Bomen

In Heiloo groeien ongeveer 15.000 bomen langs straten en lanen. Daarnaast staan er nog veel meer bomen in de 47 ha bosgebieden en plantsoenen in en rond Heiloo. 

Bomen halen CO2 uit de lucht en leveren zuurstof. Tijdens hete periodes zorgen bomen voor afkoeling.

Een boom krijgt 2 weken voor het verwijderen een lint met aankondiging omgehangen. Zo is duidelijk voor de buurt en voorbijgangers dat de boom uit het straatbeeld verdwijnt. Op het lint staat een verwijzing naar de website. Hier staat waarom we de boom verwijderen.

Voor de verwijderde bomen planten we in de winter een nieuwe bomen. Zoveel mogelijk op dezelfde locatie. Als dit niet kan, dan zoeken we een andere locatie in de buurt.

Het lint gebruiken wij alleen bij bomen die langs straten en lanen staan. Dus niet bij bomen in plantsoenen en bossen.

Aankondiging 19 april 2024

 • Van Renesselaan 41: 1 lijsterbes. Reden: afgestorven boom.

Aankondiging 10 april 2024

 • Vennewatersweg: 1 iep. Reden: mantelbuis PWN.
 • De Hoghe Weijdt 3: 1 eik. Reden: wilgenhoutrups.
 • Vinkenbaan 11: 1 lijsterbes. Reden: afgestorven boom.

We laten de bomen in Heiloo zo lang mogelijk groeien. Verwijderen doen wij alleen als het echt niet anders kan. Een boom-voor-een-boom is dan het uitgangspunt. Zo blijft de balans aan het eind van het seizoen minimaal gelijk.

Bomen in een bosplantsoen vormen een uitzondering. In de onderlaag staat meestal een jongere boom, die de leegte kan opvullen. Wij geven deze boom de ruimte om uit te groeien.

Bij het planten van nieuwe bomen wisselen wij boomsoorten af. Ook planten wij nieuwe soorten om de biodiversiteit te verhogen. Zo proberen we de verspreiding van ziekten en plagen te voorkomen.

In de bomenbalans houden wij het aantal laanbomen bij. Dit zijn de bomen die langs straten en lanen staan, dus niet in plantsoenen en bossen. Jaarlijks maken we de balans op: we geven aan hoeveel bomen zijn verwijderd en hoeveel bomen zijn aangeplant. 

Als een laanboom wordt verwijderd komt daar een nieuwe boom voor terug. Dit hoeft niet op dezelfde plaats te zijn. Riool, kabels en leidingen of een beperkte ondergrondse ruimte, zijn redenen om de nieuwe boom op een andere plek te planten.

1 januari - 31 december 2023

 • verwijderde bomen Heiloo: 337
 • her- of geplante bomen: 131

Toelichting: in totaal zijn 337 bomen verwijderd. Een gedeelte is gekapt omdat ze zijn afgekeurd vanwege een gebrek. De meeste zijn gesneuveld tijdens de storm Polly. Naast de 337 bomen zijn er meer dan 400 bomen gesneuveld die niet waren geregistreerd. In de winterperiode planten we nieuwe bomen.

1 april 2022 - 31 maart 2023

 • verwijderde bomen Heiloo: 83
 • bomen aangeplant Heiloo: 119
 • bomen aangeplant Boekelermeer: 143

Toelichting: we hebben 83 bomen in gemeente Heiloo gekapt. 68 bomen waren afgekeurd tijdens de boomveiligheidscontroles; 15 iepen zijn verwijderd wegens iepziekte. En we hebben in totaal 262 nieuwe bomen in Heiloo geplant, waarvan 128 knotwilgen in de Boekelermeer. We hebben 1.021 bestaande bomen langs wegen en paden extra ingemeten: 249 bomen bij het Oosterbos en 772 bomen langs de Zeeweg.

