Adviesraad Sociaal Domein

 • Onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Heiloo.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Behandeld onderwerpen vanuit het sociaal domein, zoals zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen.

De Adviesraad overlegt onder andere over:

 • De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • De Jeugdwet.
 • De Participatiewet.
 • De Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers alsmede gewezen zelfstandigen.

De Adviesraad heeft zijn voelsprieten in de samenleving. Zij vraagt inwoners(groepen) en (in)formele zorg- en welzijnsorganisaties vanuit de praktijk om advies. Deze informatie helpt de Adviesraad om het gemeentebestuur te adviseren bij de in- en uitvoering van de genoemde wetten en regelingen binnen het gebied van het sociaal domein. 

Leden

De leden worden door de Adviesraad voorgedragen en benoemd door het College van B&W. De adviesraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 leden, inclusief de voorzitter en de secretaris. 
Alle leden van de adviesraad zijn inwoners van de gemeente Heiloo.

Belangstelling voor een lidmaatschap?

U kunt lid worden van de Adviesraad, als u voldoet aan onderstaande:

 • U wilt zich actief inzetten als vrijwilliger.
 • U heeft affiniteit met en/of kennis van het Sociaal Domein.
 • U heeft affiniteit met en/of kennis van de regelingen en wetten in het Sociaal Domein.

Vergaderdata

De vergaderingen zijn gewoonlijk vrij-toegankelijk voor publiek en worden eens per maand gehouden in het gemeentehuis van Heiloo op donderdagen van 16.00 - 17.30 uur. 

Door de Coronacrisis wordt voorlopig digitaal vergaderd. 

In 2021 vergadert de adviesraad op: 

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 22 april
 • 27 mei
 • 24 juni