Omgevingsvergunning

 • U wilt in, om, bij of aan uw woning of bedrijf iets veranderen.
 • Bijvoorbeeld bouwen of verbouwen, een boom kappen, een inrit aanleggen, iets slopen, reclame aanbrengen of een monument veranderen.
 • Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte.

Bouwtekeningen of bouwdossiers opvragen

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 start de Omgevingswet. Vanaf dan gaan alle vastgestelde bestemmingsplannen op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is 1 plan voor de hele gemeente. Hebt u kleine (ver)bouwplannen, dan verandert er niets voor u. In sommige gevallen verandert de procedure wel. Lees meer over de procedures en de verschillende routes die u dan kunt volgen.

Alles is duidelijk: vergunning aanvragen

 • Als alles voor u duidelijk is, vraagt u direct een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.
 • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.
 • U krijgt binnen 2 weken bericht over wie uw aanvraag behandelt.
 • Uw aanvraag toetsen we aan wetten en regels,
  bijvoorbeeld: bestemmingsplan, omgevingskwaliteit (pdf, 8 MB) (welstand), Bouwbesluit en bouwverordening.
 • Is de aanvraag onvolledig, dan vragen wij u om aanvullende gegevens. De beslistermijn wordt hierdoor wel onderbroken.
 • Bij een eenvoudige aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een besluit.
 • Bij een complexere aanvraag (met een hoog risico voor de omgeving) ontvangt u binnen 6 maanden een besluit.
 • Een verlenging van 6 weken is mogelijk bij beide procedures.

Als u informatie wilt of een vergunning noodzakelijk is voor uw bouwplan of werkzaamheden, dan kunt u een informatieverzoek (pdf, 294 KB) indienen. U kunt ook zelf eerst een vergunningcheck doen op het Omgevingsloket.

Wanneer al bekend is dat een omgevingsvergunning voor een plan benodigd is en u wilt weten of uw aanvraag omgevingsvergunning tot een vergunning zal leiden? Dien dan vooraf een conceptaanvraag in via de website van het Omgevingsloket. Bij een conceptaanvraag beoordelen wij uw plan op haalbaarheid; of het past in het bestemmingsplan en voldoet aan de welstandsnormen en eventueel monumentale waarden. Denkt u er om dat u klikt op 'vooroverleg' voordat u de aanvraag indient.

Aanvraag voor monument

 • Neem als eigenaar of initiatiefnemer een restauratie-architect of -ontwerper en een restauratie-aannemer in de arm. Zij kunnen u adviseren en uw plannen verder uitwerken. Een overzicht van erkende bedrijven vindt u in de bedrijvengids op de landelijke website monumenten De adviseur erfgoed kan u ook helpen aan een lijst met erkende restauratie bouwbedrijven en architecten of ontwerpbureaus.
 • Stuur bij uw conceptaanvraag een plan van aanpak, (schets) ontwerpen van de bestaande en nieuwe situatie, slooptekeningen en foto's mee. Deze kan de adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit dan bespreken.

Bij een conceptaanvraag beoordelen we of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan. Bij strijdigheid met het bestemmingsplan kijken we of wij aan uw plan medewerking kunnen verlenen met een ontheffing. Als dat nodig is kan het plan ook aan de welstandseisen worden getoetst. Na de behandeling ontvangt u een reactie of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Voor een conceptaanvraag omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning. Om een goede beoordeling te kunnen maken hebben wij de volgende stukken nodig:

 • Geveltekeningen, doorsneden en plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100 (inclusief maatvoering)..
 • Situatietekening schaal 1: 500/1.000 (inclusief maatvoering).
 • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende panden.
 • Omschrijving van de wijziging ten opzichte van de huidige situatie (bijvoorbeeld: kapsalon of kantoor aan huis).
 • Informatie over detaillering materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen, ramen en deuren, dakbedekking, de afwerking van de dakrand/dakgoot (boeideel), plinten e.d. (alleen benodigd indien plan aan welstandseisen moet worden getoetst).

Als uw plan erg complex is, is het soms nodig om later nog aanvullende informatie of stukken aan te leveren.

De gemeente streeft ernaar binnen 8-12 weken antwoord te geven op uw conceptaanvraag. Bezwaar maken op het antwoord is niet mogelijk, omdat het geen formeel besluit is.

U kunt de kosten voor een aanvraag vinden in de legesverordening van de gemeente.

legesverordening

Zodra u een bouwvergunning hebt gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren aan bij bouwtoezichthouder van de afdeling Handhaving. Meer informatie overtoezicht en handhaving.

In Heiloo is alleen een kapvergunning nodig voor bomen die op de lijst monumentale en beeldbepalende bomen in Heiloo staan. Op deze lijst staan bomen die op openbare grond staan, maar ook bomen van particulieren.

 • U kunt een kapvergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket.
 • U kunt uw boom voor de bomenlijst aanmelden met het formulier aanmelden monumentale en beeldbepalende bomen
 • U kunt uw boom ook aanmelden via telefoonnummer 072 535 66 66.
 • Tijdens het broedseizoen (15-3 t/m 15-7) mag er niet gekapt worden.

Uw boom op de bomenlijst

Als uw boom voldoet aan de volgende voorwaarden, kunt u uw boom aanmelden:

 • Uw boom is minstens 50 jaar oud.
 • Uw boom is gezond en u verwacht dat hij nog minimaal 10 jaar leeft.
 • Uw boom is te zien vanuit de openbare ruimte (vanaf de weg of bijvoorbeeld voetpad langs uw huis).
 • Uw boom bepaalt het karakter van zijn omgeving en eigenlijk is hij onvervangbaar.

Wij willen graag het volgende van u weten:

 • Waar de boom staat.
 • Wat voor soort het is.
 • Wat ongeveer de leeftijd is.

