Omgevingsvergunning

Als u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen, een boom te kappen, iets te slopen, een dakkapel aan te brengen of ideeën heeft voor een leegstaand gebouw of een braakliggend terrein, ga dan eerst naar het omgevingsloket.

 • U ziet in het omgevingsloket of een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
 • U kunt een aanvraag voor een vergunning starten of een melding indienen.
 • U ziet op een kaart welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
 • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat ervan was.
 • U vindt een overzicht met de aanvragen en meldingen die u hebt gedaan.
 • U vindt meer uitleg in het omgevingsloket bij de knop: Hulp nodig?.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Alle vastgestelde bestemmingsplannen gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is 1 plan voor de hele gemeente. Hebt u kleine (ver)bouwplannen, dan verandert er niets voor u. In sommige gevallen verandert de procedure wel. Lees meer over de procedures en de verschillende routes die u dan kunt volgen.

Bouwtekeningen of bouwdossiers opvragen

 • U kunt vragen stellen of informatie opvragen (pdf, 294 KB) over kort geleden gepubliceerde omgevingsvergunningen of over bouwwerkzaamheden in uw omgeving.
 • U kunt oude bouwdossiers (inclusief bouwtekening, verleende vergunning en eventuele bijlagen) tot 2007 zelf aanvragen en bekijken in e-loket van het Regionaal Archief Alkmaar.
 • U kunt bouwtekeningen vanaf 2007 opvragen uit het gemeentelijk archief. U ontvangt deze digitaal per e-mail (Cryptshare). U kunt de bouwtekeningen opvragen door te klikken op onderstaande button:
bouwtekeningen opvragen

 • U doet de vergunningscheck in het Omgevingsloket.
 • Hebt u vragen, mail dan naar administratievth@debuch.nl
 • Twijfelt u over de haalbaarheid van uw plan? Vul dan eerst een conceptverzoek (pdf, 142 KB) in. U krijgt dan een reactie of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen. U voorkomt onnodige vertraging in de behandeling van de definitieve aanvraag.
 • Is alles al duidelijk voor u? Vraag dan direct een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging via mail van Je leefomgeving (Let op: u kunt deze bevestiging niet per mail beantwoorden). 
 • U krijgt binnen 2 weken bericht wie uw aanvraag behandelt.
 • Uw aanvraag toetsen we aan wetten en regels, bijvoorbeeld: omgevingsplan, omgevingskwaliteit (pdf, 8 MB), Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).
 • Is de aanvraag onvolledig, dan vragen wij u om aanvullende gegevens. De beslistermijn wordt hierdoor wel onderbroken.
 • U ontvangt binnen 8 weken een besluit.
 • Een verlenging van 6 weken is mogelijk.
 • Let op: dient u geen conceptverzoek in voor een complex initiatief, dan kan de uitgebreide procedure van toepassing zijn. Deze procedure duurt 26 weken. 

 • Bij ideeën en initiatieven die voor veranderingen zorgen in de leefomgeving van u en anderen, is het belangrijk dat u voordat u de vergunningsaanvraag doet, uw buurt en/of andere belanghebbenden op de hoogte stelt. 
 • Met participatie (informeren, betrekken en input ophalen) wordt uw idee gelijk duidelijk voor anderen en willen anderen misschien wel meedoen en meedenken. Meningen over uw initiatief worden gelijk duidelijk door met elkaar te praten en dit kan zorgen voor draagvlak en zelfs voor een nog betere uitwerking van uw initiatief. 
 • Op het aanvraagformulier kunt u aangeven hoe u dit gedaan heeft. 

Wilt u informatie over of een vergunning noodzakelijk is voor uw bouwplan of werkzaamheden? Of heeft u vragen over de regels uit het omgevingsplan? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar administratievth@debuch.nl.

