Stationsweg en Zeeweg herinrichting

Een deel van de Stationsweg en de Zeeweg krijgen een nieuwe inrichting. Het college van burgemeester en wethouders legde op 19 december 2023 de kaders en uitgangspunten vast voor de nieuwe inrichting. Daarmee geeft zij het startsein voor de herinrichting van deze wegen. 

Verkeersbeleid

In het verkeersbeleid 'Heiloo 2018-2030’ is al benoemd dat er te veel verkeer rijdt in de woonstraten Stationsweg en Zeeweg. Het verkeersbeleid is er ook op gericht om het verkeer beter over het wegennet van Heiloo te verdelen. Dit doet de gemeente door:

 • De hoofdwegen aantrekkelijk te maken voor verkeer over grotere afstanden en
 • Door woonstraten (zoals de Stationsweg en Zeeweg) leefbaar en veilig in te richten voor fietsers en omwonenden. 

Opbouw wegennet

In Heiloo maken wij onderscheid tussen woonstraten en hoofdwegen.

Woonstraten

De woonstraten (ook wel erftoegangswegen genoemd) kennen vooral een verblijfsfunctie. Er is menging van verkeerssoorten, op kruispunten heeft verkeer van rechts voorrang. Er zijn doorgaans veel directe op-/afritten naar woningen. De leefbaarheid en verkeersveiligheid voeren de boventoon en de maximumsnelheid is 30 km per uur. De Stationsweg is een typisch voorbeeld van een woonstraat.

Hoofdwegen

De hoofdwegen (ook wel gebiedsontsluitingswegen genoemd) kennen meer een verkeersfunctie. Waar mogelijk is er een scheiding gemaakt tussen auto- en fietsverkeer. Op kruisingen heeft verkeer op de hoofdweg in principe voorrang. Deze wegen zijn ingericht om grotere verkeersstromen vlot en veilig te kunnen verwerken. De maximumsnelheid is 50 kilometer per uur. De Kennemerstraatweg, Vennewatersweg en Het Malevoort zijn voorbeelden van hoofdwegen.

Tussen hoofdweg en woonstraat

In de praktijk zijn er ook wegen die door hun functie en ligging tussen woonstraat en hoofdweg in vallen. De Zeeweg is daar een voorbeeld van.

Enerzijds vormt het de enige route voor het vrachtverkeer van en naar het stationsgebied (verkeersfunctie). Anderzijds vormt het een belangrijke fietsverbinding en is het een straat met tal van directe op-/afritten naar woningen (verblijfsfunctie).

De Zeeweg is nu nog ingericht als een weg met een maximale snelheid van 50 kilometer per uur. Voor de nieuwe inrichting is het uitgangspunt gebiedsontsluitingsweg 30 kilometer per uur. Dit is een nieuwe tussenvorm van een gebiedsontsluitingsweg 50 kilometer per uur en een erftoegangsweg 30 kilometer per uur. 

Uitgangspunten Zeeweg

 • Op de Zeeweg blijven de vrijliggende fietspaden behouden. Dit past bij een hoofdweg. De Zeeweg wordt een klinkerweg en versmald naar een breedte van 5,50 meter. De langsparkeervakken worden verbreed. Bij een grotere afstand tussen 2 kruisingen worden snelheidsremmende drempels aangebracht. Deze kenmerken passen weer bij een woonstraat. De kruising met De Wildtlaan wordt uitgevoerd als kruispuntplateau en ligt daarom iets verhoogd. Het verkeer op de Zeeweg op dit kruispunt heeft voorrang op het overige verkeer. Het kruispunt met de Westerweg wordt verhoogd aangelegd. De Westerweg is aangewezen als regionale doorfietsroute en krijgt daarom voorrang op het verkeer op de Zeeweg. 
 • Nabij de spoorwegovergang gaan de vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de rijbaan over naar een tweerichtings fietspad aan de zuidkant. Op deze manier kunnen fietsers zo snel en veilig mogelijk de fietsenstallingen bij het station bereiken. 
 • De kruising Zeeweg / Holleweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft de kruising toegankelijk. Gemotoriseerd verkeer kan via de Kreek en Heerenweg de Zeeweg bereiken en vice versa. Hiermee verbeteren we de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers en ook de algehele verkeersveiligheid rond de spoorwegovergang.
 • Langs de Zeeweg, tussen de kruising Holleweg en Heerenweg, wordt een laad-/losplaats aangelegd. Hierdoor wordt het stationsgebied deels ontlast. Dit kan ook als kiss en ride worden gebruikt, omdat de laad-/losplaats niet continu in gebruik is.
 • De rotonde Zeeweg /  Heerenweg /  Stationsweg passen we voorlopig nog niet aan. De verwachting is dat het verkeersaanbod de komende jaren nog te groot is om dit met een andere kruispuntvorm op een veilige manier te verwerken. Pas als de hoeveelheid verkeer voldoende is teruggedrongen, kan de rotonde worden omgevormd naar een gelijkwaardige kruising.

Uitgangspunten Stationsweg

 • Bij de kruising Stationsweg / Breedelaan krijgt de Breedelaan voorrang. Op die manier wordt gewerkt aan een aantrekkelijke (fiets)route tussen de nieuwbouwontwikkelingen aan de zuidkant van Heiloo, de scholen ten noorden van de Stationsweg en winkelcentrum ’t Loo. 
 • Bij de kruising Stationsweg – Kennemerstraatweg wordt een kleine aanpassing gedaan om de veiligheid voor doorgaande fietsers langs de Kennemerstraatweg te verbeteren.
 • Op de Stationsweg worden drempels aangebracht om de snelheid te remmen. De exacte locaties worden tijdens het verdere ontwerpproces bekend. 

Aandachtspunten

De bewoners van de Stationsweg, Zeeweg en het Verkeerspanel vragen voor de nieuwe inrichting aandacht voor: leefbaarheid, verkeersveiligheid, verkeersdruk en de gereden snelheid. Deze aandachtspunten worden meegenomen in het ontwerp.

Participatie

Direct aanwonenden en belanghebbenden worden in het voorjaar van 2024 uitgenodigd om mee te denken over de toekomstige inrichting van dit deel van de Stationsweg en Zeeweg. 

Planning

2024

 • 8 januari: Raadsinformatieavond – toelichting aan raads- en commissieleden.
 • 29 januari: Bespreking in de gemeenteraad.
 • Voorjaar: Participatieavond met direct aanwonenden.

2025

 • Realisatie is gepland in 2025. Wanneer de uitvoering start, is nog niet duidelijk. Dit hangt samen met de werkzaamheden aan de andere oost-westverbindingen, waaronder de Vennewatersweg en Zevenhuizerlaan. Een gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden op de Stationsweg – Zeeweg behoort tot de mogelijkheden. 

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Marcel Twint.

088 909 71 96
info@heiloo.nl, vermeld bij het onderwerp ‘herinrichting Stationsweg en Zeeweg’.