Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

naar Ruimtelijke Plannen

De gemeenteraad van Heiloo heeft op 24 juni 2024 het bestemmingsplan Runxputteweg tussen 24-26, vastgesteld. In het bestemmingsplan wordt de herbestemming van een gedeelte van het voornoemde perceel en nieuwbouw van 1 grondgebonden woning gefaciliteerd. De planlocatie bevindt zich ten zuiden van de Vennewatersweg in Heiloo.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Op de website www.officiëlebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 4 juli 2024 t/m 14 augustus 2024 ligt het plan ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbende beroep aantekenen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Sandra Jager, Team Plannen van de gemeente Heiloo, via e-mailadres sandrajager@debuch.nl

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gaan over de bouw van 8 woningen met bijbehorende parkeermogelijkheid aan de Kennemerstraatweg 436-436a in Heiloo. Voor de woningen is - vanwege wegverkeerslawaai - een hogere grenswaarde geluid vastgesteld. 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarde geluid kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, www.heiloo.nl/inzage en op de leestafel van de bibliotheek bij het gemeentehuis Heiloo, Westerweg 252. Deze stukken liggen ter inzage van 13 juni 2024 tot en met 24 juli 2024. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. 

Tijdens de inzagetermijn kan tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Tijdens de inzagetermijn kunt u, als u daar aanleiding voor heeft, een gemotiveerd bezwaar tegen de vastgestelde hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Heiloo, postbus 1, 1850 AA in Heiloo.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Plannen & Projecten van de gemeente Heiloo via 072-535 66 66 of info@heiloo.nl