1 april 2021 - 31 maart 2022

 • verwijderde bomen: 77 (waarvan 10 stormschade)
 • bomen aangeplant: 150

1 april 2020 - 31 maart 2021

 • verwijderde bomen: 118 (waarvan 25 zieke iepen)
 • bomen aangeplant: 149

1 april 2019 - 31 maart 2020

 • verwijderde bomen: 166 (waarvan 37 zieke iepen)
 • bomen aangeplant: 68

Elk jaar beoordelen wij een derde van het bomenbestand. Tijdens deze controle komt naar voren wat er met een boom moet gebeuren:

 • Boom zonder problemen: is een gezonde boom. Deze controleren wij vervolgens eens in de 3 jaar. 
 • Risicoboom: is een boom die dood hout en gevaarlijke takken heeft, of zwaar verrot of aangetast is. Bij deze bomen gaan wij dode takken verwijderen, snoeien, de kroon verankeren of vanwege veiligheidsredenen de boom verwijderen.
 • Attentieboom: is een boom met een probleem, bijvoorbeeld door rotting of een schimmel. Deze bomen houden wij beter in de gaten en controleren we jaarlijks. 

De bomenploeg van Beheer Openbare Ruimte of een externe partij voert deze werkzaamheden uit.

Trekproef

Als een boom ziek is of schimmels heeft, kan de stam breken en de boom omvallen. Omwaaien kan ook als de kluit in de grond beweegt, de grond omhoog is gekomen en er scheuren te zien zijn. Om de stabiliteit van bomen te onderzoeken doen wij een trekproef.

Een trekproef doen wij niet zelf. Wij huren hier een bedrijf voor in, omdat speciale apparatuur nodig is. Zij plaatsen banden om de boom en trekken daar hard aan met behulp van een lier. De boom moet een bepaalde kracht aan kunnen. Dit wordt gemeten met sensoren op de stam. Blijkt uit de resultaten dat de boom kan omvallen en een gevaar voor de omgeving is, dan wordt de boom verwijderd.

bekijk het filmpje van een bomentrekproef op YouTube

Wij snoeien bomen om diverse redenen.

Begeleiding

Door jonge bomen te snoeien, kan de boom uitgroeien tot een volwassen exemplaar in een goede vorm. Wij houden daarbij rekening met de wettelijke doorrijhoogte. Als de boom eenmaal volwassen is, dan heeft deze weinig onderhoud meer nodig.

Snoeien voor onderhoud

Vooral vormbomen, zoals dakplatanen en leilindes bij winkelcentra, hebben snoei nodig. Deze snoeien we jaarlijks zodat ze in model blijven. Gekandelaberde of geknotte bomen snoeien we elke drie jaar terug tot op de kandelaar of knot.

Wij voeren zo nu en dan ook snoei uit bij oude bomen. Voor de veiligheid verwijderen we dood hout, gebroken, gescheurde en breukgevoelige takken.

Verkeersveiligheid

Boven een rijweg moet volgens de wet een minimale doorrijhoogte van 4 meter zijn. Boven fietspaden is dit 2,5 meter. Zo kan al het verkeer zonder gevaar van de weg gebruik maken.

Voor alle wegen en fietspaden aan de strooiroutes houden wij een vrije doorrijhoogte aan van 4,5 meter. Bomen waarvan de takken later gaan doorhangen of uitzakken, worden opgekroond tot 6 of zelfs 8 meter hoogte.

Er zijn meerdere redenen om bomen te verwijderen:

 • ziekte,
 • gevaar voor de omgeving,
 • beperkt groeimogelijkheden voor andere bomen,
 • schade door wortelgroei,
 • beheerkosten worden te hoog,
 • overlast door onverwachte groei of te veel vruchten of
 • nodig voor herinrichting van straat of gebied.

Ziekte

Bomen die ziek zijn moeten op korte termijn verwijderd worden. Als zieke bomen blijven staan, vormen ze een besmettingsbron voor andere bomen. Voorbeelden hiervan zijn bomen met iepziekte, watermerkziekte of bacterievuur.

Bomen met kastanjebloedingsziekte en essentaksterfte kunnen blijven staan totdat het niet meer veilig is. Dode takken kunnen dan afbreken. Deze bomen worden bij de jaarlijkse controles extra bekeken. Bijna alle paardenkastanjes en gewone essen raken besmet met deze ziekte. Het kan echter jaren duren voordat de bomen gevaarlijk worden of sterven.

Direct gevaar

Dode bomen of takken leveren gevaar op voor de omgeving. Grote takken kunnen afbreken of de hele boom kan omvallen of omwaaien. Het gaat hier meestal om zieke, aangetaste of versleten bomen. Ook kan een boom onherstelbaar beschadigd zijn, door een aanrijding, stormschade of werkzaamheden in de grond (kabels en leidingen, herinrichting straat). Deze bomen worden daarom verwijderd vanwege de veiligheid.

