Verkeersbeleid

In het verkeersbeleid staat hoe Heiloo ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. Een plek waar het prettig wonen en leven is, met goede mogelijkheden voor vermaak en ontspanning te voet en op de fiets.

In het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 is rekening gehouden met ontwikkelingen zoals groeiende mobiliteit, nieuwe woonwijken (Zuiderloo, Zandzoom), de spoorwegonderdoorgang en een aansluiting op de A9.

Het beleid is tot stand gekomen samen met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, verkeerspanel en verkeerscommissie. Ook bij de uitvoering betrekt de gemeente inwoners en het verkeerspanel.

Hoofdlijnen verkeersbeleid

 • Visie op verkeer in 2030 en maatregelen die daarvoor nodig zijn. 
 • Functie van verschillende wegen, zoals hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen) en woonstraten (erftoegangswegen). 
 • Hoeveelheid verkeer die op wegen acceptabel is, de zogenaamde toetswaarden.
 • Uitgangspunten voor de inrichting van wegen.
 • Evenwichtige spreiding van verkeer over alle wegen en de maatregelen die daarvoor nodig zijn.
 • Inzet om aantal ongevallen te reduceren.
 • Inzet om gebruik van de fiets voor ritten in Heiloo te stimuleren.
 • Tot slot is één van de wensen om de verkeersdruk op de Kerkelaan en de Stationsweg te verminderen.

Verder staat erin wat de uitvoering van het beleid betekent voor de fiets, voetganger, openbaar vervoer, auto en duurzaamheid.

Fiets

We stimuleren gebruik van de fiets voor ritten binnen Heiloo. Wij doen dit door:

 • Woonstraten herkenbaar en eenduidig in te richten volgens de landelijke richtlijnen, zodat fietsers op een veilige manier gebruik kunnen maken van deze wegen.
 • Fietsen aangenamer maken door bredere fietspaden langs de hoofdwegen en te kiezen voor comfortabele verharding.
 • Voldoende fietsenstallingen te maken, bijvoorbeeld bij het station.

Voetganger

Lopen moet veilig en makkelijk zijn. De gemeente helpt hierbij, door:

 • Oversteken veilig en eenduidig in te richten volgens de landelijke richtlijnen.
 • Toegankelijkheid van de hoofdvoetpaden te onderzoeken.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer verandert. Het aantal treinen per uur neemt toe, waardoor kiezen voor de trein aantrekkelijker wordt. Tussen Amsterdam en Alkmaar rijden in 2023 nog 4 treinen per uur. Uiterlijk 2028 zijn dit 6 treinen per uur. Heiloo speelt hier op in door:

 • Dienstverlening voor bus, trein en buurtbus uit te breiden waar dat mogelijk is.
 • Onderzoek te doen naar een (extra) busverbinding naar bedrijventerrein Boekelermeer.

Auto

Een doel van het verkeersbeleid is om autoverkeer evenwichtiger te spreiden over de wegen van Heiloo. De hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen, 50 km/u) zijn er om van de ene naar de andere plek in Heiloo te komen. Of om Heiloo in of uit te rijden. De woonstraten (erftoegangswegen 30 km/u) leiden het verkeer van de hoofdwegen direct naar de woningen.

Inrichting per type weg

Bij een type weg hoort een bepaalde inrichting. De richtlijnen hiervoor staan in het verkeersbeleid.

 • Hoofdwegen hebben een breed wegdek, goed ingerichte oversteeklocaties, vrij liggende fietspaden en zo min mogelijk huisaansluitingen. De inrichting van deze wegen maakt dat het verkeer er vlot en veilig door kan rijden.
 • Woonstraten hebben een smalle rijbaan met klinkers en gelijkwaardige kruispunten. Fietsers rijden op dezelfde rijbaan als het autoverkeer en vaak zijn er snelheidsremmende maatregelen, zoals drempels. De inrichting van deze wegen remt de snelheid van autoverkeer af.

Als een weg aan vervanging of onderhoud toe is, passen wij deze richtlijnen voor inrichting toe. Verkeer dat snel van A naar B wil, kiest vanwege de weginrichting eerder voor een route via de hoofdwegen.

Betere spreiding: aansluiting A9 en maatregelen

De geplande aansluiting op de A9 draagt ook bij aan het doel om verkeer meer op de hoofdwegen te concentreren en woonstraten te ontlasten. Maar aanvullende maatregelen zijn nodig om tot een evenwichtige verdelingen te komen van deze verkeersstromen. Deze maatregelen voeren we pas uit als de aansluiting A9 opent.

De gemeente heeft gekozen voor de volgende maatregelen:

 • Knip in de Kanaalweg om te voorkomen dat de route Stationsweg - Zeeweg onevenredig zwaar belast wordt.
 • Eénrichtingsverkeer op Willibrordusweg tussen Noordergeeststraat en Kerkelaan, om de verkeersdruk op de Kerkelaan te beperken.
 • Iets bredere rijbaan in de Zevenhuizerlaan tussen de Kennemerstraatweg en Werkendelslaan. Op dit deel van de Zevenhuizerlaan neemt het verkeersaanbod naar verwachting toe: van ± 3.000 nu naar ± 5.000 voertuigen per dag in 2030. Op een te smalle rijbaan komen fietsers dan teveel in de verdrukking, daarom kiezen we voor een bredere inrichting van de straat.
 • Nader onderzoek uit te voeren naar: 
  • Routes van bezoekers en vrachtverkeer rondt winkelcentrum ’t Loo.
  • Maatregelen om het verwachte knelpunt Kennemerstraatweg - Krommelaan te verkleinen.
  • Mogelijke aanpassing van het kruispunt Kennemerstraatweg - Van Foreestlaan.
  • Mogelijke aanpassing van de aansluiting Ypesteinerlaan - Rosendaal.

Overige maatregelen autoverkeer

In het verkeersbeleid staan verder nog de volgende maatregelen voor de auto:

 • Verbeteren verkeersveiligheid oost-westverbindingen en omgeving van Het Hoekstuk door opnieuw inrichten van deze gebieden.
 • Strandverkeer omleiden:
  • Verkeer vanaf A9 via de route A9-N9.
  • Verkeer uit Heiloo via de Heilooër Zeeweg (en niet via de kern van Egmond-Binnen).
 • Verkeersdruk in de gaten houden met vaste tel locaties. De gegevens van de tellingen gebruiken om bij te sturen.

Duurzaamheid in verkeersbeleid

Het verkeersbeleid ondersteunt de doelstellingen van het beleid voor duurzaamheid door:

 • Gebruik van de fiets binnen Heiloo te stimuleren.
 • Plannen voor elektrisch rijden, autodelen en carpoolen te ondersteunen.
 • Wettelijke regels voor luchtkwaliteit en geluid te volgen.