseerd verkeer en fietsers, is een breedte vereist van minimaal 4,85 meter. De huidige wegbreedte van de Westerweg varieert van 5,20 tot 5,80 meter. Dit wordt 5 meter.
 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers
 • Er komen bredere voetpaden. Het huidige voetpad langs de Westerweg is nu 1,60 meter en wordt verbreed tot 1,80 meter. Een gedeelte verbreden we tot 2 meter.
 • Er komen 4 extra parkeerplaatsen. In totaal heeft de Westerweg dan 8 parkeerplaatsen.

Snelheid remmende maatregelen

 • Er komen gelijkwaardige kruisingen met verhoogde plateaus. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.
 • Tussen de plateaus komen in totaal 3 drempels. De drempels zijn fietsvriendelijk met een bescheiden steilheid en niet zo hoog.

Bomen en groen

 • Omdat de wegen smaller worden is meer ruimte voor groen. We gebruiken deze extra ruimte voor groenstroken en op sommige plekken planten we nieuwe bomen. Dit gaat in overleg met de groenbeheerder en de bewoners. Dit komt later aan de orde.
 • Planten van nieuwe bomen is wel afhankelijk van kabels en leidingen die in de grond liggen.

Algemeen: geldt voor beide wegen

Klimaatbestendig –wateroverlast en droogte

Op bepaalde plekken op Het Zevenhuizen en de Westerweg is er wateroverlast bij hevige regenbuien. We verbeteren de afwatering door aanleg van een infiltratie/drainage transport riool. Hiermee vangen we de pieken in de grondwaterstand op. 

Door aanleg van waterberging systemen slaan we regenwater op. Dat opgeslagen water zorgt er voor dat bomen en planten in droge perioden, minder last hebben van droogte.