Burgemeester en wethouders

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De laatste 6 besluitenlijsten staan op de website.

Wilt u contact met de burgemeester of wethouders? Bel dan 072 535 66 66  of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@heiloo.nl. Vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben. Wij bespreken dit eerst intern waarna we eventueel een afspraak inplannen. Dit kan zijn met de behandelend ambtenaar of met de burgemeester of wethouder.

v.l.n.r.: Antoine Tromp, gemeentesecretaris Ciska de Jong, Ronald Vennik, Rob Opdam en Mascha ten Bruggencate (foto Yvonne ten Bruggencate)

Mascha ten Bruggencate

Burgemeester

Portefeuilles

 • Openbare orde en veiligheid.
 • Samenwerking regio Alkmaar .
 • Bestuurlijke vernieuwing.
 • Dienstverlening (waaronder huisvesting gemeentehuis).
 • Participatie en communicatie.
 • Toerisme en recreatie.
 • Coördinatie visies en toekomstbeelden (waaronder visies op omgeving Loo-plein / Witte Kerk en Stationsgebied).
 • Coördinatie vluchtelingenopvang.

Gemeenschappelijke regelingen / Verbonden partijen

 • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
 • Werkorganisatie BUCH.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van toezicht Stichting Het Gehandicapte Kind (onbezoldigd).

R. Vennik

Wethouder, 1e loco burgemeester

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ontwikkeling (waaronder Omgevingswet).
 • Wonen (waaronder Zandzoom, Zuiderloo, binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen).
 • Grondbedrijf en gemeentelijk vastgoed.
 • Duurzaamheid, energie en klimaat (waaronder geluidswal met zonne-energie A9 en Schiphol).

Gemeenschappelijke regelingen / Verbonden partijen

 • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
 • Alliander.
 • Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA).
 • Werkorganisatie BUCH.

R. Opdam

Wethouder, 2e loco burgemeester

Portefeuilles

 • Verkeer en vervoer (waaronder aansluiting A9, veilige spoorwegovergangen Heilooërbos, aanleg railschermen, reconstructie Vennewatersweg).
 • Financiën.
 • Beheer openbare ruimte (waaronder overeenkomst Nieuwe Strandwal).
 • Economische zaken (waaronder Boekelermeer).
 • Cultuurhistorie en erfgoed.

Gemeenschappelijke regelingen / Verbonden partijen

 • Cocensus.
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN).
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

A. A. Tromp

Wethouder, 3e loco burgemeester

Portefeuilles

 • Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Jeugdzorg.
 • Participatiewet.
 • Werk en inkomen.
 • Volksgezondheid.
 • Welzijn en inclusie (waaronder woonzorg pact regio Alkmaar).
 • Onderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang (waaronder integraal kindcentrum (IKC) Zandzoom).
 • Sport en bewegen (waaronder 2e sporthal en The Spot).
 • Cultuur (waaronder renovatie Muziek- en Dansschool).
 • Groen.
 • Dierenwelzijn.
 • Buitengebied agrariërs.

Gemeenschappelijke regelingen / Verbonden partijen

 • Zaffier.

Ciska de Jong

Foto: Ciska de Jong

Gemeentesecretaris

 • Adviseur van het college van Heiloo
 • Lid Raad van Secretarissen Werkorganisatie BUCH