Persoonsgebonden budget (PGB)

  • Dit is een budget om zelf uw ondersteuning in te kopen.
  • U maakt een afspraak met het Sociaal Team.
  • Als uit dit gesprek blijkt dat u ondersteuning nodig hebt, kunt u ervoor kiezen om dit zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget.
  • Uw aanvraag wordt alleen behandeld als u een plan van aanpak indient.
  • Een persoonsgebonden budget wordt uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • De eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) mag niet uit het PGB worden betaald.

Waar vraagt u PGB aan?

  • Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Aanvragen bij het Sociaal Team.
  • Ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Aanvragen bij het Sociaal Team.
  • Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Aanvragen pgb-WIz bij uw zorgkantoor.
  • Pgb voor verzorging en verpleging thuis? Aanvragen pgb-Zvw bij uw zorgverzekeraar.

Bij uw aanvraag voor een persoonsgebonden budget (PGB) hoort een plan van aanpak. In dit plan moet u de volgende vragen beantwoorden en toelichten.

Kunt u zelf uw PGB beheren?

U moet zelf het contract met uw zorgverlener(s) afsluiten en onderhouden. Ook moet u de administratie van het PGB bijhouden. U mag het beheer van uw PGB uitbesteden. Deze persoon of instantie mag hiervoor niet worden betaald uit uw PGB en het mag niet uw zorgverlener zijn.

Is de gekozen ondersteuning veilig, doeltreffend en past deze bij uw situatie?

U geeft aan hoeveel ondersteuning u inkoopt en hoe vaak de hulpverlener langskomt. U geeft ook aan welke doelen uw PGB wordt besteed. Daarnaast is het belangrijk dat u goede hulp krijgt. Heeft uw hulpverlener een keurmerk? Of heeft de hulpverlener de juiste opleiding?

U licht uw motivatie toe

Bij ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) motiveert u waarom u voor een PGB kiest. Bij Jeugdhulp motiveert u waarom u geen gebruik kunt maken van de ondersteuning van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.

Als een bekende u gaat helpen

Slechts bij hoge uitzondering kunt u het PGB besteden aan iemand die u kent, zoals een partner of familielid. U moet dan aantonen dat de kwaliteit van de ondersteuning passender is dan die van een organisatie.

De gemeente maakt onderscheid in een PGB voor professionele ondersteuning (zorgverlener) en een PGB voor niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren). Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning.