Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Zevenhuizerlaan te verbeteren, richten wij deze opnieuw in. Hierover denken wij na met bewoners en belanghebbenden van de Zevenhuizerlaan.

Vaak negeren bestuurders de maximum snelheid van 30 kilometer. Ook de inrichting en kwaliteit van de straat voldoen niet meer geheel aan de eisen. Het wegdek is aan vervanging toe. Omdat de straat toch open gaat, leggen we een extra rioolbuis neer. Deze is om het hemelwater apart af te voeren en wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Werkgebied en uitgangspunten herinrichting

De Zevenhuizerlaan is een woonstraat met doorgaand verkeer. Op de Zevenhuizerlaan sluiten meerdere zijwegen aan: Werkendelslaan, Breedelaan, Haesackerlaan, Spanjaardslaan, fietspad Haagbeuk en een uitrit van garageboxen.

Voldoen aan uitgangspunten verkeersplan

De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030. De Zevenhuizerlaan krijgt daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. Deze past bij een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Het huidige vrachtwagenverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer) blijft gelden.

 • De Zevenhuizerlaan is een erftoegangsweg A, met zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer. De maximum snelheid is 30 km/h. In het verkeersbeleid staat dat op de Zevenhuizerlaan niet meer dan 4.000 voertuigen per etmaal mogen rijden. In basisjaar 2016 lag dit aantal op 1.900. De laatste meting in maart 2021 was ongeveer 2.500 voertuigen per etmaal (tussen Kennemerstraatweg en Werkendelslaan).
 • Bij elk type weg hoort een inrichting, die een evenwicht zoekt tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid (goede doorstroming). 
 • In overleg met de bewoners werken wij voor de Zevenhuizerlaan een inrichting uit die recht doet aan een erftoegangsweg A met een maximum snelheid van 30 km/u.
 • Gebruikers ervaren de Zevenhuizerlaan als onveilig door de krapte, de drukte en de verschillende soorten verkeersdeelnemers.
 • We richten de Zevenhuizerlaan duurzaam veilig in. Soms is maatwerk nodig. Dan kijken we hoe we de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk kunnen garanderen.
 • Verkeersremmende maatregelen gaan boven handhaving. De inrichting naar de functie dwingt op een natuurlijke wijze het gewenste gedrag af. Als het nodig is, kan handhaving aanpassen van gedrag ondersteunen.

Meedenken over het plan

Bewoners van de Zevenhuizerlaan en belanghebbenden kunnen op meerdere momenten meedenken en reageren.

Enquête onder bewoners

Met de inbreng van de enquête (april 2021) zijn schetsontwerpen gemaakt voor de werksessie.

Werksessie met bewoners 2021

Een vertegenwoordiging van de bewoners besprak in juni de eerste schetsontwerpen met het projectteam. Er waren 3 varianten met elk een andere basisindeling. Voor- en nadelen zijn benoemd.

Het projectteam werkte de opmerkingen en suggesties uit in een nieuw schetsontwerp; een combinatie van de 2 voorkeursvarianten. Het nieuwe schetsontwerp is in september 2021 besproken met het Verkeerspanel Heiloo en de werkgroep. Het projectteam verwerkte de reacties in het voorlopig ontwerp. 

Bijeenkomst voor alle bewoners 2021

Op 11 oktober is het voorlopig ontwerp (pdf, 3 MB) gepresenteerd aan ongeveer 40 bewoners en belanghebbenden. Ook de resultaten van de enquête en de uitkomsten van de gesprekken met de werkgroep zijn toegelicht. 

Dit ontwerp werd niet goed ontvangen. In goed overleg met de werkgroep en overige bewoners is daarna besloten de werkgroep op te heffen en een nieuwe start met het ontwerp te maken.

Nieuw ontwerp en participatie 2022-2023

Het projectteam maakte een nieuw schetsontwerp. Daarbij is rekening gehouden met de wensen, aandachtspunten en ideeën van alle bewoners die eerder zijn ontvangen: via de enquête, reactieformulieren op de inloopbijeenkomst en gesprekken, etc. Daarnaast moet het ontwerp voldoen aan de uitgangspunten van een erftoegangsweg zoals in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 staat. Het schetsontwerp is vervolgens afgestemd met het Verkeerspanel, de verkeerscommissie en de veiligheidsdiensten. Met hun reacties maakte het team een voorlopig ontwerp.

Nieuw (aangepast) voorlopig ontwerp

Op 23 februari 2023 is het nieuwe voorlopig ontwerp gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Tijdens die bijeenkomst zijn het ontwerp en het proces toegelicht. Het projectteam verwerkte deze reacties - waar dat kan - in een nieuw aangepast voorlopig ontwerp. Het aangepaste voorlopig ontwerp hebben we toegelicht tijdens een extra bewonersbijeenkomst (pdf, 135 KB) op 10 oktober. Bewoners ontvingen hierover een brief.

Voor zover mogelijk zijn alle opmerkingen en reacties (pdf, 143 KB) verwerkt in het concept definitief ontwerp (pdf, 1 MB). Hier vindt u ook de toelichting (pdf, 356 KB) op het concept definitief ontwerp.

Ook hierop kunnen alle bewoners reageren. Het gaat dan om kleine aanpassingen, de puntjes op de i. Als deze laatste reacties zijn besproken, kan het definitief ontwerp worden gemaakt. Het college neemt daarover uiteindelijk een besluit.

Planning en proces

2023

 • januari: voorlopig ontwerp versturen naar alle bewoners en belanghebbenden.
 • februari: bijeenkomst toelichting op voorlopig ontwerp (1).
 • februari - maart: verzamelen reacties op voorlopig ontwerp (1).
 • maart - september: verwerken reacties en maken nieuw aangepast voorlopig ontwerp (2).
 • september: versturen aangepast voorlopig ontwerp (2) naar alle bewoners en belanghebbenden.
 • oktober: bijeenkomst toelichting nieuw aangepast voorlopig ontwerp (2).
 • januari: versturen concept definitief ontwerp naar alle bewoners en belanghebbenden. Reageren op concept definitief ontwerp kan; alleen kleine aanpassingen.
 • februari: verwerken reacties en maken definitief ontwerp.
 • februari/maart: college behandelt definitief ontwerp Zevenhuizerlaan.

2024

 • januari - mei: aanleveren bestek en tekeningen.
 • juni - december: voorbereiding uitvoering.

2025

 • januari - juni: uitvoering van de werkzaamheden.

Contactgegevens projectleiding

U kunt uw vragen of opmerkingen per mail versturen of telefonisch contact opnemen.

Eugen Bakker

Eugen Bakker

projectleider

088 909 91 92

info@heiloo.nl

Foto: projectmedewerker Atie Dekker

Atie Dekker

projectmedewerker

088 909 75 31

info@heiloo.nl