Stationsweg en Zeeweg herinrichting

Een deel van de Stationsweg en Zeeweg richten wij opnieuw in om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren en de verkeersdruk te verminderen. Hierover denken wij na met bewoners, het verkeerspanel en belanghebbenden. 

De Stationsweg en Zeeweg zijn belangrijke schakels in de verkeerstructuur van Heiloo. Het zijn woonstraten met te veel doorgaand verkeer. De verplichte 30 kilometer wordt vaak genegeerd.

Gebied nieuwe inrichting

 • Het deel van de Stationsweg vanaf het kruispunt met de Kennerstraatweg tot aan de rotonde. Op dit deel is er een vrachtwagenverbod (alleen bestemmingsverkeer) en sluit de volgende zijweg aan: Breedelaan.
 • Het deel van de Zeeweg vanaf de rotonde met de Heerenweg tot aan de spoorovergang. Op dit deel sluiten de volgende zijweg aan: Holleweg.
 • Het deel van de Zeeweg vanaf de spoorovergang tot aan de rotonde met de Ringweg/Ewisweg. Op dit deel sluiten de volgende zijwegen aan: Westerweg en de Wildtlaan.

Het kruispunt met de Kennemerstraatweg, de rotonde Heerenweg/Stationsweg en de spoorovergang vallen niet in dit project en blijven voorlopig zoals ze zijn.

Verkeersbeleid

Een doel van het verkeersbeleid is om autoverkeer beter te spreiden over de wegen van Heiloo. Dit doet de gemeente door:

 • De hoofdwegen aantrekkelijk te maken voor verkeer over grotere afstanden.
 • Door woonstraten (zoals de Stationsweg en Zeeweg) leefbaar en veilig in te richten voor fietsers en omwonenden.

Opbouw wegennet

In Heiloo maken wij onderscheid tussen een hoofdwegen en woonstraten:

Hoofdwegen

De hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen, 50 km/u) hebben een verkeersfunctie. Ze hebben een breed wegdek, goed ingerichte oversteeklocaties, waar mogelijk vrij liggende fietspaden en zo min mogelijk huisaansluitingen. De inrichting van deze wegen maakt dat het verkeer er vlot en veilig door kan rijden. Op kruisingen heeft verkeer op de hoofdweg in principe voorrang. De Kennemerstraatweg, Vennewatersweg en Het Malevoort zijn voorbeelden van hoofdwegen.

Woonstraten - Stationsweg

De woonstraten (erftoegangswegen, 30 km/u) kennen vooral een verblijfsfunctie. Ze hebben een smalle rijbaan met klinkers en gelijkwaardige kruispunten (rechts heeft voorrang). Ook zijn er veel directe op- en afritten naar woningen. Fietsers rijden op dezelfde rijbaan als het autoverkeer en vaak zijn er snelheidsremmende maatregelen, zoals drempels. De inrichting van deze wegen remt de snelheid van autoverkeer af. De Stationsweg is een typisch voorbeeld van een woonstraat.

Tussen hoofdweg en woonstraat - Zeeweg

In de praktijk zijn er ook wegen die door hun functie en ligging tussen een woonstraat en hoofdweg in vallen. De Zeeweg is daar een voorbeeld van. Het is een belangrijke fietsverbinding en de enige route voor het vrachtverkeer van en naar het stationsgebied (verkeersfunctie). Maar het is ook een straat met tal van directe op- en afritten naar woningen (verblijfsfunctie). 

Kaders en uitgangspunten

Op 19 december legde het college de kaders en uitgangspunten vast voor de nieuwe herinrichting. De raad heeft hier op 29 januari 2024 kennis van genomen. Verder stelde de raad dat:

 • De Zeeweg (gedeelte tussen de Ringweg/Ewisweg en de rotonde Heerenweg/Stationsweg) de nieuwe wegcategorisering GOW 30 krijgt. 
 • Er bij de verdere uitwerking aandacht moet zijn voor de Kiss&ride strook, het mijden van vrachtverkeer op de Stationsweg, de mogelijkheid om de Stationsweg als fietsstraat in te richten. 

