Rekenkamercommissie

De leden van deze commissie zijn:

  • mevrouw drs. Judith de Groot (voorzitter)
  • de heer dr. Sjoerd Keulen
  • mevrouw drs. Joke Jong

Werkzaamheden

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Zij doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Zo kan zij bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het beschikbare geld wel goed besteedt. Ook kan zij kijken naar de uitvoering van een gemeentelijke taak. Met de instelling van de rekenkamercommissie wil de gemeente de transparantie van handelen vergroten en de publieke verantwoording daarover versterken.

De commissie legt haar oordelen en aanbevelingen voor aan de gemeenteraden. Die kunnen burgemeester en wethouders vragen maatregelen te nemen of zelf besluiten nemen.

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Dit betekent dat zij zelf mag bepalen of en wat zij onderzoekt. De gemeenteraad kan wel onderwerpen aandragen. Ook inwoners mogen een verzoek doen aan de commissie.

Reikwijdte

Het werkterrein van de rekenkamercommissie gaat over alle organen (gemeenteraden, college van burgemeester en wethouders), diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente wordt betaald.