Groenbeleid 2023-2033

Het Groenbeleidsplan Heiloo 2012-2022 is aan vernieuwing toe. In het plan is meer aandacht nodig voor maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatadaptie en biodiversiteit. Groen draagt namelijk bij aan de leefbaarheid van de omgeving en CO2- en fijnstofreductie. En later maaien in het seizoen en meer variatie in het groen vergroten bijvoorbeeld de biodiversiteit. Samen met inwoners en ondernemers denken wij over het nieuwe plan na.

Wij hebben in Heiloo veel groen in wijken, straten en op pleinen. Ook aan de randen van het dorp is veel groen. Zoals de bos- en recreatiegebieden het Heilooërbos, Oosterbos, landgoed Ter Coulster en de Noorder- en Zuiderneg. De gemeente beheert een groot deel van dit groen. De manier waarop we dit doen staat in een groenbeleidsplan, dat 10 jaar geldt. In het nieuwe plan voegen wij straks ook het bomenbeleid toe. En houden wij rekening met het groenbeheerplan 2021-2031.

Huidig groen- en bomenbeleid en groenbeheerplan

De gemeente Heiloo heeft 14.917 (geregistreerde) bomen in beheer en circa 188 hectare beplantingen, gras, ruw gras en natuurvriendelijke oevers. Dit komt neer op 175 vierkante meter per huishouden. Veel meer dus dan het richtgetal van het ministerie van VROM (uit 2006). Dat is 75 vierkante meter groen per huishouden. Heiloo voldoet hier dus ruimschoots aan. Hoe wij omgaan met al dit groen staat in het huidige groen- en bomenbeleid. Tot het nieuwe beleid is vastgesteld, werken wij volgens deze plannen.

Groenbeleid 2012 - 2022 (pdf, 3 MB).

Bomenbeleid (pdf, 270 KB). U kunt ook meer informatie over bomen bekijken. 

Groenbeheerplan 2021-2031 (pdf, 3 MB).

Iedereen kan meedenken

Hoe denkt u over het groen in uw wijk en in heel Heiloo? Is er voldoende groen? Is er meer of ander groen nodig en op welke plekken liggen kansen? Welke nieuwe inzichten en actuele onderwerpen zijn er? En welke zaken vindt u belangrijk? Over het nieuwe groenbeleid kon u de afgelopen periode meedenken. 

Alle verzamelde informatie geven mede richting aan de invulling van het nieuwe beleid. 

Planning

2022 

  • Augustus - oktober: informatie ophalen voor nieuw groenbeleidsplan: enquête en informatiebijeenkomst.
  • November: opgehaalde informatie delen met raad tijdens raadsinformatieavond op 21 november.

2023

  • Maart: vaststellen van kaders, uitgangspunten en aanbevelingen voor uitwerking nieuw groenbeleidsplan door raad.
  • April - juli: opstellen eerste conceptversie nieuw groenbeleidsplan.
  • Augustus - september: conceptversie nieuw groenbeleidsplan ligt voor iedereen ter inzage.
  • Oktober: aanpassen conceptversie en maken groenbeleidsplan 2023-2033.
  • Oktober - november: behandeling college, commissie en raad: vaststellen groenbeleidsplan 2023 - 2033.

Contactgegevens projectleider 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Michel Suiding, projectleider van het nieuwe groenbeleid.

Michelsuiding@debuch.nl

072 535 66 66