Samenvatting enquête Zevenhuizerlaan

In april 2021 ontvingen alle bewoners van de Zevenhuizerlaan een enquête. Bewoners konden ideeën kwijt en aangeven wat moest blijven en wat verbeterd kon worden. Met de inbreng van de enquête zijn schetsontwerpen gemaakt voor de werksessie. Er zijn 120 formulieren verzonden waarvan er 41 stuks retour zijn gekomen. Bekijk hieronder de resultaten.

Welke problemen ervaren bewoners?

Bijna 90% van de bewoners ervaart problemen over de verkeersveiligheid.

 • Te hard gereden door auto’s, brommers, scooters, tractoren, busjes met aanhangers.
 • Te veel vrachtverkeer.
 • Slechte voorrang verlenging bij versmalling.
 • Slecht zicht vanuit uitrijden Werkendelslaan.
 • Onveilige uitrit Spanjaardslaan.
 • Geluidsoverlast, trillingen door zwaar vrachtverkeer.
 • Kruising met Haagbeuk gevaarlijk.
 • Geen stoep aan de zuidzijde, kinderen stappen(zuidzijde) vanuit tuin direct op straat.
 • Zeer ongelijk, slecht trottoir.
 • Trottoir te smal.
 • Kruising Breedelaan en fietspad Haagbeuk onoverzichtelijk van alle kanten.

Ideeën om het veiliger te maken     

 • Eenrichtingsverkeer.                                                    
 • Verkeersdrempels.                                    
 • Verkeersremmende maatregelen, zonder dat deze fietsverkeer hinderen.
 • Geen drempels en wegversmallingen.                       
 • Inrichten als Hoogeweg, fietsstraat, auto te gast.                     
 • Rijbaan versmallen.                                    
 • Maak rijbaan geschikt voor maar één voertuig met één passeerplaats voor tegengesteld verkeer tussen de zijstraten Breedelaan - Haesackerlaan.
 • Wegversmallingen.                                    
 • Geef met kleuren een signalering aan waar gevaarlijke situaties zijn.
 • Geef de zijwegen duidelijk aan met borden, incl. voorrangregels.
 •  30 km/uur goede regeling en duidelijk zichtbaar aangeven.
 • Verkeersborden wie voorrang heeft bij versmalling.                    
 • Borden op de hoeken PB-beheer, rechts heeft voorrang.
 • Camera controle.                                    
 • Bord met smiley en snelheid.
 • Geluidarme bestrating.
 • Fietsstroken.
 • Trottoir aan beide zijde.                                        
 • Voetpad verbreden.                                    
 • Stoep verhogen zodat minder makkelijk langs elkaar kan worden gereden.
 • Wisselend parkeren noord- zuidkant.                            
 • Zorg dat uitritten goed zichtbaar zijn om belemmeringen te voorkomen.
 • Schuine parkeervakken aan één kant van de straat.
 • Overzichtelijke parkeerplaatsen.                           
   

Parkeren

De huishoudens hebben gemiddeld 1,3 auto. Ongeveer 53 % van de auto’s kunnen inwoners op het eigen terrein kwijt.

Bij 120 woningen zijn dat ongeveer 156 auto’s. Daarvan kunnen ca. 83 op eigen terrein geparkeerd worden. Het ideaal is als ca. 73 auto’s in de openbare ruimte geparkeerd kunnen worden.

Huidige aantal parkeerplaatsen

 • Het huidige aantal openbare parkeerplaatsen in de Zevenhuizerlaan is ca. 57 stuks.
 • Meer dan 73% van de bewoners vindt dit voldoende en bijna 20% wilt meer parkeerplaatsen.
 • Zowel op de zijstraten Haesackerlaan, Breedelaan en Werkendelslaan zijn extra parkeerplaatsen.

Groen opofferen voor parkeerplaatsen

Meer dan 80 % van de bewoners vindt dit geen goed plan.

Parkeerplaatsen opofferen voor groen

Bijna 30% van de bewoners heeft hier geen moeite mee, bijna 60%  heeft dat liever niet.

Bent u bereid verder van de woning te parkeren?

Bijna de helft van de bewoners heeft er geen moeite mee om 50 m of zelfs 100 meter te wandelen naar de parkeervoorziening.

Ideeën, voorstellen en opmerkingen voor parkeren

 • Parkeerplaatsen aan de zuidzijde maken.                        
 • Meer parkeergelegenheid maken om de hoek Breedelaan.            
 • Als het kan aan twee zijde parkeren.
 • Parkeerplaatsen bij eerste deel Haagbeuk.
 • Zigzag parkeren om-en-om noord en zuidkant.                   
 • Schuine parkeervakken.                                 
 • Uitbreiden parkeren bij Haesackerlaan of Breedelaan (hoek Havercamplaan).
 • Duidelijke parkeervakken.
 • Betere afwatering.
 • Hef overbodige uitritten op.
 • Meer laadpalen, deze ook voor niet elektrische auto’s toegankelijk blijven.
 • Extra parkeerplaatsen voor nieuwe appartementen, maar dan aan kant van Kennemerstraatweg.
 • Tegenover nr. 87 is een terrein in privé eigendom. Hier zouden meer mensen kunnen parkeren.
 • Achter de Zevenhuizerlaan bij de garageboxen aan de linkerkant is een brede strook groen. Zouden veel auto’s kwijt kunnen (is wel eigen terrein).
 • Parkeervakken met grastegels.
 • Bevorderen parkeren op eigen terrein.                        
 • Bewoners verleiden om zo nodig in voortuin te parkeren.                
 • Braakliggend groen (bijv. voor sportschool) als parkeerplaats inrichten.
 • Eén auto per woning (of één parkeervergunning) andere auto verder weg.
 • Hef het betaald parkeren op (gratis voor iedereen).
 • Er komen veel mensen met de auto naar de sportschool. Dan kunnen bewoners niet parkeren.
 • Nieuwe speeltoestel heeft 3 parkeerplaatsen gekost.

