Geluidsmaatregelen spoor

Een te hoge geluidsbelasting in de woonomgeving kan tot gezondheidsproblemen leiden. De gemeente moet daarom maatregelen nemen, een saneringsprogramma opstellen, om de geluidsbelasting van het spoor zoveel mogelijk te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. Het saneringsprogramma is voor woningen langs het spoor die gebouwd zijn voor 1987. Bij woningen gebouwd na 1987 is al rekening gehouden met de geluidsnormen.

Stand van zaken

Er komen geluidsschermen langs het spoor. Een deel daarvan kunnen definitief mini-schermen worden. De raad stelde hiervoor een investeringsbedrag beschikbaar. Daarop is besloten het definitieve saneringsplan geluidsschermen in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de uitvoeringssubsidie aan te vragen. Het ministerie heeft op 23 september 2021 het definitieve saneringsplan geluidsschermen vastgesteld. Hiermee stelt het ook de gevraagde uitvoeringssubsidie beschikbaar om de maatregelen te realiseren. Tegen dit besluit van het ministerie kan bezwaar worden gemaakt. 

Besluit ministerie – september 2021

Het ministerie is akkoord met het ingediende saneringsplan. Dit betekent dat het instemt met: het aanbrengen van schanskorfschermen, mini-schermen en raildempers. Deze maatregelen beperken de geluidsbelasting op de woningen langs het spoor. 
Ook stelde het ministerie met dit besluit de ‘ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidsbelasting’ vast voor woningen die de gemeente in het verleden heeft aangemeld als saneringswoning. Het gaat dan over de geluidsbelasting die ontstaat nadat de raildempers en geluidsschermen zijn aangebracht. De exacte geluidswaarden voor de saneringswoningen zijn terug te vinden in het plan. Net als de locaties van de raildempers en geluidsschermen. Door dit besluit te nemen stelt het ministerie de gevraagde uitvoeringssubsidie beschikbaar om de maatregelen te realiseren. 

Ter inzage en indienen bezwaar tegen besluit ministerie – oktober, november 2021

Het besluit van het ministerie ligt vanaf 14 oktober tot en met 25 november ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Ook kunt u de stukken online inzien:  (pas beschikbaar vanaf 14 oktober). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden

Vervolgstappen

Met de toekenning van de subsidie start de voorbereiding voor de aanleg van geluidschermen en raildempers en volgt een aanbestedingsprocedure. ProRail verwacht de raildempers en railschermen in 2023 te kunnen plaatsen.

Naar het overzicht