Invloed op uw gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad (of de fracties).

Persoonlijk contact

U kunt raads- en commissieleden afzonderlijk per e-mail over politieke onderwerpen benaderen. Op de pagina samenstelling gemeenteraad vindt u informatie over de leden van de raad en contactgegevens.

Als u de raad wilt uitnodigen voor een werkbezoek, neemt u contact op met griffie@heiloo.nl

Contact met de fracties

Er zijn 7 fracties in de gemeenteraad. Deze fracties bestaan uit raads- en commissieleden. Als u als inwoner een fractie benadert, dan benadert u dus niet ‘de gemeenteraad’ maar één van de politieke partijen. Het spreekt vanzelf dat u zelf kunt bepalen welke raadsfractie(s) u wilt benaderen. De griffie speelt hierbij geen rol.

Wilt u met vertegenwoordigers van alle fracties tegelijk spreken, dan kunt u een verzoek indienen om gebruik te maken van de dialoogtafel.

Fractievergadering bezoeken

De fracties vergaderen regelmatig en meestal op donderdag vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Heiloo. De fracties bespreken de agenda’s van de raad en de commissies en andere belangrijke politieke onderwerpen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De fracties in de gemeenteraad kunnen uw ideeën dan meenemen bij het bepalen van een standpunt. Meldt u zich van tevoren wel even aan bij de fractie.
De contactgegevens van de raads- en commissieleden vindt u onder samenstelling gemeenteraad per fractie of op de websites van de partijen.

Schriftelijk contact

U kunt een brief of e-mail sturen naar de gehele gemeenteraad. U doet dat via de griffie via griffie@heiloo.nl of Postbus 1, 1850 AA Heiloo t.a.v. de gemeenteraad.

Wat gebeurt er met mijn brief

De griffie stuurt u een ontvangstbevestiging en plaatst uw brief op de lijst met ingekomen stukken. Bij elke brief wordt een voorstel gedaan hoe de raad de brief behandelt. 

 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Het college vragen de brief in behandeling te nemen.
 • Het college vragen de raad een voorstel te doen over de brief.

Als u een brief schrijft over een onderwerp dat op de agenda van de raad staat, dan ontvangen de raadsleden uw brief met het verzoek om deze te betrekken bij de behandeling van het betreffende raadsvoorstel. In de ontvangstbevestiging van de griffie staat ook hoe uw brief wordt afgehandeld. 

Belangrijk om te weten

De lijst met ingekomen stukken is openbaar. Als het nodig is, worden brieven van inwoners geanonimiseerd geplaatst. We houden hierbij rekening met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De raadsleden kunnen de adressen en namen wel altijd zien, zodat ze contact met de briefschrijvers op kunnen nemen als zij dat willen. 

De volgende stukken komen niet op de lijst van ingekomen stukken: 

 • Reclame-uitingen
 • Uitnodigingen (deze komen op een aparte lijst)
 • Stukken geadresseerd aan individuele raadsleden/raadsfracties
 • Anonieme brieven

Het is belangrijk dat u uw brief duidelijk richt aan de gemeenteraad. Anders wordt uw brief wel doorgestuurd naar de organisatie voor behandeling, maar gaat deze niet naar de raad. Daarnaast is het belangrijk om in uw brief uw naam en contactgegevens te vermelden. Anonieme brieven neemt de raad niet in behandeling.

Tijdens een commissievergadering mag u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Dit mag alleen bij de eerste bespreking van dit onderwerp, bij een vervolgbespreking over hetzelfde onderwerp kunt u niet meer inspreken. U mag ook een onderwerp onder de aandacht van de commissie brengen dat niet op de agenda staat. Voor iedere inspreker is er maximaal 5 minuten spreektijd beschikbaar. 

Aanmelden inspreken commissievergadering

Als u wilt inspreken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden via griffie@heiloo.nl. Als u zich aanmeldt, vertelt de griffie u meer over de regels rond het inspreken.

Inspreken tijdens een raadsinformatieavond

U bent van harte welkom om tijdens een raadsinformatieavond uw mening naar voren te brengen over het onderwerp op de agenda. Hier heeft u maximaal 5 minuten de tijd voor. Als u wilt inspreken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden via griffie@heiloo.nl. Als u zich aanmeldt, vertelt de griffie u meer over de regels rond het inspreken.

Inspreken tijdens een raadsvergadering niet mogelijk

De reden is dat in een raadsvergadering de standpunten van de raadsleden al zijn gevormd. De raadsleden lichten in de raadsvergadering hun standpunt alleen nog kort toe, ze voeren een kort debat en nemen het besluit. Ze hebben het besluit dus dan al uitgebreid besproken en voorbereid. U heeft de meeste invloed op de besluitvorming als u in een zo vroeg mogelijk stadium inspreekt, bijvoorbeeld tijdens een raadsinformatieavond of een commissievergadering. Of als u contact opneemt op een van de manieren hierboven genoemd. 

 • Elke inwoner van Heiloo kan een voorstel op de agenda van de gemeenteraad zetten.
 • Dit is in de verordening burgerinitiatief vastgelegd.
 • Het moet een onderwerp zijn dat voor de inwoners van Heiloo of een groep inwoners van belang is.
 • Voor het indienen van een burgerinitiatief kunt u de formulieren 'Burgerinitiatief' aanvragen en het 'Ondersteuningsformulier' gebruiken.

Een burgerinitiatief richt u aan de burgemeester. U stuurt het formulier naar de griffie van de gemeente Heiloo. U kunt het formulier opsturen of afgeven bij de gemeente.

 • Per mail: griffie@heiloo.nl.
 • Per post: gemeente Heiloo, de griffier, Postbus 1, 1850 AA Heiloo.
 • Of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

U hoort dan zo snel mogelijk wat er met uw initiatief gebeurt.

In de verordening op het burgerinitiatief vindt u alle spelregels rondom het burgerinitiatief.

De raad van Heiloo heeft in 2016 een referendumverordening vastgesteld. Daarmee is het mogelijk geworden om voorgenomen besluiten van de gemeenteraad een onderwerp te laten zijn van een referendum.

 • De kennisgeving moet ten minste 3 dagen vóór de raadsvergadering, waarvoor het besluit is geagendeerd, bij het college worden ingediend.
 • De kennisgeving wordt ondersteund door ten minste 180 handtekeningen van kiesgerechtigden.
 • De raad beslist of het inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt ingewilligd.
 • Als de raad van mening is dat het onderwerp referendabel is, zijn de initiatiefnemers weer aan zet. Zij dienen zes weken na het besluit van de raad een definitief verzoek om een referendum te houden ondersteund door ten minste 1800 handtekeningen van kiesgerechtigden.
 • De raad beslist vervolgens over het houden van een referendum.

De gemeenteraad heeft een onafhankelijke referendumcommissie in het leven geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van de referendumverordening.