Alcoholvergunning

 • U hebt een (horeca)bedrijf of slijterij en u verstrekt alcoholhoudende dranken.
 • U hebt dan een alcoholvergunning nodig.
 • Commerciële inrichtingen vragen Model A aan.
 • Verenigingen en stichtingen gebruiken Model B.
 • Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

U neemt vooraf contact op met het team Horeca van de gemeente. U wordt dan geïnformeerd over wat u nodig hebt en u ontvangt de nodige aanvraagformulieren.

Contact team Horeca

Hebt u vragen over alcoholvergunningen, mail naar horeca@debuch.nl.

soort kosten leges 2022
aanvragen alcoholvergunning € 299,50
wijziging leidinggevende € 98,20
aanvragen terrasvergunning € 322,40
wijzigen terrasvergunning € 105,00
wijzigen inrichting, art. 30 € 91,10

 • U vraagt een vergunning aan als u tegen betaling alcoholhoudende drank schenkt.
 • U schenkt alcoholhoudende drank in een horeca-inrichting zoals een café of een restaurant.
 • U schenkt alcoholhoudende drank bij een vereniging of stichting met activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst.
 • U verkoopt sterke dranken in een slijterij.

U wilt leidinggevenden laten toevoegen aan of verwijderen van het aanhangsel bij de alcoholvergunning. Gebruik hiervoor het formulier Wijzingen leidinggevenden.

Laat nieuwe leidinggevenden eerst de Verklaring leidinggevende invullen. Dit is een bijlage bij model A en heeft u nodig bij toevoegen van leidinggevenden. 

wijzigen leidinggevenden verklaring leidinggevende

U voegt de volgende documenten bij uw aanvraag.

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden en van de aanvrager.
 • Verklaring van de leidinggevende (deze bijlage bij model A moet de nieuwe leidinggevende eerst invullen).
 • Uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat betrekking heeft op de horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud).
 • Kopie SVH-diploma.
vergunning aanvragen model A (pdf, 392 KB) verklaring nieuwe leidinggevende

U voegt de volgende documenten bij uw aanvraag.

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden.
 • Uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud).
 • Kopie van huur-, koop of pachtcontract.
 • Een door het bestuur vastgesteld en ondertekend (minimaal door voorzitter, secretaris en penningmeester) bestuursreglement.
 • Een lijst van tapinstructies en barvrijwilligers.
 • Kopie SVH-diploma.
vergunning aanvragen model B (pdf, 496 KB)

Een inrichting is de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend. Inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen. Uw horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen. Die gaan bijvoorbeeld over ventilatie en toiletvoorzieningen. U krijgt geen alcoholvergunning als u niet aan deze eisen voldoet.

Als leidinggevende voldoet u aan de volgende eisen:

 • U bent minimaal 21 jaar.
 • U bent niet onder curatele gesteld.
 • U bent niet uit de ouderlijke macht ontzet.
 • U bent in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld.
 • U bent in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • U bent niet van slecht levensgedrag.

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen nodig hebt, zoals:

 • Terrasvergunning
 • Exploitatievergunning
 • Melding of vergunning in het kader van de Wet milieubeheer.
meer informatie Ondernemersplein

Wij kunnen uw vergunning intrekken als:

 • Er onjuiste gegevens zijn verstrekt.
 • De inrichting of leidinggevende niet langer aan de eisen voldoet.
 • Het bedrijf een gevaar of verstoring oplevert voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf.
 • De omstandigheden of inzichten zo zijn gewijzigd, dat de vergunning nu zou worden geweigerd.
 • Dat volgens de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door Openbaar Bestuur) nodig is.