Verkeer in Zuiderloo

Op verschillende plekken in Zuiderloo vinden werkzaamheden plaats. Van het bouw- en woonrijp maken tot bouwen van woningen. Hierdoor is er zowel woon- als bouwverkeer in de wijk. We vragen aan alle weggebruikers om rekening te houden met elkaar.

Adviesroutes

Aan de oostkant van Zuiderloo zijn 2 ontsluitingswegen voor het gemotoriseerd verkeer:

  • via de Nicolaas Blokkerlaan en
  • via de Haagbeuk richting de Vennewatersweg.

De adviesroute voor bewoners is via de Haagbeuk. Deze straat is voor een deel voorzien van de definitieve bestrating. Het bouwverkeer maakt voornamelijk gebruik van de Nicolaas Blokkerlaan. Om die reden liggen hier betonplanten. Voor fietsers zijn er meer mogelijkheden om Zuiderloo in en uit te rijden.

Definitieve ontsluitingswegen

  • Het bestemmingsplan Zuiderloo spreekt over 2 hoofdlinten en 1 groen lint in het gebied ten oosten van de Hoogeweg. Deze linten zijn de ontsluitingswegen van Zuiderloo.
  • De 2 hoofdlinten sluiten aan op de Vennewatersweg en ontsluiten Zuiderloo voor gemotoriseerd verkeer. Dit zijn de Liguster en de Haagbeuk.
  • Het groene lint sluit aan op het dubbelzijdige fietspad aan de noordzijde van de Vennewatersweg. Dit is een extra ontsluiting voor fietsverkeer. Het groene lint bestaat uit de Spanjaardslaan, de Nicolaas Blokkerlaan en de Veldbies.
  • De bestaande, tijdelijke ontsluitingen op de Hoogeweg ter hoogte van de Hazelaar en de Elzenwal, vervallen in de definitieve situatie. De gebieden ten westen van de Hoogeweg worden ontsloten via de Hoogeweg en de Westerweg.
  • Voor fietsers zijn er meer mogelijkheden om Zuiderloo in en uit te rijden.

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. Bestemmingsplannen kunt u vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.

Woon- en bouwverkeer

Op verschillende plekken in Zuiderloo vinden werkzaamheden plaats. Van het bouw- en woonrijp maken tot het bouwen van woningen. Hierdoor is er zowel woon- als bouwverkeer in de wijk. We vragen aan alle weggebruikers om rekening te houden met elkaar.

Tijdelijke routes 

Voorlopig blijft het groene lint als aansluiting op de Vennewatersweg bestaan, ook voor gemotoriseerd verkeer. We houden de weg open zolang er een kans op stagnatie op de Haagbeuk bestaat. Bijvoorbeeld als gevolg van bouwactiviteiten op de locaties Middenduin en Deelplan 3. Alleen zo is een goede afwikkeling van gemotoriseerd verkeer van en naar het oostelijk deel van Zuiderloo mogelijk. 

De adviesroute voor bewoners is via de Haagbeuk. Deze straat is voor een groot deel voorzien van de definitieve bestrating. 

Hulpdiensten

De hulpdiensten kennen de huidige ontsluitingsstructuur in Zuiderloo. Met de veiligheidsregio is regelmatig contact over de actuele situatie. De hulpdiensten hebben een sleutel van de neerklapbare palen om ook over de fietspaden te rijden als dat noodzakelijk is.