Centrum Heiloo

In het centrum van Heiloo gebeurt veel. De gemeente wil het gebied rond de Witte Kerk, Looplein en winkelcentrum ’t Loo graag verlevendigen. We willen van het centrum een prettige plek maken voor iedereen. Om te winkelen, ontspannen, werken en wonen. 

Er zijn acties nodig om het gebied een echt dorpshart te maken. Bijvoorbeeld voor verkeer, stedenbouw en groen. 

Masterplan Looplein-de Witte kerk

De gemeente stelt een plan op voor het hele gebied: het masterplan Looplein-de Witte kerk. In dit plan komen de ontwikkelingen samen. We stellen het plan op samen met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en experts. In het masterplan komen richtlijnen voor het centrum. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels en groen komen en hoe we omgaan met het verkeer. Maar vooral hoe we dat in samenhang met elkaar ontwikkelen, zodat het centrum één gebied wordt waar wonen, werken, winkelen en groen samenkomen. En het prettig verblijven is. In deelplannen worden de ontwikkelingen concreet uitgewerkt.  

Ontwikkelingen in het centrum

Er zijn meerdere ontwikkelingen in het gebied. De huidige deelprojecten staan op zichzelf en doorlopen een eigen proces. Met de richtlijnen in het Masterplan zorgen we dat het hele gebied in samenhang ontwikkeld kan worden. Het Masterplan bepaalt dus niet of de projecten gerealiseerd worden, maar geeft richting aan bijvoorbeeld het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte.

In het masterplan wordt het gebied opgedeeld in verschillende deelgebieden. De deelgebieden worden verder uitgewerkt, zodat er een levendig dorpshart ontstaat. De uitwerking volgt in deelplannen.

  • Winkelcentrum ’t Loo
  • Theater de Beun met aanliggende parkeerterreinen
  • Zone aan de noord/noordwestzijde van de Witte Kerk
  • Heerenweg/Looplein
  • Gemeentehuis en directe omgeving
  • Bebouwing aan de oostzijde van de Kennemerstraatweg (incl. voormalig politiebureau) 

Openbare ruimte

Het gebied moet een plek worden waar iedereen prettig kan verblijven. Om te winkelen, wonen, werken en samen te komen. Onderwerpen als parkeren, verkeersroutes en groen zijn van invloed op de verlevendiging van het centrumgebied. En komen dan ook terug in het masterplan Looplein-de Witte kerk.

Raadsinformatie-avond 9 november 2022

Op 9 november 2022 was de raadinformatie avond (pdf, 2 MB) over het masterplan Looplein - de Witte kerk. Het was een raadsinformatiebijeenkomst waar zowel raadsleden, als andere betrokkenen geïnformeerd werden over de plannen.

De ontwikkelingen hebben invloed op de omgeving van bewoners en ondernemers. Daarom betrekt de gemeente de belanghebbenden bij de ontwikkelingen in het centrum. Het plan is een resultaat van veel verschillende gesprekken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. 

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep met bewoners, ondernemers (winkeliers, markt, horeca) en andere belanghebbenden. De klankbordgroep bespreekt thema’s, zoals groen, verkeer, wonen, en stedenbouw. En zij denken mee over het Masterplan Looplein-de Witte Kerk.De klankbordgroep bestaat uit circa 10 personen.

Deelnemers klankbordgroep

In de klankbordgroep zitten bewoners van de Van Aostastraat, Heerenweg, Kerkelaan en Holleweg. Daarnaast zijn er een aantal ondernemers in het gebied, de winkeliersvereniging, Witte Kerk, het verkeerspanel en de weekmarkt, vertegenwoordigd in de klankbordgroep. In april 2021 stuurde de gemeente een brief naar alle bewoners van de omliggende straten, met de vraag wie interesse had om deel te nemen aan de klankbordgroep. De deelnemers zijn daarna willekeurig geselecteerd.

Verslagen klankbordgroep

Planning (onder voorbehoud)

  • 9 november 2022: informatiebijeenkomst Masterplan Looplein-de Witte kerk
  • 21 november 2022: behandeling commissie
  • 28 november 2022: behandeling gemeenteraad