Foto: de zevenhuizerlaan

Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Zevenhuizerlaan te verbeteren, richten wij deze opnieuw in. Hierover denken wij na met bewoners en belanghebbenden van de Zevenhuizerlaan.

Vaak negeren bestuurders de maximum snelheid van 30 kilometer. Ook de inrichting en kwaliteit van de straat voldoen niet meer geheel aan de eisen. Het wegdek is aan vervanging toe. Omdat de straat toch open gaat, leggen we een extra rioolbuis neer. Deze is om het hemelwater apart af te voeren en wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Werkgebied en uitgangspunten herinrichting

Het werkgebied is de Zevenhuizerlaan vanaf de Kennemerstraatweg tot aan het kruispunt met de Hoogeweg. Dit is van huisnummers 1 - 3 tot huisnummers 103 - 116. De herinrichting gaat over een lengte van ongeveer 550 meter. 

De Zevenhuizerlaan is een van de 4 oost-west verbindingen in de verkeerstructuur van Heiloo. Het is een woonstraat met doorgaand verkeer. Op de Zevenhuizerlaan sluiten de meerdere zijwegen aan: Werkendelslaan, Breedelaan, Haesackerlaan, Spanjaardslaan, fietspad Haagbeuk en een uitrit van garageboxen.

Voldoen aan uitgangspunten verkeersplan

De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten in het Verkeersplan Heiloo 2018-2030 (pdf, 4,05 MB). De Zevenhuizerlaan krijgt daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. Deze past bij een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Het huidige vrachtwagenverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer) blijft gelden.

 • De Zevenhuizerlaan is een erftoegangsweg A, met zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer. De maximum snelheid is 30 km/h. In het verkeersbeleid staat dat op de Zevenhuizerlaan niet meer dan 4.000 voertuigen per etmaal rijden. In basisjaar 2016 lag dit aantal op 1.900. De laatste meting in maart 2021 was ongeveer 2.500 voertuigen per etmaal (tussen Kennemerstraatweg en Werkendelslaan).
 • Bij elk type weg hoort een inrichting, die een evenwicht zoekt tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid (goede doorstroming). 
 • In overleg met de bewoners werken wij voor de Zevenhuizerlaan een inrichting uit die recht doet aan een erftoegangsweg A met een maximum snelheid van 30 km/u.
 • Gebruikers ervaren de Zevenhuizerlaan als onveilig door de krapte, de drukte en de verschillende soorten verkeersdeelnemers.
 • We richten de Zevenhuizerlaan duurzaam veilig in. Soms is maatwerk nodig. Dan kijken we hoe we de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk kunnen garanderen.
 • Verkeersremmende maatregelen gaan boven handhaving. De inrichting naar de functie dwingt op een natuurlijke wijze het gewenste gedrag af. Als dat nodig is, kan handhaving aanpassen van gedrag ondersteunen.

Meedenken over het plan

Bewoners van de Zevenhuizerlaan en belanghebbenden kunnen op meerdere momenten reageren.

Enquête onder bewoners in april

In april 2021 ontvangen alle bewoners van de Zevenhuizerlaan een enquête. Alle bewoners kunnen daarop aangeven wat moet blijven of wat verbeterd kan worden. En welke ideeën er zijn. 

We gebruiken de resultaten van de enquête voor het eerste schetsontwerp. Het schetsontwerp bespreken we in mei met een bewonersdelegatie en deskundigen.

Werksessie met 10 bewoners in mei

Een delegatie van maximaal 10 bewoners bespreken in mei (online) de eerste schetsen. 

Bewoners die hieraan willen deelnemen, kunnen zich hiervoor opgeven via e-mail. De deelnemers vertegenwoordigen de straat. Zij kunnen aandachtspunten van alle bewoners inbrengen.

Bijeenkomst voor alle bewoners in juni

Eind juni is er een presentatie van het voorlopig ontwerp aan alle bewoners en belanghebbenden. Naast het voorlopig ontwerp lichten we ook de resultaten van de enquête en de werksessie toe. Bewoners en belanghebbenden kunnen hun reactie geven of verbetervoorstellen doen. Het is ook nog mogelijk reacties te sturen tot 2 weken na de bijeenkomst.

