Planschade

  • U hebt (financiële) schade door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening.
  • U kon vooraf geen rekening houden met het ontstaan van de schade.
  • U kon de schade niet voorkomen of beperken.
  • De schade is niet al op een andere manier vergoed.
  • U kunt de planschade indienen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan is vastgesteld.

Aanvraag indienen

Een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade dient u per brief in. In uw brief zet u:

  • om welke onroerende zaak het gaat en
  • welke planologische verandering tot de planschade heeft geleid (bijvoorbeeld: omgevingsplan, bouwvergunning).
  • u hoeft geen planschadebedrag te noemen.

U betaalt bij aanvraag kosten. Dit is omdat de gemeente altijd een onafhankelijk adviseur moet inhuren. Dit zogenaamd ‘verschuldigd recht’ is wettelijk vastgelegd (zie art. 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening). U betaalt binnen 4 weken na ontvangstbevestiging van de gemeente. Als sprake blijkt te zijn van planschade, krijgt u dit bedrag terug.

Onafhankelijk adviseur

De gemeente geeft aan welke onafhankelijke adviseur benoemd wordt. U reageert binnen 2 weken als u meent dat deze persoon geen onafhankelijke adviseur is (de adviseur ‘wraken’). Ook dit moet u schriftelijk doen. Als dit gegrond is, wordt een andere adviseur genoemd. Daarna hebt u weer 2 weken hebt om te reageren.

Hoorzitting en advies

De adviseur houdt een hoorzitting over de aanvraag. Daarna stelt de adviseur een concept advies op. U en de gemeente kunnen daarop reageren. In het advies vergelijkt de adviseur de oude en nieuwe planologische regelingen met elkaar. En de adviseur bekijkt of de maximaal mogelijke bouw- of gebruiksmogelijkheden zijn gewijzigd.

Beoordeling advies

Aan de hand van het definitief advies beoordeelt de gemeente of een tegemoetkoming in planschade moet plaatsvinden. De gemeente mag van het advies afwijken, maar moet dit motiveren. Tegen het besluit op de planschadeaanvraag is bezwaar mogelijk bij de gemeente. Als bezwaar wordt afgewezen is beroep en hoger beroep bij de rechter mogelijk.

Directe planschade

Als door een besluit van de gemeente (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) de bouw- en of gebruiksmogelijkheden van uw perceel zijn beperkt of weggenomen. Dit is directe planschade. Als het mogelijk is, is het gebruikelijk om directe planschade ‘in natura’ te vergoeden. Dat wil zeggen dat niet in geld wordt gecompenseerd, maar ‘bouw- of gebruiksrechten worden teruggegeven’.

Indirecte planschade

Als een perceel of onroerend goed (meestal de woning) in waarde is gedaald vanwege een bouw- of gebruiksmogelijkheid op een perceel van een andere eigenaar, is dit indirecte planschade. Bijvoorbeeld door de plaatsing van een zendmast in de buurt van een woning. Indirecte planschade wordt in geld gecompenseerd.

Planschade is geregeld in

De gemeentelijke heeft vastgesteld de procedureverordening tegemoetkoming in planschade