Resultaten online enquête

Om te bepalen welke aandachtspunten, onderwerpen, thema’s, etc in de (voorontwerp) omgevingsvisie Heiloo 2040 terug moeten komen is in december 2020 en januari 2021 een enquête uitgezet. De enquête is aan 500 inwoners toegestuurd. 126 inwoners (25%) hebben de enquête ingevuld.

Samenvatting uitkomsten enquête

De geënquêteerden zijn over het algemeen tevreden zijn over hun woonplaats. Vaak noemen inwoners van Heiloo hun woonplaats een ‘dorp’. Maar met bijna 25.000 inwoners is Heiloo dat eigenlijk niet. Het is interessant om er achter te komen wat dat dorpse beeld oproept. 

Verder noemen zij als positieve punten:

  • ruime opzet,
  • vele groen en 
  • breed aanbod aan voorzieningen. 

Inwoners waarderen ook de omgeving met strand en duinen, het open agrarisch gebied en de stad Alkmaar op fietsafstand. 

Als verbeterpunten noemen geënquêteerden vaak:

  • tekort aan betaalbare woningen voor jongeren 
  • geschikte woningen voor ouderen, 
  • drukke autoverkeer en 
  • vliegtuiglawaai.

Nieuwe inwoners van Heiloo, hebben we gevraagd naar de reden om naar Heiloo te verhuizen. Zij noemen vaak de mooie omgeving en strand en duinen. Ook het dorpse karakter is voor velen een reden om voor Heiloo te kiezen. 

Reacties op 5 hoofdthema's

Thema 1: verstedelijking

Aan de orde zijn onderwerpen als wonen, verkeer, voorzieningen en economie. Duidelijk is dat de meeste geënquêteerden vindt dat na voltooiing van Zandzoom geen nieuwe woongebieden ten koste van het landelijk gebied moeten worden gebouwd. Om toch te voorzien in de woningbehoefte is bijna de helft tegen verdichten. Maar een even grote groep ziet dat wel als mogelijkheid of is neutraal. Wat hoogbouw betreft is men duidelijk. Bijna driekwart is tegen hoger bouwen dan 3 tot 4 woonlagen.

Het intercity-station vinden de inwoners belangrijk. En een groot deel van de werkende inwoners reist per trein naar het werk. Over het voorzieningenniveau in Heiloo zelf en in de regio is men zeer tevreden. Het Heilooërbos en Nijenburg waardeert vrijwel iedereen hoog.

Verdwijnen van winkels voor niet-dagelijkse boodschappen vindt men jammer. Daardoor wordt Heiloo als woonplaats minder aantrekkelijk. Over het horeca-aanbod is men over het algemeen tevreden. De laatste jaren is dat aanbod gegroeid in zowel het aantal als de kwaliteit. 

Thema 2: iedereen mag en kan deelnemen

Over sociale samenhang is het beeld minder duidelijk. Over het aanbod aan scholen is men (zeer) tevreden. En iedereen lijkt ook te kunnen meedoen. Maar op de vraag of nieuwe inwoners snel in de buurt worden opgenomen, heeft bijna tweederde geen mening of antwoordt neutraal.

Gevraagd is of men het moeilijk vindt om in contact te komen met ander buurtbewoners. Wanneer het over de geënquêteerden zelf gaat, blijkt dat vrijwel iedereen makkelijk contact maakt.

Thema 3: duurzaamheid

Duurzaamheid leeft bij de inwoners van Heiloo. Het is een gezamenlijke opgave voor de openbare buitenruimte en de inwoners voor hun eigen huis en tuin. Over de energietransitie zijn de uitkomsten niet verrassend. Bijna iedereen ziet de noodzaak om energie te besparen. Voor zonne- en windenergie is een groot draagvlak. Maar het moet dan goed worden ingepast in het landschap.

Thema 4: gezondheid

Over gezondheid vindt de meesten dat de gemeente grenzen moet kunnen stellen aan activiteiten die de gezondheid kunnen schaden zoals geluidhinder, geuroverlast en fijnstof. Bevorderen van bewegen door aantrekkelijke wandel en fietspaden aan te leggen en fitness-toestellen te plaatsen vindt men een goede zaak. Velen vinden Heiloo overigens al gezond genoeg.

Thema 5: veiligheid

Vrijwel iedereen voelt zich veilig in eigen huis en buurt en kan bij onraad de buren bellen. 

Alle resultaten van de enquête

Alle resultaten enquête omgevingsvisie Heiloo 2040 (pdf, 1 MB)

Vervolg

Een enquête heeft door de vraagstelling beperkingen. Daarom heeft de gemeente aan de geënquêteerden gevraagd of zij willen meedenken en meewerken aan een. Doel is om tot circa 10 speerpunten voor de omgevingsvisie te komen. 35 geënquêteerden hebben zich hiervoor gemeld. 

Verder vinden nog gesprekken plaats met stakeholders. Ook zij zien in hun werkgebied trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor een omgevingsvisie. Daarnaast kunnen zij vaak ook een bijdrage leveren aan Heiloo dat wij in 2040 willen zijn. Ook jongeren vragen we nog hoe zij Heiloo zien als aantrekkelijke woonplaats in 2040.

Ook deze informatie gebruikt de gemeente voor de ontwerp omgevingsvisie. Over dit ontwerp kan eind 2021 iedereen meepraten.