Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

Met de gemeente Heiloo is in maart 2020 overeengekomen dat voor perceel Groeneweg 10, planfase 1 een afzonderlijk uitwerkingsplan in procedure wordt gebracht, waarin de herbestemming van het recreatiepark mogelijk wordt gemaakt en sloop-nieuwbouw wordt gefaciliteerd.

Ter inzage

Het ontwerp uitwerkingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf donderdag 16 maart tot en met woensdag 26 april 2023 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Jager van het team Plannen en Projecten via 088 909 9076.

Het bestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning en de omliggende gronden voor een woonbestemming en het toevoegen van een horecafunctie in de vorm van een theeschenkerij.

Ter inzage

Van 9 maart t/m 20 april 2023 ligt het bestemmingsplan Kanaalweg 21 6 weken ter inzage op ruimtelijke plannen. Een papieren exemplaar kunt u inzien bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo.

Op officiële bekendmakingen vindt u de volledige publicatie. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yusuf Acar, van team Plannen & Projecten via 06 120 794 95.

Voorgesteld wordt om de bouw van 1 woning juridisch-planologisch mogelijk te maken op de locatie Kapellaan (naast Kennemerstraatweg 423) in Heiloo en daarvoor het huidige bestemmingsplan gedeeltelijk te herzien.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Kapellaan kunt u 6 weken inzien van 9 maart t/m 19 april 2023. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Een papieren exemplaar kunt u inzien bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo.

De officiële publicatie vindt u op officiële bekendmakingen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met S. Jager via sandrajager@debuch.nl of (088) 909 90 76.  

In het huidige paraplubestemmingsplan parkeren is een technische wijziging aangebracht. De raad heeft met de vaststelling van het nieuwe paraplubestemmingsplan het huidige paraplubestemmingsplan parkeren herzien.

Ter inzage

Het vastgesteld bestemmingsplan Parapupluplan Parkeren 2022 kunt u 6 weken inzien van 2 maart t/m 12 april 2023. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Een papieren exemplaar kunt u inzien bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo.

Op officiële bekendmakingen vindt u de officiële publicatie.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Sandra Jager van team Plannen en Projecten via (088) 909 90 76.

Het vastgestelde uitwerkingsplan maakt een woningbouwontwikkeling van een vrijstaande woning tussen de Wegedoorn en de Krommelaan, naast de (toekomstige) woning aan de Krommelaan 2f mogelijk. Qua verkaveling en opzet past de uitwerking binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan Zuiderloo. 

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan Wegedoorn 4 kunt u 6 weken inzien van 16 februari t/m 29 maart 2023. Tijdens deze periode kunt u beroep aantekenen. Een papieren exemplaar kunt u inzien bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo.

Op officiele bekendmakingen vindt u de officiële publicatie.  

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer D. Zondervan via dannyzondervan@debuch.nl.