The Spot: bewegen, sporten en ontmoeten

Enthousiaste jongeren van 14 t/m 20 jaar werken vanaf oktober 2020 aan project The Spot. De 20 jongeren doen dit samen met de jongerenwerker en buurtsportcoach. Deze initiatiefnemers willen een nieuw openbaar sportpark realiseren in Heiloo. Een plek waar jong en oud kunnen bewegen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten.

De groep heeft inspiratie opgedaan en zij hebbeneen wensenlijst gemaakt. Bedrijven hebben aan de groep gepresenteerd wat zij kunnen realiseren.

Ontwerp voor The Spot

Een van deze bedrijven is door de projectgroep gevraagd om het ontwerp voor The Spot te maken: Atlethic Skills Model (ASM). De jongeren en ASM presenteerden het eerste ontwerp in maart 2021 aan buurtbewoners en omliggende sportverenigingen. De feedback is verwerkt in het definitieve ontwerp (pdf, 4 MB).

Locatie bij badmintonhal ‘t Vennewater

Als locatie is het stuk grond tussen badmintonhal 't Vennewater en sporthal Het Vennewater aangewezen. Deze locatie is goed bereikbaar, met een gunstige afstand tot omliggende woningen en er is sociale controle van de 10 naastgelegen sportaanbieders. Deze locatie heeft al de bestemming sport. In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met behouden van de bomen. 

Onderzoek alternatieve locatie

In februari 2022 is samen met de initiatiefnemers een nieuwe locatie bepaald voor The Spot. De nieuwe locatie is de plek pal voor de sporthal Het Vennewater. Het plan was om hier eerst het skatepark te bouwen. Dit past binnen de beschikbare financiële middelen.

Deze locatie heeft minder vierkante meters dan het oorspronkelijke ontwerp. De initiatiefnemers waren hier teleurgesteld over, maar de komst van het skatepark was voor hen belangrijk.  De initiatiefnemers gingen akkoord met de beschikbare ruimte. Zodoende is er in gezamenlijkheid besloten om verder te gaan in het proces.

Skatebaan kleiner, minder mogelijkheden

Een gesprek met de bouwer van de skatebaan vond eind mei 2022 plaats. De bouwer liet verschillende opties zien. Het skatepark wordt kleiner en zijn er minder mogelijkheden; een volwaardig skatepark is niet mogelijk, alleen een oefenbaan.

Vooral de jongeren zelf hebben aangegeven dan liever naar Castricum of Alkmaar te gaan. Ook gaf de bouwer aan helemaal volgeboekt te zijn en op zijn vroegst in juni 2023  nieuwe opdrachten aan te nemen. Dit betekent dat de planning niet door kan gaan, zoals vooraf vastgesteld.

Omwisselen skatepark en ASM-gedeelte

Initiatiefnemers en gemeente zijn het erover eens, dat gezocht moet worden naar een oplossing. Het voorstel van de initiatiefnemers is om in het oorspronkelijke plan het skatepark en het ASM-gedeelte om te draaien. De redenen hiervoor zijn:

  • Flora- en faunaonderzoek kan worden afgewacht.
  • Beschikbare ruimte in de groenstrook is groot genoeg voor het skatepark.

Zorgen bij de initiatiefnemers

Vanuit de initiatiefnemers zijn de zorgen over het vervolg van The Spot.

  • De groep jongeren die zich bij de start aan het project heeft verbonden is kleiner geworden en het juiste moment is voorbij.
  • De jongerenwerkers en de buurtsportcoach kunnen in een vervolg niet meer de hoeveelheid tijd aan het project besteden als in het verleden; dat betekent dat vanuit de gemeente meer regie nodig is en dit heeft ook invloed op de fondsenwerving.
  • Inwoners (jongeren) hebben in het eerste deel al een grote bijdrage geleverd waarmee het budget uitkomt op een bedrag van € 98.300, inclusief verdubbelaar van de gemeente. Dit is volgens initiatiefnemers misschien net voldoende voor de aanleg van de skatebaan, maar niet voor het ASM gedeelte.

De financiële middelen die nodig zijn voor het hele plan zijn  niet duidelijk. Door de hoge prijzen van grondstoffen zijn oude offertes niet meer geldig.

Planning op hoofdlijnen onder voorbehoud

Om meer regie te krijgen op het project heeft de gemeente inmiddels een projectleider aangesteld. De opdracht is om de wissel van het skatepark en het ASM-gedeelte te onderzoeken. En om uitvoering te geven aan het vervolg van The Spot.

De gemeente is zich bewust van de zorgen en de stappen die nog gezet moeten worden. Projectleider en wethouder werken eraan dat aanleggen van het skatepark zo snel mogelijk start.

Tot eind oktober 2022 vindt het onderzoek plaats naar de wissel van skatebaan en ASM-gedeelte. In oktober wordt de uitkomst van het flora- en faunaonderzoek ook bekend. Daarbij worden ook de financiële en procedurele aspecten in kaart gebracht.

Contact

U kunt uw vragen of opmerkingen per mail versturen via info@heiloo.nl onder vermelding van: Voortgang The Spot.