Concurrentiegroei

In woonstraten worden vaak jonge bomen geplant. Om snel een groen straatbeeld te krijgen, worden kleinere bomen dicht op elkaar gezet. Als de bomen volwassen worden (ongeveer na 10 jaar), kan er te weinig ruimte voor alle bomen ontstaan om goed uit te groeien. Door een aantal bomen, meestal om-en-om, te verwijderen, kunnen de overige bomen gezond uitgroeien tot een volwassen boom.

Ernstige schade door wortelgroei

Boomwortels kunnen bestrating of riolering beschadigen. Tegels, klinkers maar ook asfalt worden soms door boomwortels omhoog gedrukt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. De bomenploeg of stratenmaker snoeit vervolgens de wortels (als deze niet dikker zijn dan 4 cm) en herstelt de bestrating. Wortelopdruk is een gevolg van te weinig voeding in de groeiplaats. De boom zoekt de voeding dan verderop onder stoeptegels of asfalt. Als dit daarna nog een aantal keer gebeurt, stijgen de beheerkosten te veel. Het kan een overweging zijn om de boom dan te verwijderen. Ook lijdt de boom onder de terugkerende herstelwerkzaamheden. Het is niet mogelijk om grote boomwortels (dikker dan 4 cm doorsnede) te verwijderen zonder de vitaliteit en stabiliteit van de boom aan te tasten.

Een klein gaatje of scheur in het riool is vaak voldoende voor een boomwortel om doorheen te groeien. De wortels gaan op zoek naar water en voeding en vinden dat in het riool. Hierdoor ontstaat schade aan het riool. Dit gebeurt meestal bij riolering die al wat ouder en daardoor wat poreus is geworden..

Onevenredig hoge beheerkosten

Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat na een aantal jaar de beheerkosten van een boom te hoog worden. Het veelvuldig moeten snoeien van takken of wortels of het herstellen van verhardingen zijn redenen om deze afweging te maken. Bijvoorbeeld, een boom in slechte conditie, zal veel dood hout dragen. Naast het gevaar dat dit meebrengt, is het onderhouden van zo’n boom een kostbare aangelegenheid.

Overlast door (onverwacht) veel vruchten

Soms dragen bomen tegen de verwachting in toch erg veel vruchten. Deze vruchten kunnen onaanvaardbaar veel overlast bezorgen. Dit is meestal niet te voorzien. Het kan voorkomen bij nieuwe boomsoorten die wij planten. Of als achteraf blijkt dat er van een bepaalde boomsoort toch een vrouwelijke versie is geleverd terwijl er een mannelijke versie besteld was. Het geslacht is bij jonge bomen moeilijk vast te stellen.

Herinrichting gebied of straat

Als een straat of gebied een nieuwe inrichting krijgt, is het uitgangspunt altijd om bestaande bomen te behouden. Soms is dit niet mogelijk.

 • De bomen staan bovenop de riolering staan.
 • De bomen staan bovenop of vlak langs kabels en leidingen.
 • De bomen overleven het niet door wortelbeschadiging bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden.
 • De bomen zijn in slechte conditie of hebben een levensverwachting korter dan 5 jaar.

Na de werkzaamheden wordt op dezelfde plek een gelijk aantal nieuwe bomen terug geplant. Als dit niet mogelijk is, dan komen de nieuwe bomen in de buurt van de oude plek. Dit gaat in overleg met de bewoners van het gebied. Ook kan het zijn dat er bomen elders in het dorp worden geplant ter compensatie.

Het bosbeheer is gericht op het maken van leefgebieden voor zoveel mogelijk planten en dieren. Om de tien tot twintig jaar dunnen we het bos uit. Wij halen enkele bomen weg om andere bomen ruimte te geven om verder te groeien. Ook halen we zieke en gevaarlijke bomen weg. Wij zorgen ervoor dat er afwisseling blijft tussen open en dicht bos blijft. Dat is aantrekkelijk voor dieren en planten, maar ook voor recreanten.

Gemeente Heiloo beheert ruim 16,5 hectare bos:

 • het gemeentebos bij de Ter Coulsterlaan en het Beestenboetje en
 • het groen in de Noorderneg en Zuiderneg.