Overzicht monumentale en beeldbepalende bomen

adres aantal / soort plantjaar omtrek
De Beun 1 Noorse esdoorn 1920-1930 242
De Blinkenlaan 31 1 Gewone esdoorn 1940-1950 200
De Blinkenlaan 26 1 Zwarte linde 1950-1960 120
Breedelaan 2 Gewone beuken 1900-1910 380
Butterlaan 17 1 Witte Paardenkastanje 1909 300
Dokterslaan 2 2 Bruine beuken 1880-1890 300/450
Ewisweg 1 Hollandse iep 1930-1940 215/175
v.d. Feen de Lilleweg 12 1 Gewone es 1920-1930 266
v.d. Feen de Lilleweg 12 1 Witte Paardenkastanje 1920-1930 252
v.d. Feen de Lilleweg 12 2 Gewone beuken 1920-1930 160/208
v.d. Feen de Lilleweg 12 1 Zomereik 1920-1930 225
Groenelaan 17 Witte Paardenkastanjes 1950-1960  
Heerenweg 3 1 Appelboom 1926 137
Heerenweg 91 1 Zomereik 1950-1960 200
Kapellaan 11 1 Witte Paardenkastanje 1928 250
Kapellaan 11 1 Zomereik 1928 210
Kapellaan 11 1 Abeel 1950-1960 260
Kennemerstraatweg 134 1 Zomereik (Wilhelminaboom) 1985  
Kennemerstraatweg 328 1 Bruine beuk 1750-1760 340
Kennemerstraatweg 334 1 Bruine beuk 1910-1920 250
Kennemerstraatweg 380 1 Bruine beuk 1930-1940 320
Kennemerstraatweg 382 (parkje) 1 Bruine beuk 1850-1860 405
Kennemerstraatweg parallelweg 136 Zwarte lindes 1830-1840  
Kennemerstraatweg raadhuis 2 Bruine beuken 1930-1940 310
Kerkelaan 25 1 Zomereik 1870-1880 330
Kerkelaan 32A 1 Bruine Beuk 1900-1910 250
Laan van Zeeman 1a 1 Bruine Beuk 1880 205-240
Laan van Zeeman 16 2 Bruine Beuken 1950-1960 190
Laarmanstraat 1 Koningslinde (Julianaboom) 1937 180
't Looplein 1 Witte Paardenkastanje 1923 180
Nicolaas Beetsweg 54 1 Amerikaanse eik 1945 190
Oude Kennemerstraatweg 12 Witte Paardenkastanjes 1945  
Pastoor van Muijenweg 96 1 'Koningslinde' (Alexanderboom) 2013  
E.J. Potgieterweg 2 Zomereiken 1910-1920 150/230
Raadhuisweg 1 1 Zomereik (Willibrordusboom) 1935  
Schuine Hondsbosschelaan 1 Hollandse iep 1920-1930 255
De Sonneveld 2 Zomereiken 1920-1930 215/220
Stationsweg naast 102 2 Zwarte lindes 1920-1930 140/150
Stationsweg 29 Zwarte lindes 1906-1907 120-220
Trompenburg 1 Plataan 1950-1961 210
Trompenburg 1 Witte Paardenkastanje 1950-1961 250
Van Vladerackenlaan 10 Hollandse iepen 1940-1950  
Wentholtlaan 2 Zwarte lindes 1920-1930 165/210
Westerweg 185 1 Italiaanse populier 1930-1940 350
Westerweg 26 Hollandse iepen 1940-1950  
Willibrordusweg 1 Witte Paardenkastanje 1920-1930 330
Witte kerk (rondom) 13 Amerikaanse lindes 1880-1890  
Witte kerk 1 Venijnboom, gewone taxus 1880-1890 125
Witte kerk 1 Bruine beuk 1900-1910 270
Ypesteinerlaan 1 Zilverlinde (Beatrixboom) 1960-1970 140
Zanderslootweg 7 1 Bruine beuk 1944 250
Zeeweg 42 1 Gewone beuk 1940-1950 200
Het Zevenhuizen 5 Witte Paardenkastanjes 1950-1960 180
Zevenhuizerlaan 13 1 Zwarte els 1920-1930 130/170
Zevenhuizerlaan 75 1 Zomereik 1920-1930 275
TOTAAL 304    

U meldt uw (gratis) sloopwerkzaamheden altijd bij de gemeente in onderstaande gevallen:

 • U gaat sloopwerkzaamheden aan uw woning van voor 1994 uitvoeren (bij de melding moet dan altijd de activiteit 'asbest verwijderen' aangegeven worden).
 • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (ongeacht het volume).
 • De hoeveelheid bouw- en sloopafval is meer dan 10 m3 (ongeveer één volle bouwcontainer).
sloopmelding doen

Melding doen

 • Een sloopmelding meldt u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
 • Daarnaast meldt u minimaal 2 werkdagen van te voren dat u met de sloopwerkzaamheden begint.

Klaar?

U meldt dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij de gemeente.

Zelf asbest verwijderen

U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden. Pas als u toestemming hebt van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

Asbest laten verwijderen

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dan een speciaal bedrijf inschakelen én een sloopmelding doen.

Meer informatie

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal.

Als u een aanvraag indient voor uw bedrijf houdt u er dan rekening mee dat ook het activiteitenbesluit van toepassing is.

U hebt voor bepaalde handelingen in of op het oppervlaktewater of met grondwater een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor lozen van afvalwater op oppervlaktewater, verwijderen van grondwater of dempen van een sloot.

Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort handelingen. Daarom controleert u via omgevingsloket online uw vergunnings- of meldingsplicht. Vervolgens regelt u de aanvraag via het online loket. U kunt ook de status van uw aanvraag volgen.

U kunt een watervergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket