Invloed op uw gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad (of de fracties).

Persoonlijk contact

U kunt raads- en commissieleden afzonderlijk per e-mail over politieke onderwerpen benaderen. Op de pagina samenstelling gemeenteraad vindt u informatie over de leden van de raad en contactgegevens.

Als u de raad wilt uitnodigen voor een werkbezoek, neemt u contact op met griffie@heiloo.nl

Contact met de fracties

Er zijn 7 fracties in de gemeenteraad. Deze fracties bestaan uit raads- en commissieleden. Als u als inwoner een fractie benadert, dan benadert u dus niet ‘de gemeenteraad’ maar één van de politieke partijen. Het spreekt vanzelf dat u zelf kunt bepalen welke raadsfractie(s) u wilt benaderen. De griffie speelt hierbij geen rol.

Wilt u met vertegenwoordigers van alle fracties tegelijk spreken, dan kunt u een verzoek indienen om gebruik te maken van de dialoogtafel.

Fractievergadering bezoeken

De fracties vergaderen regelmatig en meestal op donderdag vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Heiloo. De fracties bespreken de agenda’s van de raad en de commissies en andere belangrijke politieke onderwerpen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De fracties in de gemeenteraad kunnen uw ideeën dan meenemen bij het bepalen van een standpunt. Meldt u zich van tevoren wel even aan bij de fractie.
De contactgegevens van de raads- en commissieleden vindt u onder samenstelling gemeenteraad per fractie of op de websites van de partijen.

Schriftelijk contact

U kunt een brief of e-mail sturen naar de hele gemeenteraad. U doet dat via de griffie via griffie@heiloo.nl of Postbus 1, 1850 AA Heiloo t.a.v. de gemeenteraad.

Wat gebeurt er met mijn brief

De griffie stuurt u een ontvangstbevestiging en plaatst uw brief op de lijst met ingekomen stukken. Bij elke brief wordt een voorstel gedaan hoe de raad de brief behandelt. 

  • Voor kennisgeving aannemen.
  • Het college vragen de brief in behandeling te nemen.
  • Het college vragen de raad een voorstel te doen over de brief.
  • Overig.

Als u een brief hebt over een voorstel dat op de agenda van de raad staat, dan ontvangen de raadsleden uw brief met het voorstel om deze te betrekken bij de behandeling van het betreffende voorstel. In de ontvangstbevestiging van de griffie staat ook hoe uw brief wordt afgehandeld. 

Belangrijk om te weten

De lijst met ingekomen stukken is openbaar. Brieven zelf zijn alleen voor raadsleden zichtbaar, maar kunnen wel door derden worden opgevraagd. Als uw brief wordt opgevraagd, wordt u hiervan altijd door de griffie op de hoogte gebracht. Als dat nodig is, anonimiseert de griffie uw brief.

De volgende stukken komen niet op de lijst van ingekomen stukken: 

  • Reclame-uitingen.
  • Uitnodigingen (deze komen op een aparte lijst).
  • Stukken geadresseerd aan individuele raadsleden/raadsfracties.
  • Anonieme brieven.

Het is belangrijk dat u uw brief duidelijk richt aan de gemeenteraad. Anders wordt uw brief wel doorgestuurd naar de organisatie voor behandeling, maar gaat deze niet naar de raad. Daarnaast is het belangrijk om in uw brief uw naam en contactgegevens te vermelden. Anonieme brieven neemt de raad niet in behandeling.