Bent u tevreden met het groen?

Ruim 65% is tevreden met het groen. Dat komt ook omdat de bewoners hun tuin mooi groen hebben ingericht. Toch ziet ruim 30% van de bewoners nog wel mogelijkheden voor verbeteringen.

Voorstellen en ideeën ter verbetering

 • Meer bomen.                                        
 • Zo veel mogelijk groen en bomen.                           
 • Bomen met bloesemvorming.                                
 • Aan het begin van de straat de bomen weer terug die destijds voor parkeerplekken supermarkt zijn weggehaald.
 • Aan de noordkant een doorlopende bomenrij, lijkt erop dat daar in de loop der tijd veel bomen verdwenen zijn.
 • Oude bomen behouden.
 • Zo nodig minder bomen voor parkeerplaatsen. Er is enorm veel groen in voortuinen.
 • Meer groen, zoals bloeiende bloemen en struiken.
 • Bij zigzag parkeren meer groen.
 • Overhangend groen uit tuinen verplicht terugsnoeien.
 • Bloembakken zodat de snelheid uit het verkeer wordt gehaald.   
 • Struik perkjes om snelheid auto’s tegen te gaan.
 • Meer groen waardoor er minder overzicht over de gehele straat is. Hopelijk neemt dan de snelheid af en wordt het voor iedereen veiliger.
 • Mogelijk de wegversmallingen verhogen tot hoge bloembakken.
 • Struikjes perkjes om snelheid auto’s tegen te gaan.                   
 • De hoeveelheid groen aan het begin (kant van Kennemerstraatweg) van de Zevenhuizerlaan is er niet of nauwelijks. Hier bomen en struiken plaatsen.
 • Hef parkeren op eigen terrein op en stimuleer groenaanplant. (Ook beter voor afvoer van hemelwater (overlast).
 • Groenvoorziening bij kraakpand uit het zicht onttrekken.
 • Bewoners verplichten (op straffe van) om hun eigen groen aan de weg tot aan de stoepgrens te houden.
 • Vermijdt honden schijt plekjes.

Is er voldoende verlichting in de straat?

Over de verlichting is meer dan 85% van de bewoners tevreden.

Hebt u momenteel vochtproblemen in de kruipruimte of begane grondvloer?

 • Ruim 40% ondervindt vochtproblemen en ruim 55% niet.
 • De vochtproblemen zich grotendeels voor aan de noordkant van de straat. Uitzondering hierop zijn 3 huizen.
 • Sommige bewoners hebben water in de watermeterput of een vochtige kruipruimte. Dit geeft aan dat het grondwater soms best hoog staat.

Is er overlast doordat water op straat blijft staan?

Meer dan 35% heeft wel overlast van water op straat. Ook water op straat doet zich grotendeels voor aan de noordkant van de straat.

Wilt u meewerken aan het afkoppelen van hemelwater afvoer?

Bijna 90% is bereid hieraan mee te werken.

Zijn er nog ideeën m.b.t. de riolering of waterhuishouding?

 • Steegje achter de Zevenhuizerlaan (even zijde) met een bruggetje over de slootjes bij de achteruitrit van de huizen. Dan kan de sloot breder voor de opvang water.
 • Gescheiden rioolsysteem altijd aanleggen, zodat in de toekomst de straat niet open moet.
 • Afkoppelen prioriteit geven.
 • Zoveel mogelijk regen natuurlijk door de grond laten opnemen.
 • Verlagen of reguleren grondwaterstand.
 • Een aansluit tappunt op het DT riool om tuin mee te besproeien.
 • Regenwater moet grondwater worden of tuinwater! Niet naar sloten dan wordt het weggesluisd naar zee en we hebben grondwater hard nodig.

Overige ideeën en opmerkingen

Sommige punten zijn al genoemd en staan hierboven. Nieuwe punten zijn o.a.:

 • Parkeerplaatsen breder.
 • Trottoir breder (ten minste 1,50 m) om naast elkaar te wandelen.
 • Vogelkasten.
 • Insectenhotel.
 • Rekening houden voor het wegdek met verkeersgeluid en trillingen.
 • De echte erftoegangsweg gedeeltes Zevenhuizerlaan anders bestraten: Hoogeweg - Haesackerlaan en Kennemerstraatweg - Werkendelslaan.
 • Overgang asfalt naar klinkers ontstaan trillingen. 
 • Opslag water onder parkeervakken (duurzamer).
 • Verhoogd fietspad kruising Zevenhuizerlaan - Breedelaan.
 • Een klein speeltuintje bij het groen Zevenhuizerlaan - Haesackerlaan.       
 • Fietsoversteek Haagbeuk verbeteren.
 • Verkeersborden zoveel mogelijk weghalen.
 • Woonerf.
 • Stiller wegdek, geluidarme bestrating.