Burgemeester en wethouders

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluitenlijsten staan op de website.

Wilt u contact met de burgemeester of wethouders? Bel dan 072 535 66 66  of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@heiloo.nl. Vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben. Wij bespreken dit eerst intern waarna we eventueel een afspraak inplannen. Dit kan zijn met de behandelend ambtenaar of met de burgemeester of wethouder.

Mascha ten Bruggencate

Burgemeester

Portefeuilles

 • Openbare orde en veiligheid.
 • Samenwerking regio Alkmaar.
 • Bestuurlijke vernieuwing.
 • Dienstverlening (waaronder huisvesting gemeentehuis).
 • Participatie en communicatie.
 • Toerisme en recreatie.
 • Coördinatie visies en toekomstbeelden (waaronder visies op omgeving Loo-plein / Witte Kerk en Stationsgebied).
 • Coördinatie vluchtelingenopvang.

Gemeenschappelijke regelingen / Verbonden partijen

 • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
 • Werkorganisatie BUCH.
 • Zaffier.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van toezicht Stichting Het Gehandicapte Kind (onbezoldigd).
 • Lid Raad van Toezicht Resto Van Harte (onbezoldigd).

Ronald Vennik

Wethouder, 1e loco burgemeester

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ontwikkeling (waaronder Omgevingswet).
 • Wonen (waaronder Zandzoom, Zuiderloo, binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen).
 • Grondbedrijf en gemeentelijk vastgoed.
 • Duurzaamheid, energie en klimaat (waaronder geluidswal met zonne-energie A9 en Schiphol).

Gemeenschappelijke regelingen / Verbonden partijen

 • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
 • Alliander.
 • Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA).
 • Werkorganisatie BUCH.

Rob Opdam

Wethouder, 2e loco burgemeester

Portefeuilles

 • Verkeer en vervoer (waaronder aansluiting A9, veilige spoorwegovergangen Heilooërbos, aanleg railschermen, reconstructie Vennewatersweg).
 • Financiën.
 • Beheer openbare ruimte (waaronder overeenkomst Nieuwe Strandwal).
 • Economische zaken (waaronder Boekelermeer).
 • Cultuurhistorie en erfgoed.

Gemeenschappelijke regelingen / Verbonden partijen

 • Cocensus.
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN).
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Antoine Tromp

Wethouder, 3e loco burgemeester

Portefeuilles

 • Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Jeugdzorg.
 • Participatiewet.
 • Werk en inkomen.
 • Volksgezondheid.
 • Welzijn en inclusie (waaronder woonzorg pact regio Alkmaar).
 • Onderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang (waaronder integraal kindcentrum (IKC) Zandzoom).
 • Sport en bewegen (waaronder 2e sporthal en The Spot).
 • Cultuur (waaronder renovatie Muziek- en Dansschool).
 • Groen.
 • Dierenwelzijn.
 • Buitengebied agrariërs.

Gemeenschappelijke regelingen / Verbonden partijen

 • Zaffier
 • GGD

Jorien van den Beij-Veenstra

 Jorien van den Beij-Veenstra, gemeentesecretaris Heiloo

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.