Bij een conceptverzoek beoordelen we of uw plan voldoet aan het omgevingsplan. Zo niet, dan kijken we of wij aan uw plan medewerking kunnen verlenen met een ontheffing. Als het nodig is wordt het plan ook aan de welstands- en kwaliteitseisen getoetst. Na de behandeling ontvangt u een reactie of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Is er al bekend dat u voor uw plan een omgevingsvergunning nodig heeft? En  wilt u weten of uw aanvraag tot een vergunning leidt? Dien dan vooraf een conceptverzoek (pdf, 142 KB) en mail dat naar administratievth@debuch.nl. De gemeente toetst uw plan op haalbaarheid. We beoordelen of we van de regels kunnen afwijken en of het plan het voldoet aan een goede omgevingskwaliteit.

Voor een conceptverzoek omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag. Om een goede beoordeling te kunnen maken hebben wij in ieder geval de volgende stukken nodig:

 • Situatietekening schaal 1: 500/1.000 (inclusief maatvoering).
 • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende panden.
 • Omschrijving van de wijziging ten opzichte van de huidige situatie (bijvoorbeeld: kapsalon of kantoor aan huis).

Als uw plan erg complex is, is het soms nodig om later nog aanvullende informatie of stukken aan te leveren. 

U kunt de kosten voor een aanvraag vinden in de legesverordening van de gemeente.

legesverordening

Zodra u een bouwvergunning hebt gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren aan bij bouwtoezichthouder van de afdeling Handhaving.

Meer informatie over toezicht en handhaving vindt u op Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

In Heiloo is alleen een kapvergunning nodig voor bomen die op de lijst monumentale en beeldbepalende bomen in Heiloo staan. Op deze lijst staan bomen die zowel op openbare grond als op particuliere grond staan. U kunt een kapvergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket.

 • U kunt een kapvergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket.

Kapvergunning bij uitzondering

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom op de monumentale en beeldbepalende bomenlijst, verlenen we alleen bij uitzondering. Alle alternatieven moeten zijn onderzocht en onmogelijk zijn gebleken en:

 • er is een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang dat opweegt tegen het behoud van de bijzondere boom, of
 • instandhouding levert gevaar op volgens de maatstaven van boomdeskundigen.

Lijst met monumentale en beeldbepalende bomen

De lijst met monumentale en beeldbepalende bomen kunt u vinden op de bomenpagina van de gemeente Heiloo.
Deze is te benaderen op Bomen | Gemeente Heiloo onder het kopje 'Bijzondere bomen'.

U meldt uw (gratis) sloopwerkzaamheden altijd bij de gemeente in onderstaande gevallen:

 • U gaat sloopwerkzaamheden aan uw woning van voor 1994 uitvoeren (bij de melding moet dan altijd de activiteit 'asbest verwijderen' aangegeven worden).
 • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (ongeacht het volume).
 • De hoeveelheid bouw- en sloopafval is meer dan 10 m3 (ongeveer één volle bouwcontainer).
sloopmelding doen

Melding doen

 • Een sloopmelding meldt u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
 • Daarnaast meldt u minimaal 2 werkdagen van te voren dat u met de sloopwerkzaamheden begint.

Klaar?

U meldt dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij de gemeente.

Zelf asbest verwijderen

U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden. Pas als u toestemming hebt van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

Asbest laten verwijderen

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dan een speciaal bedrijf inschakelen én een sloopmelding doen.

Meer informatie

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal.

Als u een aanvraag indient voor uw bedrijf houdt u er dan rekening mee dat ook het activiteitenbesluit van toepassing is.

U hebt voor bepaalde handelingen in of op het oppervlaktewater of met grondwater een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor lozen van afvalwater op oppervlaktewater, verwijderen van grondwater of dempen van een sloot.

Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort handelingen. Daarom controleert u via omgevingsloket online uw vergunnings- of meldingsplicht. Vervolgens regelt u de aanvraag via het online loket. U kunt ook de status van uw aanvraag volgen.

U kunt een watervergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket.