Voorontwerp omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over onze woon- en leefomgeving. Dit is heel breed en raakt veel onderwerpen, onder andere: wonen, ondernemen, voorzieningen, gezondheid en vitaliteit, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. De versie van de omgevingsvisie die u hier kunt lezen, is een voorontwerp. Het is een eerste stap om tot de uiteindelijke omgevingsvisie te komen. 

De voorontwerp omgevingsvisie kwam tot stand met inbreng van inwoners, jong en oud, deskundigen en belanghebbenden. Deze informatie staat onder de kop: "voorontwerp omgevingsvisie".

178 reacties van inwoners

Tot eind maart 2022 kon iedereen reageren op het voorontwerp via een enquête of per mail of brief. 178 inwoners reageerden op de enquête. Deze resultaten staan vanaf half juli op deze pagina. De enquêteresultaten nemen wij mee in het debat met de raad over de verdere uitwerking van de omgevingsvisie.

19 inspraakreacties

Daarnaast zijn er nog 19 inspraakreacties binnengekomen op het voorontwerp per mail en brief. Deze zijn voornamelijk van organisaties die in Heiloo actief zijn. Denk aan de Historische Vereniging tot Duurzaam Heiloo en LTO tot de Vogelwerkgroep. Deze reacties vatten wij samen in een document: verslag inspraak en vooroverleg. Ook dit verslag betrekt de raad bij het debat dat zij gaan voeren en biedt bouwstenen voor de volgende versie van de omgevingsvisie. 

Wat staat er in het voorontwerp

Het voorontwerp bestaat uit een groot aantal pagina’s. In de samenvatting leest u in het kort over de belangrijkste onderwerpen en bevindingen.

In het document zelf staat verder hoe we tot het voorontwerp zijn gekomen, wat de stip op de horizon is en hoe de waarden en speerpunten voor Heiloo eruit zien. Ook leest u in de bijlagen wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn die op ons afkomen. En meer over het beleid van Rijk, Provincie en regio op hoofdlijnen. Het document vindt u na de samenvatting.

Samenvatting voorontwerp Omgevingsvisie Heiloo 2040

Er is een grote druk op de ruimte en veel vraag naar woningen. Ook is er noodzaak tot een andere manier van gebruik van de ruimte met het oog op gezondheid, de energievoorziening en het inspelen op veranderingen van het klimaat. In de omgevingsvisie staat hoe wij hiermee willen omgaan. Het geeft de bouwstenen voor het Heiloo dat we in 2040 willen zijn.

Uit alle opgehaalde informatie kwam duidelijk naar voren dat het overgrote deel van de inwoners van Heiloo tevreden is met het huidige dorp en in 2040 niet heel veel anders wil. Wij willen de dorpse gemoedelijk sfeer graag behouden. En over 20 jaar willen wij vooral een leefbaar dorp zijn, een dorp waarbij het buitengebied in balans is, een gezond, veilig en inclusief dorp en een dorp dat duurzaam en bereikbaar is. Om deze doelen te bereiken is een aantal waarden vastgesteld en speerpunten bepaald waarop wij ons de komende 20 jaar moeten richten. Dit leest u in de hoofstukken 2, 3 en 4. Hoe de waarden en speerpunten tot stand zijn gekomen leest u in een notendop hieronder. Het gaat vooral over de onderwerpen en aandachtspunten die tijdens de werksessies, bijeenkomsten en uit de enquête naar voren zijn gekomen. 

Uit alle opgehaalde informatie kwam duidelijk naar voren dat het overgrote deel van de inwoners van Heiloo tevreden is met het huidige dorp en in 2040 niet heel veel anders wil. Hoe dit Heiloo er uit komt de zien, met welke waarden en speerpunten, leest u in de hoofstukken 2, 3 en 4 (pdf, 5 MB). Hoe de waarden en speerpunten tot stand zijn gekomen leest u in een notendop hieronder. Het gaat vooral over de onderwerpen en aandachtspunten die tijdens de werksessies, bijeenkomsten en uit de enquête naar voren zijn gekomen. 

Betaalbare woningen en alternatieve woonvormen

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom en de aanleg van de aansluiting op de A9. Dat zijn ruimtelijke plannen die een lange voorbereiding vergen en nu in procedure zijn. Er zijn in Heiloo geen grote terreinen die hun functie verliezen en daarom voor herontwikkeling in aanmerking komen.

Het overgrote deel van de inwoners van Heiloo (zowel de groep 21+ als ook de groep jongeren), is tevreden met het huidige dorp en zou dat eigenlijk ook zo willen houden. Toch zijn er zorgen. Het tekort aan betaalbare woningen wordt veel genoemd. Het ontwikkelen van nieuwe woonwijken (na Zandzoom) ten koste van het landelijk gebied of natuur kan op weinig steun rekenen. Ook het verder verdichten binnen woonwijken willen de inwoners niet. De ruime, groene opzet van de woonwijken wordt hoog gewaardeerd. Extra woningen kunnen gevonden worden door grotere woningen te splitsen, of door bestaande (bedrijfs)gebouwen om te vormen naar woningen. Of te slopen en op de vrijgekomen grond woningen te bouwen.

Naast de eengezins woningen en appartementen, is er ook behoefte aan nieuwe woonvormen. Zo worden moderne hofjes waarin jongeren en ouderen wonen, genoemd. Daarnaast dacht men ook aan woningen voor meer generaties en zelfvoorzienend wonen. Het woningaanbod zal in 2040 gevarieerder zijn om in deze veranderende behoefte te voorzien.

Behoud vele voorzieningen

De vele en goede voorzieningen in Heiloo worden vaak als belangrijke waarde genoemd. Om de voorzieningen qua budget en inzet van vrijwilligers te handhaven, is bundelen van activiteiten op termijn onvermijdelijk. Samenvoegen kan ook een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale betrokkenheid doordat verschillende groepen elkaar spontaan ontmoeten. Jong en oud, arm en rijk moeten zich thuis voelen in onze gemeente. De omgevingsvisie geeft daarvoor een aanzet.

Groene omgeving, gezondheid en eenzaamheid te lijf

Een groene, schone omgeving is belangrijk voor de gezondheid. De groene omgeving stimuleert bewegen, om een stukje te wandelen of om kilometers hard te lopen. Door naar buiten te gaan, ontmoet men andere mensen en maakt men sneller een praatje. De inrichting van de buitenruimte kan daarmee een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid. 

Ook de infrastructuur moet het gebruik van de (elektrische) fiets aantrekkelijk maken en bijdragen aan een gezonder leven. Om het gebruik van de fiets ook voor langere afstanden aan te moedigen, wordt een doorfietsroute gerealiseerd.

Bereikbaarheid en verkeer

Het treinstation wordt door velen als een belangrijke voorziening genoemd. Snelle en frequente spoorverbindingentreinen naar werk- en onderwijslocaties zijn belangrijk voor de inwoners van Heiloo. De trein wordt daarnaast veel gebruikt voor een dagje uit. Ook voor mensen die buiten Heiloo wonen en in onze omgeving willen wandelen of fietsen, is het station een goed toeristisch startpunt. De mogelijkheden voor het stallen van fietsen bij het station, zouden wel moeten worden uitgebreid en verbeterd.

Naast het openbaar vervoer en de fiets blijft de auto belangrijk. In het straatbeeld zal de auto minder prominent aanwezig zijn. Of dat in 2040 ook echt duidelijk zichtbaar zal zijn, is afhankelijk van een aanzienlijke afname van het autobezit en meer gebruikmaken van deelauto’s. Het autoverkeer wordt via de nieuwe aansluiting op de A9 snel naar het hoofdwegennet geleid. Het verkeer over de Kennemerstraatweg neemt daardoor af. Tot slot blijft de geluidshinder door vliegtuigen een punt van aandacht. Men wil dit zoveel mogelijk beperken.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en energietransitie zijn belangrijke elementen met het oog op 2040. Het verduurzamen van woningen, waardoor de energievraag daalt, is een eerste stap. Veel woningen in Heiloo zijn nu nog onvoldoende geïsoleerd. Door voorbeeldprojecten, om woningen te verduurzamen, kan in de praktijk zichtbaar worden gemaakt wat mogelijk is. Huiseigenaren die twijfelen, kunnen zo gestimuleerd worden om ook in verduurzaming van de woning te investeren. Aan de andere kant zijn er inwoners die zelf het initiatief nemen voor een gezamenlijke aanpak van verduurzaming per blok, of straat. Zo kunnen belangrijke stappen naar verduurzaming van woningen worden gezet. Hetzelfde geldt voor het opwekken van energie uit duurzame bronnen (zon, wind, warmtepompen etc.). Voorbeeldprojecten en gezamenlijke initiatieven bieden daarvoor interessante kansen. 

Ook klimaatadaptatie leeft in onze gemeente. Het infiltreren van water op de plekken waar de regen valt, kunnen inwoners gezamenlijk of met hulp van de gemeente mogelijk maken. Door bomen in tuinen te planten en in straten meer ruimte te maken voor bomen, kan in de zomer voor verkoeling worden gezorgd. Bovendien nemen bomen CO2 op en leveren ze zuurstof. Bomen, bloeiende bermen en groenzones met inheemse planten kunnen daarnaast bijdragen aan versterking van de biodiversiteit.