Groenbeleid 2024-2034

Het Groenbeleidsplan Heiloo 2012-2022 is aan vernieuwing toe. In het plan is meer aandacht nodig voor maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatadaptie en biodiversiteit.

Groen draagt namelijk bij aan de leefbaarheid, filtert fijnstof uit de lucht en zet CO2 om in zuurstof. Later in het seizoen maaien en meer variatie in het groen vergroten bijvoorbeeld de biodiversiteit. Samen met inwoners en belanghebbenden is over het nieuwe groenbeleidsplan 2024-2034 nagedacht. Dit plan wordt in juni en juli (2024) aan het college en de raad ter besluitvorming aangeboden. 

Wij hebben in Heiloo veel groen in wijken, straten en op pleinen. Ook aan de randen van het dorp is veel groen. Zoals de bos- en recreatiegebieden het Heilooërbos, Oosterbos, landgoed Ter Coulster en de Noorderneg en Zuiderneg. De gemeente beheert een groot deel van dit groen. De manier waarop we dit doen staat in een groenbeleidsplan, dat 10 jaar geldt. In het nieuwe groenbeleidplan is straks ook het bomenbeleid opgenomen.

Huidig groen- en bomenbeleid en groenbeheerplan

Gemeente Heiloo heeft 14.917 (geregistreerde) bomen in beheer en circa 188 hectare beplantingen, gras, ruw gras  bloemrijk grasland en natuurvriendelijke oevers.

Dit komt neer op 175 vierkante meter per huishouden. Veel meer dus dan het richtgetal van het ministerie van VROM (uit 2006). Dat is 75 vierkante meter groen per huishouden. Heiloo voldoet hier dus ruimschoots aan. Hoe wij omgaan met al dit groen staat in het huidige groen- en bomenbeleid. Tot het nieuwe beleid is vastgesteld, werken wij volgens deze plannen.

Groenbeleid 2012 - 2022 (pdf, 3 MB).

Bomenbeleid (pdf, 270 KB). U kunt ook meer informatie over bomen bekijken. 

Groenbeheerplan 2021-2031 (pdf, 3 MB).

Meedenken

Over het nieuwe groenbeleid konden inwoners en belanghebbenden de afgelopen periode meedenken: 

2022

2023

  • Op 13 maart was er een raadsinformatiemarkt met diverse marktkramen van natuur- en groenorganisaties. Raadsleden gingen met vertegenwoordigers van deze organisaties in gesprek om kennis en informatie op te halen. Ook inwoners waren bij deze openbare bijeenkomst aanwezig. In het verslag van de raadsinformatiemarkt (pdf, 298 KB) leest u de aandachtspunten van aanwezigen en veelgestelde vragen en antwoorden.

De verzamelde informatie gaf mede richting aan de invulling van het nieuwe groenbeleid dat in juli ter besluitvorming voorligt aan de raad. 

Planning

Contactgegevens projectleider 

Martin Jansen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Martin Jansen, projectleider.

martinjansen@debuch.nl

06 156 438 47