Werkwijze van de gemeenteraad

De gemeenteraad werkt volgens het BOB-vergadermodel. BOB betekent Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. 

 • De beeldvormende vergaderingen zijn vooral bedoeld om raads- en commissieleden te informeren over onderwerpen waar zij later een oordeel over moeten vormen. 
 • In oordeelsvormende vergaderingen gaan de raads- en commissieleden met elkaar in gesprek en vormen zij een mening over de agendapunten.
 • De besluitvormende vergadering is de raadsvergadering. Hier vindt de besluitvorming over de agendapunten plaats. 

Raadsactiviteiten op maandagavond

De raadsactiviteiten van Heiloo zijn elke maandagavond tussen 19.30 en 23.00 uur. Elke maand is er een raadsinformatieavond, twee commissievergaderingen en een raadsvergadering. De bijeenkomsten zijn bijna altijd openbaar. 

Raadsinformatieavonden

Een raadsinformatieavond kan bestaan uit een raadsinformatiebijeenkomst en/of een dialoogtafel en/of een raadsinformatiemarkt. Tijdens de raadsinformatieavond:

 • verzamelen de raads- en commissieleden informatie over onderwerpen waar zij later een oordeel over moeten vormen;
 • stellen de raads- en commissieleden technische vragen over het onderwerp en laten ze zich uitgebreid informeren;
 • kunnen inwoners of belanghebbenden inspreken over een onderwerp op de agenda.

De raadsinformatieavond is openbaar. 

De dialoogtafel

De dialoogtafel biedt de inwoners, belangstellenden en belanghebbenden de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een voorstel, idee of probleem onder de aandacht van de gezamenlijke fracties te brengen. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar.

De raadsinformatiemarkt

Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen zowel raads- en commissieleden als inwoners, belangstellenden en/of belanghebbenden technische vragen stellen over allerlei onderwerpen waar de raad later een oordeel over moet vormen.  

Commissies

De commissievergaderingen vinden twee keer per maand plaats. De commissie bespreekt raadsvoorstellen, bespreeknotities en moties en amendementen. 

 • De eerste commissieronde is vooral bedoeld voor de bespreking van raadsvoorstellen en het geven van een commissieadvies voor de onderwerpen die in de komende raadsvergadering geagendeerd zijn.
 • De tweede commissieronde wordt vooral gebruikt voor onderwerpen die in de eerste commissieronde nog niet afgerond zijn en voor onderwerpen die niet in de eerstvolgende raadsvergadering besproken hoeven te worden.

Raadsvergadering

In de raadsvergadering komen de onderwerpen aan bod die besproken zijn in de commissie en rijp zijn voor besluitvorming. Hierover vindt geen discussie meer plaats. De raadsvergadering is een keer in de maand. 

De wethouders zijn tijdens de commissies en raadsvergaderingen aanwezig om politieke vragen te beantwoorden.         

Ringleiding voor slechthorenden in raadzaal

Voor slechthorenden is er in de raadzaal een Listen Anywhere aanwezig. Dit is een slechthorende voorziening via bluetooth (digitaal). 

Vergadering bijwonen of volgen

Er zijn 3 manieren om een vergadering van de raad of een commissie te volgen.

 • Vergadering bijwonen in het gemeentehuis.
 • Vergadering volgen via de website.
 • Vergadering volgen via Beat FM.

Op de vergaderkalender van raad en commissies vindt u de datum van elke vergadering met de stukken die de raads- of commissieleden bespreken.

Bijwonen in het gemeentehuis

U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad en de commissies en de raadsinformatieavonden bij te wonen in het gemeentehuis.

Live volgen via het raadsinformatiesysteem

U kunt de vergaderingen van de commissies en de raad live volgen. Vanaf de dag na de vergadering kunt u de vergaderingen via de website terugkijken. Ga hiervoor naar Vergaderingen Heiloo (bestuurlijkeinformatie.nl)

Live volgen via Beat FM

De commissies en raadsvergaderingen worden live uitgezonden via Beat FM.