Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Zij doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

De rekenkamer onderzoekt wat er gebeurt, wat dat kost en wat het oplevert. En de rekenkamer kijkt hoe dat beter kan.

Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer heeft een voorzitter en 3 leden. De gemeenteraden van de BUCH-gemeenten benoemen de leden van de rekenkamer. De zittingsduur is 6 jaar.

Per 1 november 2023 zijn de leden:

  • mevrouw Petra Krom, voorzitter
  • de heer Friso Teerink, lid
  • mevrouw Francien Rosing, lid
  • de heer Bouke Minks, lid

U kunt de leden van de rekenkamer bereiken door een mail te sturen naar: rekenkamerbuch@gmail.com.

Werkwijze van de rekenkamer

De rekenkamer hanteert richtlijnen bij de uitvoering van onderzoeken. De rekenkamer geeft hiermee inzicht in de werkwijze van de rekenkamer. De richtlijnen waarborgen de kwaliteit van de onderzoeken. En zij zorgen voor een goed verloop van het onderzoeksproces. De richtlijnen dragen daarmee bij aan openheid over de manier waarop de rekenkamer taken uitvoert.

De rekenkamer heeft 3 uitgangspunten voor haar werk:

  • Zorgvuldig: volledigheid en juistheid bij de verzameling van feiten.
  • Objectief: objectieve en gedegen analyse van de feiten.
  • Duidelijk: beoordeling van de feiten aan de hand van normenkader.

Werkterrein, rapporten en jaarplan

De rekenkamer ondersteunt de controlerende functie van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door kennis te verzamelen, beleid te evalueren of de adviseren over (de aanpak van) maatschappelijke problemen. 

Onafhankelijk onderzoek

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek. Iedereen kan onderwerpen aandragen, gemeenteraad, inwoners en ondernemers, maar de rekenkamer beslist zelf wat zij onderzoekt, wanneer en hoe zij dat doet. De rekenkamer doet een paar onderzoeken per jaar. 

Breed werkterrein

Het werkterrein van de rekenkamer is breed. Het strekt zich uit over gemeenteraden, colleges van B&W, diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of voor groot deel betaald worden door de gemeente. 

Rapporten van de onderzoeken

Van elk onderzoek verschijnt een rapport met conclusies en aanbevelingen voor hoe het (nog) beter kan. Dat rapport gaat naar de raden. De raden besluiten vervolgens welke gevolgen het onderzoek moet krijgen. 

Jaarplan

Jaarlijks stelt de rekenkamer een jaarplan op. In dit jaarplan staan de lopende onderzoeken die worden voortgezet en de onderzoeken waarvan het plan is deze in dat jaar te starten. Daarbij wordt ook de begroting opgenomen.

De 4 gemeenteraden stellen jaarlijks een budget vast voor de kosten van de rekenkamer; dit is ongeveer € 0,75 per inwoner.

Visie: #op afstand dichtbij

De rekenkamer voert onderzoeken naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid uit vanuit een onafhankelijke positie. Daarbij zijn professionaliteit, nauwkeurigheid en transparantie belangrijke kernwaarden.

De rekenkamer wil vooral bijdragen aan de controlerende, kaderstellende rol en de rol als volksvertegenwoordiger van de gemeenteraden. Zij  onderzoekt onderwerpen waarbij het maatschappelijke belang en maatschappelijke effect duidelijk is. En waarbij de gemeente voldoende invloed heeft op het  gevoerde beleid. Een belangrijk uitgangspunt is de mate waarin het uitgegeven geld heeft geleid tot de gewenste doelen.

De rekenkamer wil vanuit haar onafhankelijke positie dichtbij de gemeenteraden staan en bij de belangrijke onderwerpen van de gemeente om zo haar toegevoegde waarde zo groot mogelijk te laten zijn: #op afstand dichtbij.