Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)

Bij een BIZ betalen alle ondernemers of eigenaren in een winkelgebied of bedrijventerrein mee aan de kosten van het verbeteren van dit gebied. Denk aan: extra veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke evenementen, mooiere buitenruimte, parkeergelegenheid, betere bereikbaarheid, gebiedsmarketing en een professioneel management. Uiteindelijk doel kan zijn verbeteren van de concurrentiepositie en daarmee een omzetverhoging. Voorwaarde voor een BIZ is dat een ruime meerderheid van alle ondernemers of eigenaren in het gebied met het oprichten van een BIZ moeten instemmen.

De gemeente helpt de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen aan de BIZ-organisatie. Ook controleert de gemeente de gang van zaken. 

BIZ Stationscentrum Heiloo

BIZ-gebied Stationscentrum Heiloo

De ondernemers van Stationscentrum Heiloo willen samen investeren in de kwaliteit van hun omgeving en hiervoor een BIZ oprichten. Zij hebben de volgende stappen gezet: 

Meten draagvlak

De volgende stap wordt nu gezet: het meten van draagvlak om de BIZ daadwerkelijk te realiseren. Dit gaat volgens een vastgesteld reglement draagvlakmeting BIZ Stationscentrum Heiloo. De draagvlakmeting gebeurt onder alle ondernemers in het in het Stationscentrum. Ondernemers kunnen t/m donderdag 11 februari stemmen over het BIZ plan, dat door de ondernemersvereniging is opgesteld. Op dinsdag 23 februari maken we de uitslag van de stemming bekend.

De BIZ wordt ingesteld als:

  • ten minste de helft van de bijdrageplichtigen die een stembiljet hebben gekregen heeft gestemd; 
  • ten minste twee derde van die stemmers voor de instelling van een BIZ heeft gestemd. 

De duur van de BIZ in Heiloo is 3 jaar. Als de ondernemers tevreden zijn kan dit met 5 jaar worden verlengd.

BIZ voorkomt meelifters

De ondernemers en eigenaren die wel profiteren maar niet mee willen betalen aan de algemene kosten worden freeriders genoemd. Deze groep is vaak zo groot dat welwillende ondernemers geen zin hebben om voor alle kosten op te draaien. Uiteindelijk gebeurt er dan niets. Dat is een gemiste kans voor allen. Een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) is een slim en effectief instrument om dit dilemma te doorbreken. In dit systeem kan de meerderheid van de ondernemers of eigenaren plannen omarmen voor het hele gebied en de gemeente vragen om de benodigde heffing op te leggen.

Opzetten van een BIZ

Bij de oprichting van een BIZ moeten 7 stappen worden gezet:

  1. Opstellen BIZ-plan door ondernemers of eigenaren in een winkelgebied of bedrijventerrein.
  2. Gemeente en BIZ-vereniging sluiten samen een uitvoeringsovereenkomst. 
  3. Gemeenteraad stelt op voordracht van B&W de heffingsverordening vast, waardoor de inning van de BIZ-bijdrage mogelijk wordt.
  4. Gemeente organiseert een draagvlakmeting onder bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren:
  5. Gemeente stelt de verordening in werking, int de BIZ-bijdragen en draagt die in de vorm van een BIZ-subsidie (eventueel minus heffingskosten) over. 
  6. BIZ-vereniging of -stichting gaat van start.
  7. De BIZ legt jaarlijkse verantwoording af over beleid en besteding van de middelen aan bijdrageplichtigen en de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joan Algra, senior adviseur Economische Zaken