Werkwijze van de gemeenteraad

De gemeenteraad werkt volgens het BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. 

  1. Eerst verzamelt de raad zoveel mogelijk informatie over een onderwerp. Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners en deskundigen te voeren.
  2. De raadsleden nemen nog geen standpunt in en gaan ook niet met elkaar in discussie. Hiervoor worden onder andere raadsinformatieavonden gehouden die openbaar zijn.
  3. De raadsleden vormen een beeld van het onderwerp door zoveel mogelijk informatie in te winnen.
  4. Vervolgens vindt de oordeelsvorming plaats in de commissies. Hier vindt ook het debat plaats. 
  5. Tenslotte neemt de gemeenteraad een besluit.

Raadsactiviteiten op maandagavond

De raadsactiviteiten van Heiloo zijn elke maandagavond tussen 19.30 en 23.00 uur. Elke maand is er een raadsinformatieavond, twee commissievergaderingen en een raadsvergadering. De bijeenkomsten zijn bijna altijd openbaar. 

Raadsinformatieavonden

Een raadsinformatieavond kan bestaan uit een raadsinformatieronde, eventueel een dialoogtafel en zo nodig een raadsinformatiemarkt.  

Tijdens de raadsinformatieronde krijgen de raads- en commissieleden informatie. Zij wisselen ook informatie uit over onderwerpen die voor de raadsleden relevant zijn. Ook bespreekt de commissie sommige voorstellen. Inwoners of belanghebbenden kunnen inspreken. De raadsinformatieronde is openbaar. 

De dialoogtafel

De dialoogtafel biedt de inwoners, belangstellenden en belanghebbenden de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een voorstel, idee of probleem onder de aandacht van de gezamenlijke fracties te brengen. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar.

De raadsinformatiemarkt

Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen inwoners, belangstellenden of belanghebbenden technische vragen stellen. En zij kunnen raadsleden en ambtenaren spreken over voorstellen die de volgende commissie of raadsvergadering aan de orde komen. 

Commissies

Twee keer per maand zijn de commissievergaderingen. De commissieleden bespreken voorstellen, initiatieven, moties en amendementen, bespreeknotities en andere stukken die aan de raad zijn voorgelegd. 

  • De eerste commissieronde is in de eerste plaats bedoeld is voor de bespreking van raadsvoorstellen voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
  • De tweede commissieronde is in de eerste plaats bedoeld voor bespreeknotities, bespreking van moties en amendementen, een korte tweede ronde bij een raadsvoorstel etc.   

Raadsvergadering

In de raadsvergadering komen de onderwerpen aan bod die besproken zijn in de commissie en rijp zijn voor besluitvorming. Hierover vindt geen discussie meer plaats. De raadsvergadering is een keer in de maand. 

De wethouders zijn tijdens de commissies en raadsvergaderingen aanwezig om politieke vragen te beantwoorden.         

Ringleiding voor slechthorenden in raadzaal

Voor iedereen met een gehoorapparaat is er in de raadzaal een ringleidingsysteem. 

Vergadering bijwonen of volgen

Er zijn 3 manieren om een vergadering van de raad of een commissie te volgen.

  • Vergadering bijwonen in het gemeentehuis.
  • Vergadering volgen via de website.
  • Vergadering volgen via Beat FM.

Op de vergaderkalender van raad en commissies vindt u de datum van elke vergadering met de stukken die de raads- of commissieleden bespreken.

Bijwonen in het gemeentehuis

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad en commissies en de raadsinformatierondes bij te wonen in het gemeentehuis. 

Live volgen via het raadsinformatiesysteem

U kunt de vergaderingen van de raad en commissies live volgen Een dag na de uitzending kunt u de vergadering ook terugkijken via deze link. Als er parallelle commissies zijn, wordt 1 vergadering live uitgezonden. De andere vergadering wordt opgenomen en kunt u terug luisteren.

Live volgen via Beat FM

De commissies en raadsvergaderingen in de raadzaal worden uitgezonden via Beat FM