Adviesraad Sociaal Domein

 • Behandelt onderwerpen vanuit het sociaal domein, zoals zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen.
 • Onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Heiloo.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders.

De Adviesraad overlegt onder andere over:

 • De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • De Jeugdwet.
 • De Participatiewet.
 • De Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers alsmede gewezen zelfstandigen.

De Adviesraad heeft zijn voelsprieten in de samenleving. Zij vraagt inwoners(groepen) en (in)formele zorg- en welzijnsorganisaties vanuit de praktijk om advies. Deze informatie helpt de Adviesraad om het gemeentebestuur te adviseren bij de in- en uitvoering van de genoemde wetten en regelingen binnen het gebied van het sociaal domein. 

Leden

De leden worden door de Adviesraad voorgedragen en benoemd door het College van B&W. De adviesraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 leden, inclusief de voorzitter en de secretaris. 
Alle leden van de adviesraad zijn inwoners van de gemeente Heiloo.

Belangstelling voor een lidmaatschap?

U kunt lid worden van de Adviesraad, als u voldoet aan onderstaande:

 • U wilt zich actief inzetten als vrijwilliger.
 • U heeft affiniteit met of kennis van het Sociaal Domein.
 • U heeft affiniteit met of kennis van de regelingen en wetten in het Sociaal Domein.

Vergaderdata

De vergaderingen zijn gewoonlijk vrij toegankelijk voor publiek. De adviesraad komt eens per maand bijeen in het gemeentehuis van Heiloo op donderdagen van 16.00 - 17.30 uur. 

In 2023 vergadert de adviesraad op: 

 • 16 januari
 • 27 februari
 • 17 april
 • 22 mei
 • 3 juli
 • 4 september
 • 16 oktober
 • 27 november