Toelichting voorlopig ontwerp: deel Westerweg en deel Het Zevenhuizen

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren richten wij een deel van de Westerweg en een deel van Het Zevenhuizen opnieuw in. De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030. Een doel van dit beleid is om het autoverkeer evenwichtiger te spreiden over de wegen van Heiloo. Het doorgaand verkeer rijdt daarbij zoveel mogelijk op de 50 kilometerwegen in Heiloo; de gebiedsontsluitingswegen. Dit zijn onder andere Het Malevoort, De Omloop, Belieslaan, Ringweg, De Dors, Ewisweg en deel van Het Zevenhuizen. De woonstraten moeten zoveel mogelijk ontlast worden en een inrichting krijgen die daarbij hoort. 

Het deel van de Westerweg en Het Zevenhuizen zijn volgens het verkeersbeleid erftoegangswegen, categorie A. Dat wil zeggen; het zijn woonstraten met doorgaand verkeer. De huidige inrichting klopt niet met de functie van de wegen. Op dit moment negeren automobilisten vaak de verplichte maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op beide straten te verbeteren krijgen zij een duurzame en verkeersveilige inrichting, die past bij een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. 

Toelichting voorlopig ontwerp deel Het Zevenhuizen en kruispunt met Ewisweg

Het deel van Het Zevenhuizen vanaf het Malevoort tot en met de kruising met de Ewisweg is een doorgaande 50 kilometerweg (gebiedsontsluitingsweg).Het deel van Het Zevenhuizen vanaf het kruispunt met de Ewisweg tot en met de kruising met de Westerweg is een woonstraat. Dit deel krijgt daarom ook de inrichting die daarbij hoort. De grootste veranderingen zijn: 

 

 • De weg wordt smaller. Voor een erftoegangsweg met twee richtingen gemotoriseerd verkeer en fietsers, is een breedte vereist van minimaal 4,85 meter. De huidige wegbreedte van Het Zevenhuizen is 5,80 meter. Dit wordt 5 meter. 
 • Er komt een verhoging bij de kruising met de Ewisweg. De Ewisweg is een 50 kilometerweg. De toegang tot Het Zevenhuizen krijgt een poortconstructie met verhoogde inrit. Ook wordt de bocht ruimer voor meer overzicht. Deze oplossing maakt de kruising veiliger voor fietsers.
 • Er komen gelijkwaardige kruisingen in de vorm van verhoogde kruisingsvlakken. Dit is een kenmerk van een erftoegangsweg. Er is gekozen voor verhoogde plateaus zodat het verkeer minder snel kan doorrijden. Het heeft een verkeers- en snelheidremmende functie.
 • Tussen de plateau’s komen ook drempels. Dit voorkomt dat de snelheid toeneemt tussen de plateaus. De drempels zijn fietsvriendelijk; met een bescheiden steilheid en geringe hoogte.
 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Dit is een kenmerk van een erftoegangsweg. 
 • Het voetpad langs Het Zevenhuizen bij de Kistenmaker wordt doorgetrokken. Het loopt in het nieuwe ontwerp een stukje de bocht om zodat oversteken veiliger wordt. De breedte van het voetpad blijft 2 meter.
 • Er komen drie extra parkeerplaatsen. In totaal krijgt Het Zevenhuizen dus 6 parkeerplaatsen. Langs de parallelweg blijven 22 parkeerplaatsen. Op de parallelweg voeren we geen werkzaamheden uit.
 • De wegen worden smaller. De extra ruimte gebruiken we voor meer groenstroken. De invulling van het groen gaat in overleg met groenbeheer en de bewoners.

Toelichting voorlopig ontwerp deel Westerweg

Het deel van de Westerweg vanaf de Vennewatersweg tot Het Zevenhuizen maakt deel uit van de doorfietsroute Heerhugowaard - IJmuiden. Hiermee is rekening gehouden in het nieuwe ontwerp. De grootste veranderingen zijn:

 

 • De weg wordt smaller. Voor een erftoegangsweg met twee richtingen gemotoriseerd verkeer en fietsers, is een breedte vereist van minimaal 4,85 meter. De huidige wegbreedte van de Westerweg varieert van 5,20 tot 5,80 meter. Dit wordt 5 meter. 
 • Er komen gelijkwaardige kruisingen in de vorm van verhoogde kruisingsvlakken. Dit is een kenmerk van een erftoegangsweg. Er is gekozen voor verhoogde plateaus zodat het verkeer minder snel kan doorrijden. Het heeft een snelheidremmende functie.
 • Tussen de plateau’s komen ook drempels. Dit voorkomt dat de snelheid toeneemt tussen de plateaus. De drempels zijn fietsvriendelijk; met een bescheiden steilheid en geringe hoogte.
 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Dit is een kenmerk van een erftoegangsweg. 
 • Er komen bredere voetpaden, het huidige voetpad is nu 1,60 meter en wordt verbreed naar 1,80 meter en een gedeelte naar 2 meter.
 • Er komen 6 extra parkeerplaatsen. In totaal krijgt de Westerweg dan 9 parkeerplaatsen.
 • Er komt meer groen, langs de Westerweg is plaats voor extra bomen. De invulling van het groen gaat in overleg met groenbeheer en de bewoners.

Algemeen: geldt voor beide wegen

Klimaatbestendig – wateroverlast en droogte

Op bepaalde plekken op de Westerweg en het Zevenhuizen is er wateroverlast bij hevige regenbuien. De afwatering is nu niet optimaal. De klimaatverandering zorgt ervoor dat regenbuien intenser zijn en langer duren. Anderzijds zijn er ook langere droge perioden. Beheersmaatregelen kunnen zijn:

 

 • Aanleg van infiltratie/drainage transport riool. Hiermee worden de hoogste en laagste pieken van de grondwaterstand afgevlakt. 
 • Aanleg van waterberging systemen. Hiermee wordt regenwater opgevangen en opgeslagen in waterbergingssystemen. Opgeslagen regenwater dringt dan langzaam in de ondergrond door. In droge perioden ondervinden de planten en bomen dan minder last als gevolg van droogte.

Voor de Westerweg en het Zevenhuizen loopt nog een studie om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om goed voorbereid te zijn op klimaatverandering. En om te kijken hoe we dit in het project kunnen opnemen.

Bomen en groen

De uiteindelijke keuze voor bomen en beplanting doen wij in overleg met u en de groenbeheerder. Biodiversiteit staat hierbij voorop. Dit komt op een later moment aan de orde. U ontvangt hierover een brief. Het is mogelijk dat bomen vervangen of verplaatst moeten worden door wortelopdruk. Daarnaast is het planten van nieuwe bomen afhankelijk van de aanwezigheid van kabels en leidingen die in de grond liggen. 

Bijlagen