De projectgroep bespreekt de binnen gekomen reacties en bekijkt welke aanpassingen er doorgevoerd moeten worden bij het opstellen van het concept definitief ontwerp. 

Eventueel extra bijeenkomst in augustus

Als we veel aanpassingen krijgen, dan houden we eind augustus een 2e bewonersavond. Op deze avond geven we uitleg hoe we de reacties van de 1e bewonersavond hebben verwerk. Als bewoners dan nog kleine opmerkingen hebben, dan kunnen zij dit aangeven.

Reageren op concept definitief ontwerp

Het concept definitief ontwerp publiceren we op deze pagina. Bewoners en belanghebbenden kunnen reageren via e-mail, brief of telefonisch. Het gaat dan alleen om de puntjes op de ‘i’.

Na de laatste aanpassingen is het definitief ontwerp klaar. Het college behandelt dan het definitief ontwerp. Burgemeester en wethouders stellen het definitief ontwerp vast. Na goedkeuring publiceren we het definitieve ontwerp op deze pagina. 

Vervolgens bereiden we het project technisch voor. En starten we een aanbestedingsprocedure.

Ontwerpstappen en planning

Het definitieve ontwerp maken we in 4 fases.

 1. Schetsontwerp maken op basis van de enquête. In deze tekening met de eerste ruimtelijke ideeën of plannen verwerken we de opmerkingen en ideeën uit de enquête (april 2021), de gesprekken met belanghebbenden en experts. Deze schetsen gebruiken we in de werksessie.
 2. Voorlopig ontwerp maken na de werksessie. Het voorlopig ontwerp is een verdere uitwerking van het schetsontwerp waarin de opmerkingen van uit de werksessie zijn verwerkt. Het voorlopig ontwerp verwachten wij eind juni te kunnen presenteren aan alle bewoners en belanghebbenden. 
 3. Uitwerken van ontwerp met alle details. In het concept definitief ontwerp staan alle details: de plek van bomen, lichtmasten, beplantingsvakken, huisvuil opstelplekken en de materialen. Voordat het definitief ontwerp naar het college gaat, kunnen alle bewoners en belanghebbenden nog reageren. We kunnen het concept nog op kleine punten aanpassen. Het gaat dan om de puntjes op de ‘i’. 
 4. Definitief ontwerp vaststellen. In het definitief ontwerp zijn ook de laatste puntjes op de ‘i’ verwerkt. Het gaat dan om kleine aanpassingen en opmerkingen op het concept definitief ontwerp.

Planning op hoofdlijnen (onder voorbehoud)

 • april: start herinrichting, enquête 
 • eind mei: werksessie met delegatie van bewoners 
 • eind juni : bijeenkomst voorlopig ontwerp alle bewoners, reageren op ontwerp tot 9 juli.
 • juli - sept: verwerken reacties op voorlopig ontwerp en maken concept definitief ontwerp. 
 • sept - okt: presentatie concept definitief ontwerp (bijeenkomst of digitaal). Reageren op concept definitief ontwerp kan tot eind oktober (alleen puntjes op de ‘i’).
 • november: verwerken reacties en maken definitief ontwerp
 • november: college behandelt definitief ontwerp Zevenhuizerlaan
 • december: aanleveren bestek en tekeningen, aanbesteding en selecteren aannemer

2022: uitvoering 

nog te bepalen: informatieavond, toelichting definitief ontwerp en uitvoering. 
nog te bepalen: start uitvoering (is afhankelijk van uitvoering reconstructie Vennewatersweg).

Contactgegevens projectleiding

U kunt uw vragen of opmerkingen per mail versturen of telefonisch contact opnemen. 

Foto: projectleider Kees Neefjes

Kees Neefjes

Foto: projectmedewerker Atie Dekker

Atie Dekker

projectmedewerker

Naar het overzicht