Beheer andere bosgebieden

 • Natuurmonumenten is eigenaar en beheerder van Landgoed Nijenburg in het Heilooërbos.
 • Landschap Noord-Holland beheert het Oosterbos.

In Heiloo staan oude, zeer karakteristieke bomen. Zij zorgen voor een speciale uitstraling van ons dorp. Beeldbepalende of monumentale bomen zijn ouder dan 50 jaar en waardevol voor de omgeving. Deze bomen kunnen zowel in de openbare ruimte als op particulieren grond staan.

De gemeente wil deze bomen goed beschermen en zorgen dat zij behouden blijven. Daarom kunnen deze bomen worden aangemeld voor de bomenlijst. Staat een boom eenmaal op deze lijst, dan is een kapvergunning verplicht om de boom te verwijderen.

Uw boom op de bomenlijst

Als uw boom voldoet aan de volgende voorwaarden, kunt u uw boom aanmelden:

 • Uw boom is minstens 50 jaar oud.
 • Uw boom is gezond en u verwacht dat hij nog minimaal 10 jaar leeft.
 • Uw boom is te zien vanaf de openbare weg of voetpad langs uw huis.
 • Uw boom bepaalt het karakter van zijn omgeving. Oftewel: eigenlijk is hij onvervangbaar.

Een overzicht van de huidige bomenlijst gemeente Heiloo. Eén keer per jaar stellen wij de bomenlijst opnieuw vast.

Aanmelden bomenlijst

Wij willen graag van u weten waar de boom staat, wat voor soort het is en wat ongeveer zijn leeftijd is. U kunt uw boom voor de bomenlijst aanmelden door het formulier Aanmelden monumentale en beeldbepalende bomen in te vullen. Op het formulier kunt u ook het ‘verhaal’ over uw boom kwijt: wat maakt volgens u uw boom zo bijzonder. U kunt uw boom ook aanmelden via telefoonnummer 072 535 66 66.

Overzicht beeldbepalende en monumentale bomen

adres aantal / soort plantjaar omtrek
De Beun 1 Noorse esdoorn 1920-1930 242
De Blinkenlaan 31 1 Gewone esdoorn 1940-1950 200
De Blinkenlaan 26 1 Zwarte linde 1950-1960 120
Breedelaan 2 Gewone beuken 1900-1910 380
Butterlaan 17 1 Witte paardenkastanje 1909 300
Dokterslaan 2 2 Bruine beuken 1880-1890 300/450
Ewisweg 1 Hollandse iep 1930-1940 215/175
v.d. Feen de Lilleweg 12 1 Gewone es 1920-1930 266
v.d. Feen de Lilleweg 12 1 Witte paardenkastanje 1920-1930 252
v.d. Feen de Lilleweg 12 2 Gewone beuken 1920-1930 160/208
v.d. Feen de Lilleweg 12 1 Zomereik 1920-1930 225
Groenelaan 17 Witte paardenkastanjes 1950-1960  
Heerenweg 3 1 Appelboom 1926 137
Heerenweg 91 1 Zomereik 1950-1960 200
Kapellaan 11 1 Witte paardenkastanje 1928 250
Kapellaan 11 1 Zomereik 1928 210
Kapellaan 11 1 Abeel 1950-1960 260
Kennemerstraatweg 134 1 Zomereik (Wilhelminaboom) 1985  
Kennemerstraatweg 328 1 Bruine beuk 1750-1760 340
Kennemerstraatweg 334 1 Bruine beuk 1910-1920 250
Kennemerstraatweg 380 1 Bruine beuk 1930-1940 320
Kennemerstraatweg 382 (parkje) 1 Bruine beuk 1850-1860 405
Kennemerstraatweg parallelweg 136 Zwarte lindes 1830-1840  
Kennemerstraatweg raadhuis 2 Bruine beuken 1930-1940 310
Kerkelaan 25 1 Zomereik 1870-1880 330
Kerkelaan 32A 1 Bruine Beuk 1900-1910 250
Laan van Zeeman 1a 1 Bruine Beuk 1880 205-240
Laan van Zeeman 16 2 Bruine Beuken 1950-1960 190
Laarmanstraat 1 Koningslinde (Julianaboom) 1937 180
't Looplein 1 Witte paardenkastanje 1923 180
Nicolaas Beetsweg 54 1 Amerikaanse eik 1945 190
Oude Kennemerstraatweg 12 Witte paardenkastanjes 1945  
Pastoor van Muijenweg 96 1 'Koningslinde' (Alexanderboom) 2013  
E.J. Potgieterweg 2 Zomereiken 1910-1920 150/230
Raadhuisweg 1 1 Zomereik (Willibrordusboom) 1935  
Schuine Hondsbosschelaan 1 Hollandse iep 1920-1930 255
De Sonneveld 2 Zomereiken 1920-1930 215/220
Stationsweg naast 102 2 Zwarte lindes 1920-1930 140/150
Stationsweg 29 Zwarte lindes 1906-1907 120-220
Trompenburg 1 Plataan 1950-1961 210
Trompenburg 1 Witte paardenkastanje 1950-1961 250
Van Vladerackenlaan 10 Hollandse iepen 1940-1950  
Wentholtlaan 2 Zwarte lindes 1920-1930 165/210
Westerweg 185 1 Italiaanse populier 1930-1940 350
Westerweg 26 Hollandse iepen 1940-1950  
Willibrordusweg 1 Witte paardenkastanje 1920-1930 330
Witte kerk (rondom) 13 Amerikaanse lindes 1880-1890  
Witte kerk 1 Venijnboom, gewone taxus 1880-1890 125
Witte kerk 1 Bruine beuk 1900-1910 270
Ypesteinerlaan 1 Zilverlinde (Beatrixboom) 1960-1970 140
Zanderslootweg 7 1 Bruine beuk 1944 250
Zeeweg 42 1 Gewone beuk 1940-1950 200
Het Zevenhuizen 5 Witte paardenkastanjes 1950-1960 180
Zevenhuizerlaan 13 1 Zwarte els 1920-1930 130/170
Zevenhuizerlaan 75 1 Zomereik 1920-1930 275
TOTAAL 304    

