Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

naar Ruimtelijke Plannen

Het college heeft op 29 augustus 2023 besloten het ontwerp-uitwerkingsplan Groenweg 2a en het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde geluid opnieuw in procedure te brengen. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 1 vrijstaande woning mogelijk aan de oostzijde van de Groeneweg tussen de woningen Groeneweg 2 en 3. De verkaveling en opzet van de uitwerking past binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan Zuiderloo. 

Ter inzage

Vanaf 7 september t/m 18 oktober 2023 ligt het plan ter inzage. Het ontwerp-uitwerkingsplan vindt u op ruimtelijke plannen. Op officiële bekendmakingen vindt u de volledige publicatie. U kunt de documenten ook inzien in het gemeentehuis.

U kunt tot 18 oktober een zienswijze indienen.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Danny Zondervan, team Plannen en Projecten via: dannyzondervan@debuch.nl.

Het college heeft op 29 augustus 2023 het uitwerkingsplan Runxputteweg NST 34 ongewijzigd vastgesteld. In het uitwerkingsplan wordt de herbestemming van een voormalig bedrijfsperceel en nieuwbouw van 2 (schuur)woningen mogelijk gemaakt. De planlocatie bevindt zich aan de Runxputteweg naast de gemeentegrens Heiloo-Castricum.

Ter inzage

Van 7 september t/m 18 oktober 2023 ligt het plan ter inzage. Het vastgestelde uitwerkingsplan Runxputteweg naast 34 vindt u op ruimtelijke plannen. Op officiële bekendmakingen vindt u de volledige publicatie. U kunt de documenten ook inzien in het gemeentehuis.

Belanghebbende kunnen tot 18 oktober beroep indienen.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Sandra Jager, team Plannen en Projecten via: sandrajager@debuch.nl.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Heiloo maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 september 2023 heeft besloten, dat een nieuw bestemmingsplan Zandzoom 2023 wordt voorbereid voor het exploitatie- en ontwikkelgebied Zandzoom Heiloo. 

Voor een gedeelte van dit plangebied is een voorbereidingsbesluit noodzakelijk. De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is direct na vaststelling van het voorbereidingsbesluit, te weten 4 september 2023. 

Ter inzage

Van 7 september t/m 18 oktober 2023 is de verbeelding met het daarop bij het voorbereidingsbesluit Zandzoom Heiloo behorende plangebied op ruimtelijke plannen. Op officiële bekendmakingen vindt u de volledige publicatie. Een kopie van het besluit kunt u inzien in het gemeentehuis.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Wiersum, projectmanager Zandzoom Heiloo via: ruudwiersum@debuch.nl.

Deze overeenkomst is met de initiatiefnemer aangegaan voor een woningbouwplan. Het gaat om een bouwplan met 4 twee-onder-een-kap-woningen (koop) en 1 garageblok met 4 (parkeer)garages op het perceel Ambachtsweg 78 Heiloo.

Ter inzage t/m 11 oktober

Een zakelijke beschrijving ligt 6 weken ter inzage van 31 augustus t/m 11 oktober. U kunt de documenten ook inzien in het gemeentehuis. 

Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Plannen en Projecten via 072 535 66 66.

Zakelijke beschrijving exploitatie-overeenkomst

Zakelijke opgave inhoud overeenkomst d.d. 20 juni 2023 als bedoeld in art. 6.24 Wro, conform art. 6.2.12 Bro.

Bouwlocatie: Ambachtsweg 78

Woningbouwprogramma 

  • 4 woningen bestaande uit het volgende woonprogramma:
    • 4 twee-onder-een-kap-woningen (koop) 
    • 1 garageblok met 4 (parkeer)garages 

Exploitatiebijdrage    

Ontwikkelaar betaalt aan gemeente een exploitatiebijdrage waarmee het wettelijke kostenverhaal voor het exploitatiegebied is verzekerd. 

Hoofdlijnen overeenkomst

Ontwikkelaar neemt voor eigen rekening en risico de realisatie van het woningbouwprogramma ter hand conform het vast te stellen bestemmingsplan en de overeengekomen voorwaarden. 

Planschade

Eventuele planschade is voor rekening en risico van ontwikkelaar. 

Plangebied

Locatie Ambachtsweg 78 (pdf, 279 KB)

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende 6 weken vanaf publicatie ter inzage in het gemeentehuis van Heiloo. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van vier grondgebonden woningen (2x ‘twee-onder-één-kap’) met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen en vier garageboxen.

Ter inzage t/m 27 september

Het vastgestelde bestemmingsplan vindt u op ruimtelijke plannen en bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Op officiële bekendmakingen vindt u de volledige publicatie. Vanaf 17 augustus t/m 27 september 2023 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan tegen het plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Plannen en projecten van de gemeente Heiloo via 072 535 66 66 of via e-mail: info@heiloo.nl

Het college maakt bekend dat de raad op 10 juli 2023 het bestemmingsplan Kapellaan heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan Kapellaan maakt de bouw mogelijk van een vrijstaande grondgebonden woning op een perceel aan de Kapellaan (naast Kennemerstraatweg 423).

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u vinden op ruimtelijke plannen. Op de website officiële bekendmakingen vindt u de volledige publicatie. Vanaf 17 augustus t/m 27 september ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Jager, van team Plannen en Projecten via 088 909 90 76.

Het college heeft op 11 juli 2023 het uitwerkingsplan Hoogeweg 73a ongewijzigd vastgesteld. In het uitwerkingsplan wordt herbestemming van een perceel en de bouw van een nieuwe vrijstaande woning mogelijk gemaakt. De planloctaie bevindt zich aan de Hoogeweg 73a in Heiloo.

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan vindt u op ruimtelijke plannen. Op officiële bekendmakingen staat de volledige publicatie. Vanaf 17 augustus t/m 27 september 2023 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Jager, team Plannen en Projecten via: sandrajager@debuch.nl.

Plannen volgens Wet elektronische publicaties (Wep)

Voor een aantal plannen is het nog niet mogelijk om deze via overheid of ruimtelijke plannen te publiceren. U vindt daarom de documenten van deze plannen tijdelijk op onze website.