Zorgen of overlast melden

  • Maakt u zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft, maar dit niet wil.
  • Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning?
  • Veroorzaakt iemand ernstige overlast, of denkt u dat er sprake is van zware (psychische) problemen?
  • Neem dan contact op met het Meldpunt Vangnet & Advies.
  • Het team van het Meldpunt geeft advies, onderzoekt welke ondersteuning nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden.

Het Meldpunt Vangnet & Advies is de plek waar iedereen terecht kan als iemand die in deze gemeente woont of verblijft verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving is. Gaat het om acuut gevaar? Bel dan 112.

U kunt een melding doen aan Meldpunt Vangnet & Advies via:

Het Meldpunt Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden werkt als vangnet voor mensen uit deze gemeente die zorg nodig hebben maar dat zelf niet willen. U kunt hier bijvoorbeeld uw zorg melden  over ernstige psychiatrische problematiek, vervuiling, vereenzaming, overlast en verslaving. Ook als de persoon over wie u zich zorgen maakt, deze zorgen zelf niet deelt.

Wanneer u denkt dat deze persoon een direct gevaar voor zichzelf of voor de omgeving is, schakel dan meteen de Hulpdiensten in via 112.

Het Meldpunt is er voor Iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving, buren, familie, vrienden of bekenden. Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties. Waar nodig kan Vangnet & Advies tijdelijk de regie overnemen.    

De melding wordt geregistreerd en er wordt uitgezocht of de cliënt al ergens in zorg is. Aan de hand van de informatie van de melder en de eventuele aanwezige hulpverlener wordt een situatieschets gemaakt. Zo nodig worden huisbezoeken gedaan. Vervolgens wordt er (samen met de cliënt) een plan van aanpak opgesteld, met als doel de problemen op te lossen of de cliënt toe te leiden naar passende zorg. Er wordt veel samengewerkt met andere instanties zoals: verslavingszorg, GGZ, MEE & De Wering, sociale wijkteams, algemeen maatschappelijk werk, Veilig Thuis, politie, thuiszorg, etc.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.