Geluidsmaatregelen spoor

Een te hoge geluidsbelasting in de woonomgeving kan tot gezondheidsproblemen leiden. De gemeente moet daarom maatregelen nemen, een saneringsprogramma opstellen, om de geluidsbelasting van het spoor zoveel mogelijk te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. Het saneringsprogramma is voor woningen langs het spoor die gebouwd zijn voor 1987. Bij woningen gebouwd na 1987 is al rekening gehouden met de geluidsnormen.

Stand van zaken

In mei 2020 gaf ProRail aan mini-schermen langs het spoor toe te staan. De verwachting is dat uit aanvullend onderzoek naar voren komt dat de geluidsreductie van mini-schermen zelfs vergelijkbaar is met traditionele geluidsschermen. Eerder leek dit iets minder te zijn. Daarnaast heeft ProRail de kosten van aanleg en onderhoud van mini-schermen in beeld gebracht. 

De geluidschermen komen op 10 plekken langs het spoor. De 10 locaties zijn niet met elkaar verbonden en staan los van elkaar. Eerder stelde ProRail dat voor alle locaties gekozen moest worden voor 1 type geluidsscherm. In juli 2020 geeft ProRail aan dat het ook mogelijk is om per locatie ofwel ‘schermdeel’ voor een ander type geluidsscherm te kiezen. Er is keuze uit maximaal twee soorten schermen. Zo kunnen mini-schermen en schanskorfschermen elkaar eventueel per locatie afwisselen. Het is nu aan het college om hier een keuze in te maken en de eventuele financiële consequenties aan de raad voor te leggen.

Kosten mini-schermen hoger dan schanskorfschermen

Uit de berekening van ProRail blijkt dat de kosten voor mini-schermen hoger zijn dan die voor de traditionele schanskorfschermen. De subsidie dekt alleen de kosten voor het plaatsen van traditionele hoge geluidsschermen. De extra kosten voor mini-schermen moeten door de gemeente zelf worden betaald.

College aan zet – oktober/november 2020

Het college moet een keuze maken voor de 10 locaties. Hogere schanskorfschermen, mini-schermen of een combinatie van beide. 

  • Raildempers in combinatie met alleen schanskorfschermen. Deze staan op 4,85 meter uit het hart van het spoor en komen 1,5 meter boven het spoor uit. De schanskorfschermen waren de eerste voorkeur van bewoners langs het spoor in de enquête uit 2017. Deze keuze kan volledig uit subsidie worden betaald.
  • Raildempers in combinatie met alleen mini-schermen. Deze staan op 1,76 meter uit het hart van het spoor en komen 0,76 meter boven het spoor uit. Deze keuze vraagt om een extra bijdrage van de gemeente naast de subsidie.
  • Raildempers in combinatie met mini-schermen en schanskorfschermen. De hoogte van de extra bijdrage van de gemeente neemt toe naarmate op meer locaties wordt gekozen voor mini-schermen.

We verwachten dat het college in oktober of november 2020 een keuze maakt. We informeren de bewoners langs het spoor hierover. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de eventuele financiële consequenties. Dit is afhankelijk van de keuze van het college.

Zienswijze, bezwaar en beroep – 2020, 2021

De keuze van het college en de gemeenteraad wordt vastgelegd in een nieuw concept saneringsplan. Dit plan komt 6 weken ter inzage te liggen. In deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. Vervolgens stelt het college het definitieve saneringsplan vast. Het college dient dit plan vervolgens in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een uitvoeringssubsidie aan te vragen.

Het uiteindelijke besluit van de minister over het saneringsplan wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarna kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de minister op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Naar het overzicht