In Heiloo zijn 4 bomen geplant ter ere van een Koninklijke aangelegenheid. Alle bomen staan op de monumentale bomenlijst van Heiloo.

Wilhelminaboom

Foto: Herdenkingsboom voor kroning Wilhelmina 6 september 1898

De Wilhelminaboom staat in de voortuin van Kennemerstraatweg 134. De tekst op de boomkrans is: Kronings eik van Koningin Wilhelmina 6 september 1898.

De oude eik is begin deze eeuw vanwege ouderdomsgebreken vervangen door een nieuwe eik.

Julianaboom

Foto: herdenkingsboom voor het huwelijk van Juliana en Bernhard

De Julianaboom is een linde die staat in het plantsoen op de kruising van de Laarmanstraat en Van Doornstraat. Op 7 januari 1937 werd deze boom geplant. Aan de boomkrans is een plaquette van hardsteen bevestigd met de tekst: Ter herdenking van het huwelijk van HKH Prinses Juliana en ZPH Prins Bernhard.

Beatrixboom

Foto: herdenkingsboom ter ere van 25-jarig huwelijk van Beatrix en Claus

De Beatrixboom is een linde en staat in park Ypestein. De tekst op de plaquette van hardsteen is hier: Ter herdenking van het 25-jarig huwelijk op 10 maart 1991 van HM koningin Beatrix en ZKH Prins Claus. Op 4 april 1991 werd deze 25-jarige zilverlinde geplant. In 2017 is tijdens een storm de Beatrixboom ontworteld en moest daarom verwijderd worden. In 2018 is er een nieuwe Beatrixboom geplant. Het is een Koningslinde of wel Tilia europaea.

Willem Alexanderboom

Foto: herdenkingsboom voor de kroning van Willem Alexander

Op 20 maart 2013 hebben leerlingen uit groep 3 van CBS De Duif samen met burgemeester Hans Romeyn de vierde koninklijke boom in Heiloo geplant. De Willem Alexanderboom is een ‘Koningslinde’ ofwel Tilia.

De boom heeft net als de andere herdenkingsbomen een boomkrans. Dit is een smeedijzeren sierhekwerk waarin de tekst ‘Willem Alexander kroningsboom 2013’ is verwerkt.

Door vandalen is de Koningsboom aan de Ewisweg in april 2013 vernield. De gemeente heeft op dezelfde locatie een nieuwe Koningsboom (Linde) geplant.