Overzicht uitgangspunten voor de nieuwe inrichting per weg

Uitgangspunten Zeeweg

 • De Zeeweg (gedeelte tussen de Ringweg/Ewisweg en de rotonde Heerenweg/Stationsweg) krijgt de nieuwe wegcategorisering GOW 30. 
 • Het wegdek krijgt klinkers in plaats van asfalt.
 • Het wegdek versmallen wij naar 5,50 meter. 
 • De parkeervakken langs de weg maken wij breder. 
 • De vrij liggende fietspaden blijven behouden. 
 • Bij een grotere afstand tussen 2 kruisingen komen snelheidsremmende drempels.
 • Er komt een verhoogd plateau bij de kruising met De Wildtlaan. Het verkeer op de Zeeweg heeft op dit kruispunt wel voorrang op het overige verkeer. 
 • Er komt een verhoogd plateau bij de kruising met de Westerweg. Omdat de Westerweg de regionale doorfietsroute is, heeft het verkeer op de Westerweg voorrang op de Zeeweg.
 • De vrij liggende fietspaden gaan vlak bij de spoorwegovergang over naar een tweerichtings fietspad aan de zuidkant. Fietsers kunnen dan snel en veilig de fietsenstallingen bij het station bereiken. Er wordt nog onderzocht of het fietspad aan de noordzijde kan blijven. Dit hangt af van de veiligheidsregels die ProRail heeft. 
 • De kruising Zeeweg/Holleweg wordt afgesloten voor autoverkeer. Het autoverkeer kan via de Kreek en Heerenweg de Zeeweg op of omgekeerd. Hiermee verbeteren we de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers rond de spoorovergang.
 • Langs de Zeeweg, tussen de kruising Holleweg en Heerenweg, leggen wij een laad-en losplaats aan, die ook als Kiss & Ride kan dienen. Hiermee ontlasten wij het stationsgebied. 
 • De rotonde Zeeweg/Heerenweg/Stationsweg passen we voorlopig niet aan. De hoeveelheid verkeer is de komende jaren nog te groot om dit op een andere en veilige manier te verwerken. Pas als er minder verkeer is, kunnen wij van de rotonde een gelijkwaardige kruising maken. 
 • Er komt een extra rioolbuis voor hemelwater. Regenwater wordt zo apart afgevoerd en wateroverlast voorkomen.

Uitgangspunten Stationsweg

 • Er komt een verhoogd plateau bij de kruising Stationsweg/Breedelaan waarbij het verkeer op de Breedelaan voorrang krijgt. Zo komt er een aantrekkelijke (fiets)route tussen de nieuwbouwontwikkelingen aan de zuidkant van Heiloo, de scholen ten noorden van de Stationsweg en winkelcentrum ’t Loo.
 • Bij de kruising Stationsweg – Kennemerstraatweg wordt een kleine aanpassing gedaan om de veiligheid voor doorgaande fietsers langs de Kennemerstraatweg te verbeteren.
 • Op de Stationsweg komen drempels om de snelheid te remmen. De exacte locaties worden tijdens het verdere ontwerpproces duidelijk.

Meedenken

 • Tijdens meerdere gesprekken en bijeenkomsten in 2022 en 2023 konden Verkeerspanel, fietsersbond, en politie meedenken over de kaders en uitgangspunten voor de herinrichting van deze straten. Op basis van de kaders en uitgangspunten zijn voorlopige verkeerskundige ontwerpen Zeeweg Stationsweg (pdf, 354 KB) gemaakt. 
 • Op 12 maart 2024 zijn de uitgangspunten en de voorlopige verkeerskundige ontwerpen toegelicht tijdens een informatieavond voor de bewoners van de Stationsweg en Zeeweg en belanghebbenden. Vooraf konden de bewoners een vragenlijst in vullen, waarin zij ideeën, aandachtspunten en opmerkingen konden delen. Ook deze zijn gedeeld tijdens de avond. 

Het projectteam toetst de ontvangen reacties leefomgeving Stationsweg en Zeeweg (pdf, 199 KB) aan de uitgangspunten en verwerkt deze waar dat kan in een volgend ontwerp. Bewoners en belanghebbenden blijven tijdens dit proces betrokken. Zij ontvangen bij elke ontwerpstap de uitnodiging om te reageren. 

Planning

2024

 • 12 maart: Informatieavond bewoners.
 • Maart – augustus: uitwerken uitgangspunten tot voorlopig ontwerp.
 • September: inloopavond bewoners voorlopig ontwerp.
 • November: verwerken op- en aanmerkingen inloopavond – van voorlopig ontwerp naar concept definitief ontwerp.
 • November: bewoners kunnen reageren op concept definitief ontwerp – alleen puntjes op de ‘i’. 
 • December: verwerken laatste op- en aanmerkingen – van concept definitief ontwerp naar definitief ontwerp.

2025

 • Januari: behandeling definitief ontwerp in college.
 • Februari – maart: aanbesteding aannemer.
 • April: gunning aannemer.
 • September: start werkzaamheden in delen.

2026

 • September: oplevering herinrichting Stationsweg – Zeeweg.

Contactgegevens projectleiding

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Eugen Bakker

Eugen Bakker, projectleider

088 909 91 92
info@heiloo.nl - graag bij het onderwerp vermelden: 'herinrichting Stationsweg – Zeeweg'

Atie Dekker

Atie Dekker, projectmedewerker

088 909 75 31
info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: 'herinrichting Stationsweg – Zeeweg'

Annemieke Jaspars

Annemieke Jaspars, projectmedewerker

088 909 76 80
info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: 'herinrichting Stationsweg – Zeeweg'