Ter Coulsterlaan

Kennemer Wonen wil 21 bestaande appartementen aan de Ter Coulsterlaan vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit een toekomstbestendig gebouw van 46 appartementen.

De bestaande woningen zijn 50 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Met de nieuwbouw kan Kennemer Wonen 25 sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toevoegen. Ook de openbare ruimte rond de nieuwbouw krijgt een nieuwe inrichting.

Stappen en planning

2023:

  • April: behandeling reactienota inspraakreacties door B&W. Na behandeling ontvangen alle indieners van een inspraakreactie de reactienota. 
  • April: inzage procedure ontwerp bestemmingsplan inclusief aanvraag omgevingsvergunning van 20 april t/m 31 mei. Er zijn 7 zienswijzen ingediend.
  • Juni - augustus: voorbereiden reactie van gemeente op ontvangen zienswijzen (zienswijzenota).
  • Derde of vierde kwartaal (verwacht): behandelen zienswijzenota, bestemmingsplan en omgevingsvergunning door B&W, commissie en de raad.

2024:

  • De commissie behandelt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning op 12 februari.
  • Op 26 februari staan het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning op de agenda van de raad.
  • Van donderdag 14 maart tot en met woensdag 24 april liggen het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ter inzage voor het indienen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

  • Het bestemmingsplan regelt bouwvlak (footprint), bouwhoogtes en het gebruik van het gebouw (wonen) en het omliggende terrein (parkeren en groen). 
  • De omgevingsvergunningen regelt dat de bouw en herinrichting van het terrein mag starten. Daarbij hoort een tekening met ontwerp van het gebouw en de inrichting van het terrein.

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. Bestemmingsplannen kunt u vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.